Mr. H.E. (Henk) Koning

foto Mr. H.E. (Henk) Koning
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Binnenlandse Zaken

Vooraanstaand VVD-politicus. Tweede Kamerlid, staatssecretaris en Rekenkamer-president. Was aanvankelijk belastinginspecteur en hield zich als Kamerlid onder meer bezig met verkeer en politie. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken belast met onder met financiën lagere overheden in het kabinet-Van Agt I. Bracht in 1983 de Tweeverdienerswet tot stand. Als staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Lubbers II had hij een belangrijk aandeel in de belastingherziening (Oort-operatie). Werd in 1991 een gezagvolle president van de Rekenkamer. Grossierde in nevenfuncties. Harde werker die in zakelijke contacten zeer formeel optrad, maar met privé - als vrijgezel - een grote hang naar gezelligheid. Minnaar van de schilderkunst.

VVD
in de periode 1967-1999: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, president Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Elle (Henk)

geboorteplaats en -datum
Beilen, 7 juni 1933

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 31 december 2016

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1962

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/13)

 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 2 juni 1966 tot 4 januari 1968
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 28 december 1977
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 4 maart 1971 tot 2 september 1974
 • lid gemeenteraad van Rotterdam, van 24 juni 1976 tot 28 december 1977
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder meer belast met financiën lagere publiekrechtelijke lichamen en doelmatige organisatie in de rijksdienst), van 28 december 1977 tot 11 september 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1981 tot 5 november 1982
 • staatssecretaris van Financiën (onder meer belast met fiscale aangelegenheden en financiën lagere overheden), van 5 november 1982 tot 7 november 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 1 november 1991
 • president Algemene Rekenkamer, van 1 november 1991 tot 1 april 1999 (benoemd tot lid bij K.B. van 27 juli 1991)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met 1. de financiële en economische aangelegenheden van de lagere publiekrechtelijke lichamen, voorzover deze onder het departement ressorteren; 2. de bevordering van doelmatige organisatie en efficiency in de rijksdienst met inachtneming van de taak, die elk departement ter zake heeft; 3. de centrale vraagstukken van de organisatie van de rijksdienst, waaronder begrepen de interdepartementale taakverdeling en coördinatie; 4. de zaken betreffende de automatisering bij de overheid, waaronder begrepen de zorg voor het Rijkscomputercentrum en het Computer Centrum Limburg; 5. de zorg voor het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf; 6. de spreidingsactiviteiten, voor zover deze niet lagen op het gebied van de rechtspositie van de ambtenaar; 7. de zaken betreffende het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Lubbers belast met 1. de fiscale aangelegenheden; 2. de aangelegenheden betreffende de financiën van de lagere overheden; 3. de aangelegenheden betreffende de comptabiliteitswetgeving; 4. de aangelegenheden betreffende het muntwezen, het verzekeringswezen (behoudens het toezichtbeleid en het structuurbeleid), de Domeinen, het Rijksinkoopbureau, de Staatsloterij en het Vacatiegeldenbesluit.
 • Was als staatssecretaris in het tweede kabinet-Lubbers belast met 1. de fiscale aangelegenheden, waaronder begrepen een belastinghervorming langs de hoofdlijnen van het advies van de Commissie-Oort; 2. dezelfde overige taken als in de vorige periode.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/63)

 • voorzitter Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Doorn
 • bestuursfuncties in de vrijmetselarij

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 november 1989 tot 1 november 1991
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, 1991

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/16)
 • lid Comité van Aanbeveling sponsoractie voor De Doelen in Rotterdam, omstreeks februari 1997
 • lid Comité van Aanbeveling opgericht als bijzondere ondersteuning om gelden bijeen te krijgen ter restauratie van het kerkgebouw van de H. Pastoor van Ars Parochie, omstreeks maart 1998

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/5)
 • De Tweede Kamer verwierp in 1976 een door hem namens zijn fractie ingediende motie waarin het door minister Van Agt gevoerde beleid rond abortuskliniek Bloemenhove werd afgekeurd
 • Was in de periode 1989-1991 woordvoerder belastingen en financiën
 • Nam in 1990 de verdediging over van een door Frank de Grave ingediend wetsvoorstel over afschaffing van de beursbelasting en loodste dit voorstel door de Eerste Kamer.

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Bracht in 1979 de Nota 'Organisatie en informatievoorziening; instrumenten van bestuur' uit. De overheid moet zoveel mogelijk functioneren als een open systeem, waarin burgers en eigen medewerkers mogelijkheden hebben voor overleg en inspraak. De persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van gegevens moeten zijn gewaarborgd. Tussen verschillende bestuursactiviteiten dient samenhang te zijn door duidelijke taakverdeling en doeltreffende coördinatie. De taken van de centrale overheid dienen te worden verlicht door decentralisatie naar lagere overheden en semi-overheidsorganen. Bij automatisering moet worden gelet op standaardisatie in apparatuur, programmatuur, methodologie en communicatiemiddelen aanpak en er moet beleid komen ten aanzien van kostenverrekening van de informatievoorziening in de openbare sector. (15.845)
 • Was in 1980 nauw betrokken bij de problemen rond de bodemverontreiniging in Lekkerkerk, vanwege de financiële gevolgen voor de gemeente vanwege sanering en herhuisvesting (16.187)
 • Stelde op 1 februari 1985 de Belastingtelefoon in

als bewindspersoon (wetgeving) (3/16)
 • Bracht in 1987 samen met minister De Korte een wet (Stb. 624) tot afschaffing van de milieutoeslag en energietoeslag en tot temporisering van de verrekening van investeringsbijdragen tot stand. (20.295)
 • Bracht in 1987 en 1988 enkele wetten tot stand houdende fiscale maatregelen betreffende auto en milieu, de aankoop van schone personenauto's en het bevorderen van het gebruik van ongelode benzine (20.910 & 20.968)
 • Bracht in 1989 samen met minister Ruding een belastingherziening (Stbb. 122 en 123) tot stand op basis van de voorstellen van de Commissie-Oort. Hierdoor worden de tariefstructuur en regeling voor aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting vereenvoudigd en wordt een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor belastingen en premie volksverzekeringen ingevoerd. De herziening leidt verder tot lastenverlichting. (20.595 & 20.855 & 20.873 & 20.874)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Kwam in 1985 in opspraak omdat hij als staatssecretaris op grond van een hardheidsclausule de belastingaanslag van de journalist Wibo van der Linde had verlaagd. De Tweede Kamer concludeerde uiteindelijk dat hem niets kon worden verweten.
 • Was in 1986 kandidaat voor het fractievoorzitterschap van de VVD, maar hij werd, nadat bij de eerste stemming de stemmen hadden gestaakt, verslagen door Voorhoeve.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • De Tijd, 28 november 1986
 • Elsevier, 16 november 1991
 • H.O.C.R. Ruding, "Een veelzijdig dienaar van de rijksoverheid", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2017, 130

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.