Drs. Th.J. (Theo) Westerhout

foto Drs. Th.J. (Theo) Westerhoutvergrootglas

Degelijke PvdA-bestuurder uit Zeeland met veel activiteiten op sociaal-cultureel terrein. Zoon van een Utrechtse steenfabrikant. Na zijn studie werkzaam als planoloog en gemeentebestuurder in Middelburg. In 1956 Tweede Kamerlid voor de PvdA, die zich vooral met ruimtelijke ordening bezighield en daarnaast opkwam voor specifiek Zeeuwse belangen. Als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Cals bereidde hij een reeks gemeentelijke herindelingen voor, die zijn opvolgers in het Staatsblad brachten. Later, na nog een korte periode in de Kamer, burgemeester van Wageningen en Vlissingen.

PvdA
in de periode 1956-1969: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Theodorus Johan (Theo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 19 maart 1922

overlijdensplaats en -datum
Vlissingen, 3 februari 1987

levensbeschouwing
 • Hervormd: midden-orthodox (opgevoed)
 • Hervormd: vrijzinnig (later)

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties/beroepen

 • ambtenaar (later waarnemend hoofd), Provinciale Planologische Dienst te Middelburg, van 1949 tot 1956
 • lid gemeenteraad van Middelburg, van 1 september 1953 tot 12 juli 1965
 • attaché van de VN (Verenigde Naties) te Pakistan, 1955 (gedurende 4 maanden)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 12 juli 1965
 • wethouder (van gemeentebedrijven, nutsbedrijven, slachthuis en cultuur) van Middelburg, van 15 december 1958 tot 12 juli 1965
 • lid Provinciale Staten van Zeeland, van 6 juni 1962 tot 12 juli 1965
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast met grenswijzigingsaangelegenheden en agglomeratiezaken, alsmede met automatisering en doelmatigheid in de overheidsorganisatie), van 12 juli 1965 tot 22 november 1966
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 1 mei 1969
 • burgemeester van Wageningen, van 1 mei 1969 tot 1 mei 1972
 • burgemeester van Vlissingen, van 1 mei 1972 tot 1 december 1985 (vervroegd uitgetreden)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Had als staatssecretaris als taken: a. de provinciale en gemeentelijke indeling en bijzondere bestuursvormen; b. zaken betreffende de ruimtelijke ordening, voor zover het departement daarbij is betrokken; c. bevordering van doelmatige organisatie en efficiency in de rijksdienst met inachtneming van de taak die elk departement terzake heeft (hier onder viel tegens zaken betreffende de automatisering van de rijksdienst en de zorg voor mechanische administratie); d. de zorg voor het staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf

partijpolitieke functies

 • lid dagelijks bestuur PCWG (Protestants-Christelijke Werkgemeenschap in de PvdA)
 • fractievoorzitter PvdA Provinciale Staten van Zeeland, van juli 1962 tot juli 1965

nevenfuncties

 • voorzitter culturele commissie, Nederlandse Hervormde Kerk in Zeeland, omstreeks 1956
 • lid bestuur Stichting Schouwburg Middelburg, tot 1965
 • secretaris Stichting Zeeuwsch Museum, tot 1965
 • secretaris bestuur Stichting Zeeland voor Maatschappelijk en Cultureel Werk, tot 1965
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van mei 1967 tot 1969
 • voorzitter SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid), van 20 september 1967 tot 4 december 1986
 • lid en voorzitter commissie registratie persoonsgegevens, van januari 1968 tot maart 1970
 • lid Onderwijsraad, vanaf 1970
 • voorzitter SALCO (Stichting Samenwerkende Landelijke Centrale Organen voor wijk-, buurt- en clubhuiswerk)
 • lid dagelijks bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • voorzitter VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), afdeling Zeeland
 • lid Raad van Commissarissen Haven van Vlissingen
 • lid Raad van Commissarissen Nederlandse Christchurch Boys' High School Nieuw Zeeland

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 december 1964 tot 12 juli 1965
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Deltaschadewet (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 februari 1969 tot 1 mei 1969

opleiding

voortgezet onderwijs
 • vijfjarige h.b.s.-b, "Gemeentelijke Hoogere Burgerschool" te Utrecht, van 1934 tot 1939

academische studie
 • sociale geografie, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1939 tot 7 maart 1949 (met onderbreking tijdens de oorlog)

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder ruimtelijke-ordeningszaken en Zeeuwse aangelegenheden (inclusief visserij) van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met binnenlands bestuur.
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Deltawet
 • Was in 1964 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot instelling van het openbaar lichaam Rijnmond
 • Interpelleerde op 21 december 1967 minister Bakker over de beperking van de rijksbijdragen in het exploitatietekort op de veren over de Westerschelde

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Door hem in 1965 ingediende wetsvoorstellen tot vereniging van de gemeenten Ambt Delden en Stad Delden en tot toevoeging van het grondgebied van de gemeente Rozendaal (Gld.) aan Rheden werden in 1967 ingetrokken. (9.960 & 8.434)
 • Diende in 1966 wetsvoorstellen in over uitbreiding van de gemeenten Groningen, Zwolle en Helmond, alsmede een wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van Zeeuws-Vlaanderen. Die wetten werden door minister Beernink in het Staatsblad gebracht.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1966 een wet tot stand waardoor het Botlekgebied grotendeels werd ingedeeld bij Rotterdam. De oppervlakte van Rotterdam nam met 2296 ha. toe. Het wetsvoorstel was in 1964 ingediend door minister Toxopeus. (7.932)
 • Bracht in 1966 wetten tot stand inzake uitbreiding van de gemeenten Spijkenisse (door samenvoeging met de op te heffen gemeente Hekelingen), Leiden (door overgang van gebied van omliggende gemeenten) en Arnhem (door overgang van grondgebied van Elst, Heteren en Huissen)
 • Bracht in 1966 wetten (Stbb. 131 en 132) tot stand waarbij de gemeenten Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef werden samengevoegd, de gemeente Weesperkarspel werd opgeheven en de Bijlmermeer (vooralsnog tijdelijk) aan het grondgebied van Amsterdam werd toegevoegd (7.991)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1968 genoemd als opvolger van Marijnen als voorzitter van de Rijnmondraad, maar werd niet benoemd

uit de privésfeer
Zijn vader was aannemer en steenfabrikant

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Middelburg, Berkenlaan 17, omstreeks 1957 en nog in 1963
 • Middelburg, Populierenlaan 12, omstreeks 1965 tot 1969
 • Wageningen, van 1969 tot 1972
 • Vlissingen, vanaf 1972

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 5 december 1966

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Utrecht, september 1947

echtgeno(o)t(e)/partner
M. van Sparrentak, Margaretha

kinderen
2 zonen

vader
L.H. Westerhout, Leendert Hubertus

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 23 augustus 1889

moeder
G.J. van der Horst, Geertruida Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Utrecht, 25 december 1888

beroep grootvader (vaderskant)
 • landarbeider
 • eigenaar steenfabriek

beroep grootvader (moederskant)
kleermaker

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.