Mr. L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst

foto Mr. L.J. (Laurens Jan) Brinkhorst
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD

D66-politicus, Europeaan in hart en nieren. Was al op jonge leeftijd hoogleraar in Groningen en stond bekend als scherp denker en debater. Werd staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet-Den Uyl en daarna Tweede Kamerlid. Volgde in 1981 Terlouw op als fractievoorzitter, maar vertrok na de verkiezingsnederlaag in 1982 uit de Haagse politiek. Via Europese ambtelijke en diplomatieke functies en het Europees Parlement keerde hij in 1999 verrassend terug als minister van Landbouw in het kabinet-Kok II. Saneerde de varkenshouderij en pakte krachtdadig de MKZ-crisis aan, al verweten boeren hem daarbij harteloos te zijn. Als minister van Economische Zaken in het kabinet-Balkenende II warm verdediger van sociaaleconomische hervormingen. Nadien hoogleraar internationaal en Europees recht en bestuur in Leiden.

D66
in de periode 1973-2006: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, minister, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Laurens Jan (Laurens Jan)

geboorteplaats en -datum
Zwolle, 18 maart 1937

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 24 oktober 1966 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (12/19)

 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), van 11 mei 1973 tot 8 september 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 10 november 1982
 • fractievoorzitter D66 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 september 1981 tot 11 november 1982
 • directeur-generaal Milieuzaken, Consumentenbelangen en Nucleaire Veiligheid, Europese Gemeenschap, van 1 januari 1987 tot april 1994
 • buitengewoon hoogleraar internationaal milieurecht, Rijksuniversiteit Leiden, van januari 1992 tot juli 1998
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 8 juni 1999
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 8 juni 1999 tot 22 juli 2002
 • deeltijdhoogleraar Internationaal en Europees Bestuur, Universiteit van Tilburg, van december 2002 tot mei 2003
 • minister van Economische Zaken, van 27 mei 2003 tot 3 juli 2006
 • (tweede) viceminister-president, van 31 maart 2005 tot 3 juli 2006
 • hoogleraar internationaal en Europees recht en bestuur, "Grotius Instituut, Campus Den Haag Universiteit Leiden, van 1 november 2006 tot 1 november 2011
 • eigenaar/consultant LJB Europe Consult te 's-Gravenhage

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het leefmilieu.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • lid APCO Worldwide's International Advisory Council, vanaf november 2008

vorige (2/16)
 • lid Advisory Board 3i Benelux (private equity onderneming)
 • lid Raad van Advies Continental Gas Storage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de Nota situering van nieuwe militaire oefenterreinen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 5 april 1978 tot 11 november 1982
 • vicevoorzitter parlementaire delegatie naar China (Europees Parlement)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Een door hem in 1979 ingediende en (met algemene stemmen) aangenomen motie sprak uit dat aanwezigheid van de minister-president bij Kamerdebatten over bijeenkomsten van de Europese Raad als regel wenselijk is
 • Een door hem in 1979 ingediende en aangenomen motie (tegen stemden SGP en GPV en de CDA'er Van Leijenhorst) werd uitgesproken dat contacten van de Nederlandse regering met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) wenselijk waren om daarmee een bijdrage te leveren aan het verdere vredesproces in het Midden-Oosten
 • De aanvaarding met 70 tegen 68 stemmen in 1980 van een door hem ingediend amendement op de ontwerp-Wet op het Koninklijk Huis waardoor onderscheid werd gemaakt tussen de kinderen van Beatrix en Margriet, was voor de regering reden het voorstel in te trekken

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/13)
 • Bracht in 2004 een plan van aanpak uit over het verminderen van administratieve lasten voor het bedrijfsleven
 • Bracht in 2004 samen met minister De Geus de notitie "Structurele duurzame economische groei" uit. Daarin staan beleidscontouren voor economische hervormingen die ervoor moeten zorgen dat de Nederlandse economie ondanks vergrijzing en internationalisering op peil blijft. Aangekondigd wordt dat regels zullen worden verminderd, onder andere ten aanzien van ontslagbescherming en de arbeidsduur per week. Een werkweek van 40 uur moet weer uitgangspunt worden. (29.696)
 • Verdedigde in 2006 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel inzake splitsing van energiebedrijven. Het voorstel werd door minister Wijn in het Staatsblad gebracht. (30.212)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/8)
 • Bracht in 2002 samen met minister Pronk de Reconstructiewet concentratiegebieden (Stb. 115) tot stand. Deze wet moest ertoe leiden dat de intensieve varkenshouderij in delen van Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant beter werd verspreid en deels werd beëindigd, waardoor er minder aantasting van natuur en milieu plaatsvindt. Directe aanleiding van de varkenspestcrisis. Provincies moesten hiertoe een reconstructieplan opstellen. De wet verviel in 2014. (26.356)
 • Bracht in 2002 samen met minister Pronk de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (Stb. 319) tot stand. Hierdoor werd stankhinder van veehouderijen in bepaalde gebieden aan vergunningen gebonden. De wet werd in 2006 vervangen door de Wet geurhinder en veehouderij. (27.835)
 • Bracht in 2004 als minister van Economische Zaken een wet tot stand waardoor zes EU-richtlijnen over elektronische communicatienetwerken en -diensten worden geïmplementeerd. Door deze herziening gaat de Telecommunicatiewet niet meer alleen over telefonie, maar ook over alle transportdiensten op het gebied van (tele)communicatie, bijvoorbeeld over dataverkeer en kabelnetwerken.

op het gebied van de EU (3/5)
 • Was in oktober 1998 rapporteur voor advies van de EU-begroting 1999, bepleitte onder meer reservering van fondsen voor Europol en Europese vluchtelingen.
 • Diende in mei 1999 een verslag in over de kwijting van de begroting 1997 van de Europese Commissie.
 • Namens de Europese Commissie in de periode 1987-1992 hoofd onderhandelaar bij verschillende protocollen en verdragen op milieugebied

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Was in april 1971 in het alternatieve kabinet-Den Uyl/Van Mierlo/Aarden staatssecretaris van Europese Zaken
 • Dreigde volgens Tweede Kamerlid Bert Bakker begin 2006 met beëindiging van zijn lidmaatschap van D66 als de opstelling van de fractie tot kabinetscrisis zou leiden over de kwestie-Uruzgan. De fractie bond vervolgens in.
 • Diende op 29 juni 2006 zijn ontslag in vanwege het intrekken van de steun door de D66-fractie aan het kabinet

uit de privésfeer (3/4)
 • Maakte al op jeugdige leeftijd reizen naar Engeland, Duitsland en Frankrijk
 • Bevriend met koningin Beatrix; zijn dochter Laurentien trouwde in 2001 met haar zoon prins Constantijn
 • Zijn echtgenote was lerares Frans

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Brilly the kid" (bijnaam die journalisten hem gaven)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.