Regeerakkoord 1982

In het regeerakkoord stelde het kabinet-Lubbers I zichzelf ten doel de werkloosheid krachtig te bestrijden, de overheidsfinanciën terug te dringen en de economie weer aan te praat te krijgen. Om deze doelen te halen, diende vooral de overheid te bezuinigen, waarbij vrijwel alle sectoren moesten inleveren. Sociale zekerheid, volksgezondheid, welzijn, cultuur en onderwijs kregen de grootste taakstelling.

Overheidssalarissen (inclusief die van onderwijzers en leraren) zou worden gekort. Het bedrijfsleven moest weer ruimte krijgen om te investeren door een flinke afname van de belastingdruk. De overheid moest de regeldruk voor het bedrijfsleven verminderen. Daarom kwam er een beleid van deregulering.

Andere punten waren:

 • de mogelijkheid van plaatsing van kruisraketten werd opengehouden
 • tarieven in het openbaar vervoer zouden omhoog gaan
 • er kwam 750 miljoen gulden voor een jeugdwerkplan
 • buitenlandse commerciële programma's zouden worden toegelaten via het kabelnet
 • de reclamezendtijd zou worden uitgebreid
 • de uitkeringen uit het Gemeente- en provinciefonds zou worden verlaagd
 • de klaasen in het basis- en voortgezet onderwijs zou worden vergroot
 • de groei van de defensieuitgaven ging van drie naar twee procent
 • er kwam vooralsnog geen middenschool
 • criminaliteitsbestrijding, zowel 'kleine' criminaliteit als bijv. drugshandel kreeg meer aandacht
 • een wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen werd aangekondigd

Meer over