Wetgeving kabinet-Cals (1965-1966)

1965

 • Wijziging van de Kieswet en de Gemeentewet, waarbij, overeenkomstig de herziene Grondwet, de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd van 23 naar 21 jaar werd geregeld. Tevens wordt het stemmen bij volmacht verruimd en wordt de mogelijkheid om machinaal te stemmen geïntroduceerd. Voor deelname aan de Staten- en gemeenteraadsverkiezingen wordt een waarborgsom ingevoerd voor nog niet-vertegenwoordigde partijen.
 • Ontgrondingenwet. Deze regelt verlening van vergunningen voor grondwinning. De provincies krijgen een belangrijke rol bij het ontgrondingenbeleid, maar voor het uitvaardigen van ontgrondingsverordeningen is goedkeuring van de Kroon nodig.

1966

 • - 
  Algemene Burgerlijke Pensioenwet. Deze vervangt de Pensioenwet 1922 en de Spoorwegpensioenwet. De drempeltijd van een half jaar alvorens een ambtenaar onder de Pensioenwet valt, vervalt. Op basis van de wet wordt ambtenaren en hun nabestaanden een welvaartsvast pensioen gegarandeerd. Als financieringsstelsel blijft kapitaaldekking gehandhaafd: tijdens de actieve dienst worden bedragen gereserveerd voor de pensioenen. De door de Kroon benoemde directie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds wordt belast met het fondsbeheer. Een Raad van Toezicht voert hierop repressief toezicht uit. Er wordt een mogelijkheid voor functioneel leeftijdsontslag ingevoerd onder de 65 jaar.
 • - 
  Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO). Deze vervangt die de Ongevallenwet 1921, Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en Zeevaartongevallenwet, alsmede de Invaliditeitswet, de Mijnwerkersinvaliditeitswet en de Interimwet invaliditeitstrentetrekkers door één verzekering voor loontrekkenden. Arbeidsongeschikten ontvangen uitkering na een jaar ziekte; de hoogte is afhankelijk van de invaliditeitsklasse waarin men is ingedeeld. De premie wordt opgebracht door werknemers en werkgevers. De wet wordt uitgevoerd door bedrijfsverenigingen.
 • - 
  Wet op het leerlingwezen, die regels bevat over leerovereenkomsten, praktijkprogramma's, examens, diploma's in en bekostiging van het leerlingwezen.
 • De Wet op de motorrijtuigenbelasting vervangt de Motorrijtuigenbelastingwet uit 1926. De belastingheffing ter zake wordt daarmee aan de nieuwe Algemene wet inzake rijksbelastingen aangepast. Betaling van de motorrijtuigenbelasting moet echter, anders dan bij andere belastingen het geval is, vooraf plaatsvinden. Controle van de naleving wordt gekoppeld aan het bezit van het rijbewijs.
 • De Wet Uitkeringen Wegen. Hiermee wordt de financiering geregeld van de aanleg en het onderhoud van secundaire en tertiaire wegen en van niet-planwegwegen door provincies en gemeenten. Er komt een verdeelsleutel op grond waarvan de provincies een bedrag uitgekeerd krijgen.