C. (Cees) Egas

foto C. (Cees) Egasvergrootglas

Landbouw- en visserij-woordvoerder van de PvdA-Tweede Kamerfractie. Friese boerenzoon, die zelf op jonge leeftijd landarbeider werd en die actief was in de socialistische jeugdbeweging, de AJC. Na de oorlog werkzaam in het vormingswerk in Friesland. Als landbouwdeskundige gevormd in de kring van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Als Kamerlid hield hij in de jaren vijftig en zestig praatjes voor de VARA-radio over landbouw in de rubriek 'Voor het platteland'. In het kabinet-Cals als staatssecretaris belast met maatschappelijk werk. Zette zich zowel in die functie als nadien als Tweede Kamerlid en bestuurder in voor de belangen van ouderen.

PvdA
in de periode 1952-1972: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Cornelis (Cees)

personalia

geboorteplaats en -datum
Holwerd (gem. Westdongeradeel, Frl.), 1 augustus 1913

overlijdensplaats en -datum
Alkmaar, 21 december 2001

levensbeschouwing
 • Hervormd: vrijzinnig
 • Doopsgezind (deed catechisatie bij de Doopsgezinde Broederschap)

partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1931 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 9 februari 1946

hoofdfuncties/beroepen

 • landarbeider, vanaf 1926
 • cursusleider Volkshogeschool te Bakkeveen (landbouwkunde, vormingswerk)
 • landbouwkundig opzichter staatslandbouwbedrijf in de Noordoostpolder, omstreeks 1941 tot 1950
 • landbouwkundig medewerker, WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 1950 tot 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 10 mei 1965
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met maatschappelijk werk), van 10 mei 1965 tot 22 november 1966 (benoemd bij K.B. van 6 mei 1965)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1967 tot 7 december 1972

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden op het terrein van de Directie Individueel Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk; 2. aangelegenheden op het terrein van de Directie Maatschappelijke Voorzieningen, het Commissariaat van Ambonezenzorg en de afdeling Landelijk Contact

partijpolitieke functies

 • bestuursfuncties in SDAP
 • lid bestuur PvdA afdeling Bakkeveen
 • lid partijbestuur PvdA, van 6 maart 1965 tot 10 mei 1965
 • lid partijbestuur PvdA, van 25 november 1967 tot 6 maart 1969

nevenfuncties

 • voorzitter Culturele Raad van Noord-Holland
 • voorzitter Provinciale Bibliotheekcentrale Noord-Holland
 • lid bestuur Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn
 • voorzitter werkgroep, Centrale Plattelandsbibliotheken, tot mei 1965
 • adviseur Bond van Landpachters en Hypotheekboeren, omstreeks 1959 tot mei 1965
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, van februari 1958 tot mei 1965
 • functies bij Cosbo, Humanitas, Landelijke Stichting Bejaardenbeleid, Jong Oud Trust, Stichting Geintegreerd Wonen, tot 13 maart 1982
 • voorzitter Nederlandse Federatie voor Bejaardenbeleid, vanaf oktober 1968
 • voorzitter Stichting Samenwerkende Vrijwillige Hulpdiensten, omstreeks 1987
 • adviseur ANBO (Algemene Nederlandse Bond van Ouderen)
 • lid voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, van 11 februari 1988 tot 1 januari 1993

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor de Visserij (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 2 oktober 1963 tot 11 mei 1965
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 maart 1967 tot 7 december 1972
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Nota Bejaardenbeleid 1970 (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van oktober 1970 tot maart 1972

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Middelbare Rijkslandbouwwinterschool te Groningen, tot 1938

hoger beroepsonderwijs
 • landmeten en waterpassen, Volkshogeschool
 • M.O.-economie en statistiek, tot 1953

academische studie
 • colleges culturele antropologie, sociologie, psychologie, filosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1973 tot 1976

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met landbouw, maatschappelijk werk (bijstand, ouderenbeleid) en visserij en daarnaast met Koninkrijksaangelegenheden
 • Was in 1960 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de dierenbescherming
 • Interpelleerde op 4 april 1963 minister Marijnen over de ontwikkeling van de prijzen van landbouwgronden na opheffing van de prijsbeheersing per 1 januari 1963
 • Interpelleerde op 17 maart 1970 minister Schut en staatssecretaris Van de Poel over de voorgenomen afremming van de bouw van bejaardentehuizen
 • Interpelleerde op 5 november 1970 staatssecretaris Van de Poel over halfjaarlijkse uitkeringen aan bijstandtrekkers

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1970 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) motie-Van der Spek stemde, waarin om erkenning van de Democratische Republiek Vietnam (Noord-Vietnam) werd gevraagd
 • Behoorde in 1972 tot de acht leden van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel financieel statuut van het Koninklijk Huis stemden

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Drong in 1965 bij gemeenten aan op bredere bekendmaking van bijstandsnormen
 • Pleitte in 1966 voor het maatschappelijk betrokken houden van gepensioneerden, zodat zij ook na hun 65ste een zinvolle invulling aan hun leven konden geven

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1966 wetten (Stbb. 355, 356 en 357) tot stand waardoor de buitengewone pensioenen (voor oud-verzetsdeelnemers, oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden) welvaartsvast werden, er een tijdelijke toeslag kwam en er gedeeltelijk compensatie werd gegeven voor de over de pensioenen geheven AOW- en AWW-premie (8502 & 8503 & 8504)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Verwierf als staatssecretaris populariteit bij de provo's, die vonden dat hij als één van de weinige politici iets begreep van hun streven naar andere machtsverhoudingen en hun strijd tegen de 'regentenmentaliteit' van veel bestuurders. Er werd door hen bij de verkiezingen van 1967 een voorkeursactie voor hem gevoerd.

uit de privésfeer
Zijn vader was eigenaar van een landbouw- en veeteeltbedrijf en aannemer van zeeweringswerken. Zijn moeder was hoofd huishouding van de Volkshogeschool te Bakkeveen.

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Lemmer, omstreeks 1942
 • Marknesse (NOP), omstreeks 1944
 • Heiloo, Westerweg 369, omstreeks 1959 en nog in 1970
 • Alkmaar, Hof van Luxemburg 247, omstreeks 1996

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 april 1962
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 5 december 1966

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid AJC (Arbeiders Jeugd Centrale), vanaf 1926
 • lid Jeugdbond van Geheelonthouders

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De Duivel is Oud" (1975)
 • "Onze toekomst. Tien vragen over welzijn" (1993)

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • Trouw, 30 december 1992

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Mantgum, 23 mei 1942

echtgeno(o)t(e)/partner
R. Jepma, Rindertje (Rinny)

vader
K.G. Egas, Klaas Govert

geboorteplaats en/of -datum
Staphorst, 1 juli 1871

moeder
A.K. Colmer, Aaltje Klazes

geboorteplaats en/of -datum
Nes (gem. Ameland), 29 mei 1875

broers en zusters
7 broers en/of zusters

beroep grootvader (vaderskant)
aannemer en rijswerker

beroep grootvader (moederskant)
kapitein op de koopvaardij

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.