Jong Sociaal Contract

Jong Sociaal Contract werd in november 2023 opgericht als onafhankelijke jongerenpartij van Nieuw Sociaal Contract.

1.

Ideologie

JSC streeft naar een nieuwe maatschappelijke ordening waarbij de burger in een democratische rechtsstaat richting geeft aan de economische en sociale ontwikkelingen in het fysieke en digitale domein. Daarbij staan persoonlijke verantwoordelijkheid, gezin, familie, gemeenschappen en gespreid privaat bezit centraal.

Ook wil JSC samenwerken aan een brede welvaart en welzijn in Nederland en Europa, waarbij de Nederlandse taal, culturele identiteit en sociale traditie als uitdrukking van gemeenschap, vrede en behoud van de schepping, centraal staat. In deze gemeenschap wordt bestaanszekerheid van alle burgers bevorderd, zonder daar onderscheid te maken tussen geloofsovertuiging of gemeenschap.

JSC zet zich in voor goed bestuur, zodat er nu een solide basis gelegd wordt voor de toekomstige generaties.

contact: info@jongsoccontract.nl