Inspectie SZW

Inspectie SZW

De Inspectie SZW houdt toezicht op verscheidene sociale wetten (bijvoorbeeld de Wet minimumloon en de Arbeidsomstandighedenwet), spoort fraude op en signaleert ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.

De organisatie is op 1 januari 2012 gestart als opvolger van de Inspectie IWI, de Arbeidsinspectie en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken en bevoegdheden

Taken

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving van het ministerie van SZW. Het gaat hierbij om arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt en het sociale zekerheidsstelsel.

De inspectie doet ook onderzoek naar de werking van het stelsel van sociale zekerheid waarbij het let op ontwikkelingen en mogelijke risico's van het beleid van het ministerie van SZW.

Daarnaast heeft de inspectie ook opsporende taken die aangestuurd worden door het Openbaar Ministerie. Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport spoort het fraude op bij het persoonsgebonden budget (pgb) en declaraties in de zorg. Op het terrein van sociale zekerheid gaat het om arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude. Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen die leiden tot blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden te melden aan de inspectie.

Bevoegdheden

De inspectie brengt bezoeken aan bedrijven die zich niet houden aan de wet- en regelgeving en kan, waar nodig, steeds zwaarde sancties instellen. Een voorbeeld hiervan is het stilleggen van werkzaamheden of het opleggen van een boete. Bij strafbare feiten wordt, onder het gezag van het Openbaar Ministerie, een strafproces gestart.

2.

Geschiedenis

In 1890 werd al toezicht uitgeoefend op arbeidsomstandigheden. In 2012 ontstond de inspectie SZW door een samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten.


Meer over