P. Otto

foto P. Ottovergrootglas

Liberaal Tweede Kamerlid in de jaren rond de Eerste Wereldoorlog. Hoofd van een ULO-school in Amsterdam, die in 1913 na het vertrek van Henri Polak verrassend in het district Amsterdam III, een rood bolwerk, tot Tweede Kamerlid werd gekozen. Versloeg Oudegeest (SDAP), één van de leiders van de spoorwegstaking in 1903. Was, als voorzitter van de vereniging van schoolhoofden, onderwijswoordvoerder van de liberalen.

Liberale Unie, Vrijheidsbond
in de periode 1913-1922: lid Tweede Kamer

voornaam

Pieter

personalia

geboorteplaats en -datum
Winkel (N.H.), 4 januari 1872

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 7 mei 1954

levensbeschouwing
 • Hervormd (opgevoed)
 • Remonstrants (vanaf omstreeks 1900)

partij/stroming

partij(en)
 • Liberale Unie, tot 16 april 1921
 • Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond", vanaf 16 april 1921

hoofdfuncties en beroepen

 • onderwijzer te Amsterdam
 • hoofdonderwijzer, lagere openbare "Van der Ende-school" (Keizersgracht) te Amsterdam, vanaf 1899
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 november 1913 tot 24 juli 1922 (1913-1918 voor het kiesdistrict Amsterdam III)
 • lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 3 juli 1923 tot 7 juli 1931
 • lid gemeenteraad van Bloemendaal, van 4 september 1923 tot 1 september 1931

partijpolitieke functies

 • secretaris vrijzinnige kiesvereniging "Vooruitgang" te Amsterdam, vanaf 1904
 • secretaris Liberale Unie, van 1917 tot april 1919
 • lid algemeen bestuur "Vrijheidsbond", van april 1921 tot 1923

lijsttrekkerschap etc.
 • lijstaanvoerder Liberale Unie, Tweede Kamerverkiezingen 1918 (in de kieskringen Amsterdam, Haarlem en Den Helder)

nevenfuncties

 • voorzitter Vereeniging "HOGLO" (Hoofden van Openbaar Gewoon Lager Onderwijs), omstreeks 1913
 • voorzitter "de Vereeniging voor Vacantiekolonies", omstreeks 1913
 • lid hoofdbestuur Tuchtunie, omstreeks 1913 (Unie die zich richtte op voorkoming van bandeloos en op versterking van de weerbaarheid)
 • voorzitter Centrale Commissie voor het onderwijs aan uitgewekenen, van 1914 tot 1919
 • plaatsvervangend voorzitter Raad van Arbeid te Haarlem, omstreeks 1919
 • lid en secretaris, Algemeen College van Advies voor de Lichamelijke Opvoeding, omstreeks 1920 (nog in 1925)
 • lid bestuur Bureau "International des Fédération d'Instructurs"
 • lid curatorum Academie voor Lichamelijke Opvoeding

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare lagere school te Winkel
 • Openbare lagere school te Hoorn

hoger beroepsonderwijs
 • onderwijzersopleiding Normaalschool te Hoorn
 • Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem

activiteiten

als parlementariër
 • Sprak in de Tweede Kamer vooral over onderwijsaangelegenheden. Speelde in 1916 een belangrijke rol bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de onderwijsbepalingen in de Grondwet.
 • Voerde ook het woord tijdens het levensmiddelendebat begin 1918 en diende een motie van wantrouwen in tegen minister Posthuma. Die motie werd echter verworpen met 42 tegen 16 stemmen (alleen de sociaal-democraten, de liberaal Van Hamel en Bichon van IJsselmonde stemden vóór).

opvallend stemgedrag
 • In 1916 stemden hij en Eerdmans als enigen van de Liberale Unie tegen een ordevoorstel om de twee voorstellen tot grondwetsherziening (kiesrecht en onderwijs) gezamenlijk te behandelen

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was schilder

verkiezingen
 • Eindigde in 1913 in het district Amsterdam II als derde achter Mendels (sdap) en Snoeck Henkemans (chu). Bij naverkiezingen in het zelfde district eindigde hij als derde achter Gerhard (sdap) en Snoeck Henkemans.
 • Werd in 1913 bij naverkiezingen in het district Amsterdam III verslagen door H. Polak (ul)
 • Versloeg in november 1913 bij tussentijdse verkiezingen in het district Amsterdam III J. Oudegeest (sdap). Het district was sinds 1903 een socialistisch bolwerk, met als afgevaardigden Troelstra en Polak.
 • Versloeg in 1917 D. Wijnkoop (sdp) en M. Robart (comité anti-grondwetsherziening)
 • Werd in 1922 niet herkozen. Was vierde op de kandidatenlijst in de kieskringen in Noord-Holland en de kieskring Leiden.

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Amsterdam, Singel 27, omstreeks 1915
 • Bloemendaal, omstreeks 1920

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel I, 201
 • Onze Afgevaardigden, 1913

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Blaricum, 31 mei 1900

echtgeno(o)t(e)/partner
S. Landré, Sophie

vader
J. Otto, Jan

geboorteplaats en/of -datum
Spanbroek (N.H.), 13 augustus 1848

moeder
A. Schotsman, Antje

geboorteplaats en/of -datum
Hensbroek (N.H.), 29 mei 1851

beroep grootvader (vaderskant)
schilder

beroep grootvader (moederskant)
landbouwer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.