Mr. N.S.C. (Corry) Tendeloo

foto Mr. N.S.C. (Corry) Tendeloovergrootglas

IJverig en gedegen PvdA-Tweede Kamerlid van vrijzinnig-democratischen huize. Vasthoudende voorvechtster van rechten van de vrouw. Was geboren in Nederlands-Indië en in Nederland lerares en advocate. Voor de oorlog gemeenteraadslid in Amsterdam en actief in diverse vrouwenorganisaties, waarmee ze meer affiniteit had dan met de socialistische vrouwenbond. Streed als Tweede Kamerlid voor zaken als het verlenen van handelingsbekwaamheid aan de vrouw en opheffing van het ontslaggebod voor de huwende ambtenares. Wist daarvoor uiteindelijk - ondanks verzet van christelijke zijde -voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Was tamelijk afstandelijk en is wellicht mede daardoor ten onrechte 'vergeten' als één van de belangrijkste feministen van haar tijd.

VDB, PvdA
in de periode 1945-1956: lid Tweede Kamer

voornamen (roepnaam)

Nancy Sophie Cornélie (Corry)

personalia

geboorteplaats en -datum
Tebing Tinggi (Sumatra, Ned.-Indië), 3 september 1897

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 18 oktober 1956

begraafplaats en -datum
Bilthoven

partij/stroming

partij(en)
 • VDB (Vrijzinnig-Democratische Bond), tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

hoofdfuncties en beroepen

 • lerares Engels, MULO-school te Utrecht, van 1919 tot 1924
 • vertaalster
 • advocaat, advocatenkantoor "Mrs. Pieren en Folkers" te Utrecht, van 1925 tot 1927
 • advocaat te Amsterdam, van 1 september 1927 tot 1952
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 13 april 1938 tot 1 maart 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 18 oktober 1956
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Amsterdam, van 21 november 1945 tot 2 september 1946

partijpolitieke functies

 • lid bestuur VDB afdeling Amsterdam
 • vicevoorzitter VDB
 • fractievoorzitter VDB gemeenteraad van Amsterdam, omstreeks 1939
 • lid commissie beginselprogramma PvdA, van 27 juli 1946 tot 24 april 1947

nevenfuncties

 • lid bestuur Studenten-Genootschap voor Sociale Studie
 • vrijwilliger rechtskundig adviesbureau voor onbemiddelden Vereniging 'Ons Huis'
 • secretaresse Nederlandse Vrouwenclub, van 1927 tot 1938
 • lid Raad van Commissarissen "Ed.L. van Nierop en Co."
 • lid Raad van Commissarissen "Japanse Handelsvereniging"
 • lid bestuur VVAO (Nederlandse Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding), van 21 mei 1933 tot 21 mei 1939
 • voorzitter coöperatieve woonvereniging G.A. "Het Nieuwe Huis", van 31 mei 1933 tot 31 mei 1946
 • voorzitter jongerencomité van de VVGS (Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap), vanaf 1935
 • lid hoofdbestuur VVGS (Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap), van 1936 tot 1942
 • lid gedelegeerd dagelijks bestuur Stichting "Het Nationaal Instituut", omstreeks 1946
 • medewerker (met name voor de rubriek "Parlementaria") tijdschrift "Vrouwenbelangen", maandblad van de VVGS, van december 1946 tot april 1956
 • deelnemer congres Europese Parlementaire Unie te Gstaad, september 1947 (eerste congres van Europese parlementariërs)

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Huishoudelijke Commissie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1945 tot september 1952
 • lid vaste commissie voor Privaat- en Strafrecht (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van november 1945 tot 1951
 • voorzitter begrotingscommissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 februari 1953 tot 17 september 1953
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Justitie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 17 september 1953 tot 18 oktober 1956

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • lagere school te Leiden

voortgezet onderwijs
 • Hogere Burgerschool voor meisjes te Leiden
 • Stedelijk Gymnasium te Leiden, tot 1916

hoger beroepsonderwijs
 • M.O.-Engels te Utrecht, van 1916 tot 1918 (akte M.O.-a)

academische studie
 • Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht, van 18 november 1919 tot 30 juni 1924

