Bond van Christen-Socialisten (BCS)

De in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten (BCS) was een socialistische partij die de bijbel als uitgangspunt had. De BCS wees het kapitalisme af en was tegenstander van particulier bezit. De klassenstrijd werd aanvaard. Het BCS-Kamerlid J.W. (Willy) Kruyt maakte deel uit van de revolutionair-socialistische fractie.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

De BCS baseerde zich op marxistische en christelijke beginselen.

Belangrijke programmapunten van de bond waren: invoering van de republiek, afschaffing van de Eerste Kamer, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, kosteloos onderwijs, opheffing van accijnzen, betere arbeidswetgeving, invoering van een minimumloon, invoering van socialezekerheidswetgeving, algehele ontwapening, regeling van dienstweigering op grond van gewetensbezwaren en losmaking van Nederlands-Indië van Nederland.

2.

Persoonlijkheden

De bekendste voormannen van de BCS waren Willy Kruyt en Bart de Ligt. De eerste, een predikant en journalist, was Tweede Kamerlid. De tweede was eveneens predikant en een bekend voorvechter van dienstweigering.

3.

Electoraat

De BCS haalde in 1918 ruim 80.000 stemmen (0,6%) en kreeg daardoor één zetel in de Tweede Kamer. In 1919 stapte het enige Kamerlid van de BCS over naar de Communistische Partij. Een ander deel van de Bond stapte over naar de SDAP, en een derde groep ging verder als Christelijke Volkspartij. Deze ging in 1926 op in de CDU.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.