Voorzitter Juncker raadpleegt het Europees Parlement over Mariya Gabriel als commissaris voor Digitale Economie en Samenleving

Voorzitter Juncker heeft vandaag bekendgemaakt dat hij van plan is de portefeuille Digitale Economie en Samenleving toe te wijzen aan Mariya Gabriel uit Bulgarije.

Voorzitter Jean-Claude Juncker heeft vandaag een gesprek gevoerd met Mariya Gabriel, die door de Bulgaarse regering is voorgesteld als kandidaat voor de functie van commissaris, ter vervanging van voormalig lid van de Commissie Kristalina Georgieva. Op basis daarvan heeft voorzitter Juncker bevestigd dat Mariya Gabriel overeenkomstig artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie over de vereiste bekwaamheid beschikt om kandidaat-commissaris te worden. Verder maakte hij bekend dat hij van plan is de portefeuille Digitale Economie en Samenleving aan haar toe te kennen.

De commissaris voor Digitale Economie en Samenleving zal zich inzetten voor de uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt die de Europese Commissie in mei 2015 heeft aangenomen. Op 10 mei heeft de Commissie een tussentijdse evaluatie van deze strategie gepubliceerd. Zij zal ertoe bijdragen dat een digitale eengemaakte markt tot stand wordt gebracht die het pad effent voor de digitale toekomst van Europa door middel van telecomnetwerken over het hele continent, digitale diensten over de grenzen heen en een golf van innovatieve start-ups in Europa.

De opdrachtbrief die voorzitter Juncker vandaag aan Mariya Gabriel heeft gestuurd, bevat een gedetailleerde beschrijving van haar belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als commissaris voor Digitale Economie en Samenleving.

De commissaris voor Digitale Economie en Samenleving zal een bijdrage leveren aan projecten die worden aangestuurd door vicevoorzitter Andrus Ansip, die belast is met de Digitale Eengemaakte Markt, en vicevoorzitter Jyrki Katainen, die belast is met Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen.

Voorzitter Juncker heeft verder premier Borisov ingelicht over zijn keuze voor de portefeuille die hij van plan is aan Mariya Gabriel toe te wijzen.

Volgende stappen

Procedureel gezien wordt de nieuwe commissaris met de Bulgaarse nationaliteit in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad benoemd (artikel 246, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie). Bovendien is in het interinstitutionele Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie bepaald dat de voorzitter van de Commissie "ernstig rekening houdt" met het resultaat van de raadpleging van het Parlement, alvorens in te stemmen met het besluit van de Raad om de nieuwe commissaris te benoemen (punt 6 van het kaderakkoord).

Vandaag stuurt voorzitter Juncker een brief aan Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, waarin hij hem inlicht over zijn voornemen de verantwoordelijkheid voor de portefeuille Digitale Economie en Samenleving toe te wijzen aan Mariya Gabriel. Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan Joseph Muscat, de premier van Malta, de lidstaat die momenteel het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleedt.

Vanaf het moment dat de Raad het Europees Parlement formeel raadpleegt, is Mariya Gabriel kandidaat-commissaris. Zij heeft dan het recht om gebruik te maken van de relevante diensten van de Commissie om haar gedachtewisseling met het Europees Parlement voor te bereiden. Zo lang zij nog niet door de Raad in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie is benoemd, zal zij niet deelnemen aan bijeenkomsten van het college.

Achtergrond

Op grond van artikel 17, lid 6, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is het aan de voorzitter van de Commissie om de werkzaamheden van de Commissie te organiseren. Nadat voormalig vicevoorzitter Kristalina Georgieva had besloten om op te stappen uit de Europese Commissie, werd commissaris Günther H. Oettinger op 1 januari 2017 commissaris voor Begroting en Personeelszaken en wees voorzitter Juncker de portefeuille Digitale Economie en Samenleving tijdelijk toe aan vicevoorzitter Andrus Ansip. Op 10 mei stelde premier Borisov voorzitter Juncker in kennis van zijn wens om Mariya Gabriel voor te dragen als lid van de Europese Commissie met de Bulgaarse nationaliteit.

De volgende stappen, na het gesprek met Mariya Gabriel en de aankondiging door voorzitter Juncker over de toewijzing van de portefeuille die vandaag hebben plaatsgevonden, verlopen volgens artikel 246, lid 2, VWEU en punt 6 van het kaderakkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie.

Naar verwachting zullen Mariya Gabriel en het desbetreffende comité van het Europees Parlement de komende weken van gedachten wisselen.

BIJLAGE

Bijlage 1: Juridische context

Artikel 17, lid 3, alinea's 2 en 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie

De leden van de Commissie worden op grond van hun algemene bekwaamheid en Europese inzet gekozen uit personen die alle waarborgen voor onafhankelijkheid bieden.

De Commissie oefent haar verantwoordelijkheden volkomen onafhankelijk uit. Onverminderd artikel 18, lid 2, vragen noch aanvaarden de leden van de Commissie instructies van enige regering, instelling, orgaan of instantie. Zij onthouden zich van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt of met de uitvoering van hun taak.

Artikel 246, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

[…]

In geval van vrijwillig ontslag, ontslag ambtshalve of overlijden, wordt het lid voor de verdere duur van zijn ambtstermijn vervangen door een nieuw lid van dezelfde nationaliteit, dat overeenkomstig de criteria van artikel 17, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement door de Raad wordt benoemd.

[…]

Passage uit de relevante bepaling van het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie:

DEEL II. POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID

[…]

Wanneer het overeenkomstig artikel 246, tweede alinea, van het VWEU nodig wordt te voorzien in de vervanging van een lid van de Commissie tijdens diens ambtstermijn, houdt de voorzitter van de Commissie ernstig rekening met het resultaat van de raadpleging van het Parlement alvorens met het besluit van de Raad in te stemmen.

Het Parlement draagt er zorg voor, dat zijn procedures met de grootst mogelijke spoed worden afgewikkeld, zodat de voorzitter van de Commissie ernstig rekening kan houden met het standpunt van het Parlement, voordat het nieuwe lid wordt benoemd.

Op dezelfde manier houdt de voorzitter van de Commissie overeenkomstig artikel 246, derde alinea, van het VWEU ernstig rekening met het standpunt van het Parlement, indien de resterende duur van de ambtstermijn van de Commissie kort is.

Bijlage 2: Curriculum vitae van Mariya Gabriel

IP/17/1328

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail