Piratenpartij en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021

De Piratenpartij (PPNL) had bij de verkiezingen van 17 maart 2021 Matthijs Pontier als lijsttrekker. Pontier (1985) is wetenschapper. Hij is gepromoveerd op kunstmatige intelligentie. Verder is hij fractievoorzitter van de Piratenpartij in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het verkiezingsprogramma van de partij luidde 'Visie met Lef'.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Verkiezingsprogramma 2021

Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij richtte zich vooral op de invloed van digitalisering op onze samenleving. De kernpunten van het programma waren net als in 2017 burgerrechten, een transparantere en effectievere overheid, democratie en de invloed van de burger en de vrijheid van informatie.

Op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en Europa stond het volgende in het verkiezingsprogramma:

Bestuurlijke vernieuwing

 • het opsplitsen van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarbij de rechtsstatelijke taak bij Justitie komt te liggen en de handhaving van de openbare orde en andere politietaken bij Binnenlandse Zaken
 • er moet een ministerie van Digitale Zaken komen zodat ict-kennis mee wordt gewogen in de hele besluitvorming. Ook rechtstreeks in de ministerraad
 • de ontwikkeling van gratis open source software voor door de overheid gevraagde gegevens
 • een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen
 • door de overheid en bedrijven gebruikte algoritmen, analysemethoden en trainingsdata (geanonimiseerd en geaggregeerd) moeten openbaar gemaakt worden.

Europa

 • Europa moet zich naar de gemeenschappelijke belangen van alle Europese burgers vormen, naast die van de EU-lidstaten
 • de EU moet haar eigen principes ten aanzien van subsidiariteit naleven
 • er moet een Europese grondwet komen
 • er moet een direct verkozen burgerconventie komen die belast is met het opstellen van een nieuw EU-verdrag, om de huidige verdragen te verduidelijken en te vervangen en de noodzaak van democratische hervormingen in de Europese Unie aan te pakken
 • burgers moeten een meer directe en grotere impact hebben in het beleidsdebat en het besluitvormingsproces, zowel individueel als collectief. Dit moet gebeuren door:
  • door burgers geïnitieerde wetgevende referenda
  • dat het Europees Parlement initiatiefrecht krijgt
  • dat het Europees Parlement eindverantwoordelijke wordt voor het EU-beleid
  • geen kiesdrempel
  • transnationale lijsten
  • een lagere drempel voor het EU-burgerinitiatief
  • e-participatie voor burgers van Europese wetgeving
  • dat burgers rechtstreeks betrokken worden bij EU-wetgeving
  • dat beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen (subsidiariteitsbeginsel)
  • alle vergaderingen van het Europees Parlement voortaan in Brussel te laten plaatsvinden.

Letterlijke tekst