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitiële onderwerpen (o.a. kinderrecht, voogdij, burgerlijke vrijheden, rechtspositie vrouwen, rechterlijke indeling, gevangeniswezen) en met onderwerpen betreffende Amsterdam. Sprak ook enkele keren over wetenschappen en over financiële onderwerpen.
 • Een door haar ingediend en aangenomen amendement leidde tot het verlenen van het kiesrecht aan vrouwen in Suriname
 • Zette zich in voor het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw
 • Zette zich in voor het afschaffen van de bepaling dat de vader als hoofd van het gezin werd aangemerkt
 • Zette zich in voor het opheffen van de bepaling dat vrouwelijke ambtenaren bij een huwelijk ontslagen werden
 • Interpelleerde op 15 september 1955 minister Beel over de positie van de huwende en gehuwde ambtenares. Deze interpellatie eindigde met de aanneming met 46 tegen 44 stemmen van een motie waarin een verbod van arbeid voor gehuwde ambtenaressen werd afgewezen.
 • Drong aan op openstelling voor vrouwen van de Rijksbelastingacademie in Rotterdam

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1948 tot de zes leden van haar fractie die tegen de ontwerp-Totalisatorwet stemden
 • Behoorde in 1949 tot de vijf leden van haar fractie die tegen de ontwerp-Wet materiële oorlogsschade stemden
 • Stemde in 1949 als enige van haar fractie tegen het wetsvoorstel bevordering van het zuiver-wetenschappelijk onderzoek
 • Stemde in 1956 als enige tegen het wetsvoorstel tot regeling van de belastingrechtspraak

wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in de Tweede Kamer als opvolgster van mevrouw mr. B. Bakker-Nort
 • Afwezig tijdens de zitting 1951-1952; de dokter had haar verboden aanwezig te zijn

uit de privésfeer
 • Haar vader was assistent-resident te Beneden-langkat (Sumatra) en te Langkat (Sumatra) en overleed toen zij vijf jaar was
 • Haar broer, H.J.C. Tendeloo, was hoogleraar scheikunde in Wageningen

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Mejffrouw X

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Nederlands-Indië, van 1897 tot 1902
 • Leiden, van 1902 tot 1916
 • Utrecht, van 1916 tot 1927
 • Amsterdam, Roelof Hartplein, Het Nieuwe Huis, van 1927 tot 1953
 • Wassenaar, Jonkerlaan 77, van 1953 tot 18 oktober 1956

ridderorden
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 29 april 1954

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Studenten-Genootschap voor Sociale Studie
 • lid Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging
 • lid Comité ter bestrijding voorontwerp van wet tot verbod van arbeid voor de gehuwde vrouw
 • lid Vereniging voor vrouwenbelangen, vrouwenarbeid en gelijk staatsburgerschap

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • A. Mul, "Tendeloo, Nancy Sophia Cornélie", in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, deel VIII, 288
 • A. Linders, "Tendeloo, Nancy Sophia Cornelie (1897-1956)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel V, 499
 • A. Linders, "Frappez, frappez toujours! N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme van haar tijd" (Hilversum, 2003)
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"
 • Wie is dat? 1956

Biografisch Woordenboek(en)
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland
 • biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland

archivalia
collectie-Tendeloo, Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
ongehuwd

vader
Mr.Dr. H.J.E. Tendeloo, Henricus Johannes Emile

geboorteplaats en/of -datum
Amoerang, Residentie Menado, Celebes, 31 december 1859

moeder
J.C. Stamm'ler, Jeanne Cornélie

geboorteplaats en/of -datum
Probolinggo (Residentie Malang, Java), 27 november 1869

broers en zusters
1 broer en 1 zus

beroep grootvader (vaderskant)
 • zendeling, tot 1874
 • hulpprediker in dienst van het Nederlands Zendingsgenootschap te Minahassa, vanaf 21 september 1874

beroep grootvader (moederskant)
assistent-resident te Poerwokerto (Java)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.