Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU)

Met dank overgenomen van EU monitor.

Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie is een financieringsinstrument om doeltreffend en soepel op noodsituaties in de EU te kunnen reageren. In geval van een ramp in één of meerdere lidstaten van de Unie kan dit fonds steun verlenen aan getroffen gebieden. Zo kan de EU de gevolgen van overstromingen, extreme droogte, bosbranden, orkanen en andere rampen bestrijden.

Het Solidariteitsfonds is in 2002 opgericht naar aanleiding van de overstromingen die Midden-Europa in dat jaar troffen. Jaarlijks zijn er enkele honderden miljoenen beschikbaar voor het fonds, maar dat geld wordt lang niet altijd gebruikt.Het kan alleen worden aangewend als aan verschillende voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden hebben te maken met de ernst van de schade. De hoogte van het bedrag dat men uitkeert, verschilt per geval.

EU-lidstaten, maar ook landen waarmee toetredingsonderhandelingen lopen, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit dit fonds. Aanvragen voor steun uit dit fonds moeten binnen twaalf weken na de eerste schade bij de Europese Commissie worden ingediend. Bij het beoordelen van de aanvraag is het DG Regionaal beleid betrokken.

Meer informatie