Gezamenlijke verklaring van de commissarissen Mimica, Thyssen, Navracsics en Gabriel naar aanleiding van de Internationale Jongerendag 2019

De Europese Commissie sluit zich aan bij de viering van de Internationale Jongerendag 2019. In het kader van het thema van dit jaar, “Transforming Education”, ligt de nadruk op de inspanningen om het onderwijs inclusiever en toegankelijker te maken voor alle jongeren. Neven Mimica, commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, Marianne Thyssen, commissaris voor werk, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, en Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, verklaarden:

Vandaag vieren we de Internationale Jongerendag, een belangrijke gelegenheid om na te denken over het feit dat te veel jongeren in oorlogsgebieden leven, geen onderwijs volgen en het slachtoffer zijn van armoede, sociale uitsluiting, slechte gezondheidszorg, genderongelijkheid en de gevolgen van de klimaatverandering.

Het is voor de Europese Unie van prioritair belang doeltreffende oplossingen voor deze problemen te vinden, duurzame vrede tot stand te brengen en hechte en veerkrachtige samenlevingen op te bouwen waarin jongeren kunnen gedijen. Daarom verbindt de EU zich ertoe de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in het kader van haar beleid uit te voeren.

Samen met de lidstaten en vele andere belanghebbenden ondersteunt de EU miljoenen jongeren in de EU en elders. Dankzij Erasmus+ worden jonge mensen met elkaar in contact gebracht, kunnen ze leren en zich maatschappelijk engageren en worden excellentie en innovatie in het onderwijs bevorderd. Twee nieuwe initiatieven van deze Commissie hebben nieuwe kansen gecreëerd: DiscoverEU geeft jongeren de mogelijkheid te reizen en het rijke culturele erfgoed van Europa te ontdekken, terwijl het Europees Solidariteitskorps hun de kans biedt vrijwilligerswerk te doen en te werken rond projecten die gemeenschappen en mensen in heel Europa ondersteunen. De Europese onderwijsruimte waaraan we bouwen, zal excellentie en inclusie verder stimuleren, wat ten goede zal komen aan jonge Europeanen met de meest diverse achtergronden en het gevoel van een gedeelde Europese identiteit zal versterken.

Jongeren nemen ook een centrale plaats in bij beleidsmaatregelen van de EU, zoals de digitale eengemaakte markt. Dankzij tal van initiatieven (bijvoorbeeld de coalitie voor digitale vaardigheden en banen) zijn de opleidingen op het gebied van digitale vaardigheden geïntensiveerd, waardoor het onderwijs is gemoderniseerd. Via onze strategie voor een beter internet voor kinderen maken we van het online-welzijn van kinderen een topprioriteit en proberen we de gevaren van internet uit de weg te ruimen (bijvoorbeeld cyberpesten, kinderlokking, inbreuken op de privacy, desinformatie en gewelddadige of verontrustende inhoud). Deze doelstellingen staan ook centraal in het actieplan voor digitaal onderwijs, waarin een reeks concrete maatregelen en initiatieven zijn opgenomen om de EU-lidstaten te helpen de uitdagingen van het onderwijs in het digitale tijdperk aan te gaan.

Bovendien nemen jongeren in de EU en elders een centrale plaats in ons beleid in. In onze ontwikkelingsprogramma's schenkt de EU bijzondere aandacht aan de behoeften van jongeren op het gebied van onderwijs, de ontwikkeling van vaardigheden en werkgelegenheid. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd jongeren voor meer maatschappelijke kwesties warm te doen lopen. Dankzij een aantal initiatieven (bijvoorbeeld het programma “Young Leaders” en het initiatief “EU-AU Youth Plug-in”) kunnen jongeren hun legitiem recht op inspraak bij de besluitvorming uitoefenen. Wij zullen ook steun blijven verlenen aan jongeren als voorvechters van vredesopbouw en blijven strijden tegen gewelddadig extremisme in hun gemeenschappen, onder meer via het initiatief “One Young World Peace Ambassadors”.

Investeren in jongeren is investeren in onze samenleving. Hoopvol is dat wij niet de enigen zijn die de problemen van jongeren aanpakken. We moeten onze inspanningen voortzetten en verruimen.”

Achtergrond

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in 1999 de 12e augustus uitgeroepen tot Internationale Jongerendag. Op die dag wordt jaarlijks de rol van jongeren gevierd als essentiële partners bij hervormingen. De dag biedt ook de mogelijkheid de aandacht te vestigen op de uitdagingen en problemen van jongeren overal ter wereld. In het kader van het thema van dit jaar, “Transforming Education”, ligt de nadruk op de inspanningen - ook de inspanningen van jongeren zelf - om het onderwijs inclusiever en toegankelijker te maken voor alle jongeren.

De EU ondersteunt de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van onderwijs, waardoor het voor jongeren gemakkelijker wordt om van mobiliteit te kunnen profiteren en voor leraren om ervaring op te doen en kennis te delen door in heel Europa te werken. De EU heeft in 2017 een recordbedrag van 2,8 miljard euro geïnvesteerd in het programma Erasmus+, waaraan sinds 2014 meer dan 3,7 miljoen mensen hebben deelgenomen. De Commissie stelt voor om in de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 meer aandacht te besteden aan jongeren, waarbij zij van plan is om het budget voor Erasmus+ te verdubbelen tot 30 miljard euro.

Erasmus+ is er voor allerlei personen en organisaties, maar de criteria voor toelating verschillen van actie tot actie en van land tot land. Landen die voor deelname in aanmerking komen (van binnen en buiten de EU), worden verdeeld in programmalanden (die volledig kunnen deelnemen aan alle acties van het programma Erasmus +) en partnerlanden (die aan bepaalde acties van het programma kunnen deelnemen, wanneer aan specifieke criteria of voorwaarden wordt voldaan). Een lijst van alle landen en de programmagids van Erasmus+, die meer gedetailleerde informatie over in aanmerking komende landen bevat, zijn online beschikbaar.

Meer informatie

Erasmus+

DiscoverEU

Europees Solidariteitskorps

EU-strategie voor jongeren

Europese onderwijsruimte

Digitale eengemaakte markt

Afrikaans-Europese alliantie

Initiatief “EU-AU Youth Plug-in”

One Young World Peace Ambassadors

Programma “Young Leaders”

STATEMENT/19/5011

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail