Dr. I.N.Th. Diepenhorst

foto Dr. I.N.Th. Diepenhorstvergrootglas

CHU-Kamerlid, staatssecretaris en bestuurder uit een bekend protestants geslacht. Zoon van de antirevolutionaire senator en econoom P.A. Diepenhorst. Werd na het burgemeesterschap van Epe en het lidmaatschap van Gedeputeerde Staten van Gelderland in 1956 Tweede Kamerlid. Was in het kabinet-Marijnen als eerste bewindspersoon speciaal belast met hulp aan ontwikkelingslanden. Dat beleidsterrein moest toen nog op de politieke kaart worden gezet. In 1971 volgde nog een korte tweede periode als Tweede Kamerlid. Hardwerkend, maar niet erg op de voorgrond tredend politicus. Wellevend, met veel bonhommie.

CHU
in de periode 1956-1971: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornamen

Isaäc Nicolaas Theodoor

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 20 maart 1907

overlijdensplaats en -datum
Epe, 31 december 1976

levensbeschouwing
 • Gereformeerd (opgevoed)
 • Gereformeerd (Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband), van 1926 tot 1946
 • Hervormd: orthodox

partij/stroming

partij(en)
CHU (Christelijk-Historische Unie)

hoofdfuncties/beroepen

 • bibliothecaris (rang: commies) afdeling Economische Voorlichting, ministerie van Economische Zaken, van 1 december 1931 tot 15 januari 1939
 • burgemeester van Epe, van 15 januari 1939 tot 3 mei 1943 (ontslagen door de Duitsers)
 • burgemeester van Epe, van 16 mei 1946 tot 6 juli 1954
 • lid Provinciale Staten van Gelderland, van 6 juli 1954 tot 6 juni 1962
 • lid Gedeputeerde Staten van Gelderland, van 6 juli 1954 tot 6 juni 1962
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 6 november 1956 tot 28 november 1963
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met aangelegenheden betreffende de VN en de VN-organisaties en hulp aan ontwikkelingslanden), van 28 november 1963 tot 14 april 1965
 • ambteloos, van 14 april 1965 tot 1 september 1967
 • waarnemend burgemeester van Doesburg, van 1 september 1967 tot 1 januari 1969 (vanwege ziekte en na het overlijden van jhr. C. Flugi van Aspermont)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 februari 1971 tot 10 mei 1971

partijpolitieke functies

 • voorzitter CHU Kamerkring Gelderland
 • voorzitter Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman-Stichting, van 1 januari 1955 tot 1975
 • adviserend lid hoofdbestuur en Unieraad CHU, van 1957 tot 1963
 • vicefractievoorzitter CHU Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1963 tot 28 november 1963
 • adviserend lid hoofdbestuur en Unieraad CHU, vanaf 1967
 • lid Groep van Achttien (overleg over samenwerking ARP, CHU en KVP), van april 1967 tot september 1969

nevenfuncties

 • lid Voogdijraad te Zutphen, tot 1946
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, vanaf januari 1957 (nog in 1959)
 • lid Defensiecommissie, van 1 augustus 1959 tot november 1963
 • lid bestuur Stichting Wolfheze
 • lid bestuur blindeninstituut "Sonneheerdt"
 • lid adviescommissie Opkomstplicht, van 1966 tot november 1967
 • lid adviescommissie voor de filmkeuring, van 11 juli 1966 tot 7 februari 1969
 • lid voorlopige Natuurbeschermingsraad, omstreeks 1967
 • voorzitter jubileumcommissie verening "Christelijk Blindenhuis 'Sonnenheerdt'", 1971

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid commissie Onderzoek (defensie)materieel aanschaffingsbeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van juli 1959 tot oktober 1960
 • lid Commissie van Voorbereiding voor de nota "de zaak-Van der Putten" (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van augustus 1962 tot maart 1963
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Overgangszaken Nieuw-Guinea (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 oktober 1962 tot 5 juni 1963
 • voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 juni 1963 tot 17 september 1963

