Wetgeving kabinet-Rutte IV (2022-heden)

2022

  • Wet minimum CO2-prijs industrie. Een heffing moet ervoor zorgen dat voor de volledige broeikasgasemissies een minimumprijs geldt voor de industrie. De overheid kan voor de gehele uitstoot de hoogte van de prikkel tot verduurzaming bepalen.

2023

  • Tijdelijk wet Klimaatfonds, waarmee middelen kunnen worden gereserveerd voor maatregelen die bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen uit de Klimaatwet
  • Wet goed verhuurderschap, waarmee gemeenten de mogelijkheid krijgen ongewenste vormen van verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan. Er komen landelijke algemene, handhaafbare en afdwingbare regels om discriminatie en intimidatie tegen te gaan, over de plicht om huurovereenkomsten op schrift te stellen en de huurder op rechten te wijzen.
  • Wet toekomst pensioenen (WTP). Hiermee wordt een nieuw pensioenstelsel ingevoerd op basis van een door werkgevers- en werknemersorganisatie in 2020 met minister Koolmees gesloten pensioenakkoord. Er komt een directe relatie tussen premie en pensioenopbouw, waardoor het stelsel flexibeler wordt en meer op persoonlijke maat gesneden. Ook zelfstandigen kunnen pensioen gaan opbouwen. De doorsneesystematiek van het oude systeem wordt verlaten. Het stelsel moet 1 januari 2028 ingaan.
  • Wet Implementatie Europese Klimaatwet. De reductiedoelen voor emissies van broeikasgassen voor de EU zijn aangescherpt en vastgelegd en de Nederlandse doelen worden daarmee in overeenstemming gebracht. In 2050 moet er klimaatneutraliteit zijn en het streefdoel voor de reductie in 2030 gaat van 49 naar 55 procent.

2024

  • Wet seksuele misdrijven. In een nieuwe Titel in Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag geregeld. De strafrechtelijke bescherming tegen deze misdrijven wordt uitgebreid en bepalingen worden gemoderniseerd. Zo wordt de bescherming tegen online seksueel misbruik en seksuele intimidatie uitgebreid, net die tegen onvrijwillig en ongewenst seksueel contact. De strafmaxima voor bijvoorbeeld seksuele misdrijven tegen kinderen worden verhoogd.
  • Wet beëindiging gaswinning Groningerveld. Hiermee wordt per 1 oktober 2024 de gaswinning gestopt en daarna verboden. De wet legt de zorgplicht en verplichtingen van de NAM vast ten aanzien van de monitoring van seismische activiteiten.
  • Wet betaalbare huren. Door regulering van de huur kunnen meer mensen een betaalbare huurwoning krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning.