Wetgeving kabinet-Rutte III (2017-2022)

2018

  • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Hiermee wordt verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis geregeld. Daarbij wordt hun rechtspositie gewaarborgd en moet dwang zoveel mogelijk worden voorkomen en in tijd beperkt. De officier van justitie krijgt, in samenwerking met ketenpartners, een actieve rol als verzoeker. Zorg kan ook worden verleend als een patiënt daarmee niet instemt. Dat moet dan gebeuren op basis van een zorgplan. Onvrijwillige zorg mag alleen als uiterste middel worden gebruikt, nadat eerst een stappenplan is doorlopen.
  • Wet forensische zorg tot stand. Deze wet geeft officier van justitie en rechter de mogelijkheid om iemand met een psychische stoornis of geestelijke beperking die een strafbaar feit heeft begaan sneller geestelijke zorg aan te bieden. Daarmee moet worden voorkomen dat iemand ten onrechte in een justitiële inrichting terecht komt, daar waar forensische zorg nodig is. Goede zorg moet herhaling van strafbare feiten voorkomen.
  • Wet Minimalisering gaswinning Groningen. Deze wet zorgt voor en nieuwe juridische procedure om de gaswinning uit het Groningenveld te minimaliseren.

2019

  • Machtigingswet oprichting Invest NL. Hierdoor kan de staat voor 100 procent deelnemen in de opgerichte Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest NL N.V. Met een vermogen van € 2,5 miljard kunnen risicovolle ondernemersactiviteiten worden ondersteund op het gebied van onder meer energie, verduurzaming, mobiliteit, voedsel en veiligheid.

2021

  • Wet stikstofreductie en natuurbescherming. Deze wet is de wettelijke verankering van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De wet voorziet onder meer in: een resultaatsverplichting tot reductie van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden door het bij wet vaststellen van drie omgevingswaarden (voor 2025, 2030 en 2035); een verplichting voor de Minister van LNV om een programma stikstofreductie en natuurverbetering vast te stellen; en een verplichting voor gedeputeerde staten om provinciale gebiedsplannen op te stellen ter uitwerking van de landelijk vereiste depositiereductie.