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam

academische studie
 • Nederlands recht (doctoraal), Vrije Universiteit te Amsterdam, van 17 september 1924 tot 1 april 1928
 • theologie (kandidaats), Rijksuniversiteit Utrecht, tot 1945

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit te Amsterdam, 19 juni 1931

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met (wetenschappelijk) onderwijs, buitenlandse zaken, internationaal vervoer, Koninkrijksaangelegenheden en cultuur
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
 • Was in 1960 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Wet op de dierenbescherming
 • Voerde in 1960 het woord bij de behandeling van de ontwerp-Monumentenwet
 • Voerde in 1963 het woord bij de behandeling van de goedkeuringswet voor het algemeen verdrag met de Bondsrepubliek Duitsland ('Generalbereinigung')

opvallend stemgedrag
 • In 1957 stemden hij en Tilanus als enigen van hun fractie tegen een (onaanvaardbaar verklaarde en verworpen) motie-Biewenga over deblokkering van een lastenverlichting voor landbouwers
 • Behoorde in 1962 met Van Gelder, De Ruiter en jkvr. Wttewaall van Stoetwegen tot de minderheid van zijn fractie, die vóór de ontwerp-Wet Premie Kerkenbouw stemde
 • Behoorde in 1962 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een motie-Andriessen stemde waarin om verhoging van het contingent woningwetwoningen werd gevraagd
 • Stemde in 1971 tegen de motie-Kolfschoten (voordracht Tweede Kamer voor kabinetsformateur)
 • Behoorde in 1971 met Scholten en jkvr. Wttewaall van Stoetwegen tot de minderheid van zijn fractie die tegen een (aangenomen) amendement-Van Schaik stemde, waardoor de bepaling werd geschrapt dat gehuwden die met wederzijds goedkeuren wensen te scheiden, een half jaar wachttijd in acht moeten nemen.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Installeerde in 1964 de Raad voor Ontwikkelingshulp onder voorzitterschap van prof. J. Tinbergen
 • Vergezelde begin 1964 minister-president Marijnen bij een bezoek aan 'de West"

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1964 samen met minister Scholten de rijkswet tot stand tot goedkeuring van het op 9 december 1948 te Parijs totstandgekomen verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, alsmede de bijbehorende uitvoeringswet (6.612 & 6.613)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1963 bij K.B. van 21 november benoemd tot staatssecretaris en op 28 november beëdigd
 • Had als staatssectaris voor hulp aan minder-ontwikkelde landen weinig zeggenschap. De door hem geleide interdepartementale commissie werd vooral door derde echelon ambtenaren bezocht.
 • Op de begroting voor 1964 stond slechts een bedrag van 221 miljoen gulden voor ontwikkelingshulp, een half procent van het nationaal inkomen

uit de privésfeer
 • Zijn oudste dochter was als maatschappelijk werkster werkzaam in Noordoost-Brazilië; zijn tweede dochter werkte enkele maanden in Kenya en Oeganda
 • Een zoon van hem was burgemeester van Domburg (1975-1987) en van Maartensdijk (1987-2001)

woonplaats(en)/adres(sen)
Epe, Kortekampweg 6 (De Epenhorst), van 1939 tot 31 december 1976

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 20 april 1965

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid dispuut I.U.M.B.O.

hobby's
plant- en dierkunde

publicaties/bronnen

publicaties
"Juvenile unemployment and how to deal with it" (dissertatie, 1931)

literatuur/documentatie
 • "Ontwikkelingshulp ligt nieuwe staatssecretaris na aan 't hart", Trouw, 14 januari 1964
 • Ned. Patriciaat, 1962

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 17 september 1936

echtgeno(o)t(e)/partner
A. Schütte, Anna

kinderen
4 zoons en 2 dochters (1 zoontje overleed in 1953)

vader
Dr. P.A. Diepenhorst, Pieter Arie

geboorteplaats en/of -datum
Strijen, 2 januari 1879

moeder
A.C. de Gaay Fortman, Adriana Cornelia

geboorteplaats en/of -datum
Vlissingen, 2 juni 1886

beroep grootvader (vaderskant)
landbouwer en vlashandelaar

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.