Interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC)

Alle nieuwe voorstellen voor beleid en regelgeving en mededelingen van de Europese Commissie, maar ook voorstellen van de lidstaten worden aan de interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (werkgroep BNC) voorgelegd. De werkgroep BNC bereidt een eerste Nederlandse standpunt voor.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken

De werkgroep stelt een BNC-fiche op van relevante Commissievoorstellen. De werkgroep komt zelfstandig tot haar inschattingen en kan besluiten geen fiche op te stellen, bijvoorbeeld als het voorstel slechts een kleine technische aanpassing betreft (codificatie) of als het gaat om standaardrapportages van de Commissie (jaarrapporten, voortgangsrapportages etc.). Bovendien kan de werkgroep besluiten geen fiche op te stellen als de interdepartementale afstemming en informatievoorziening aan het parlement op andere wijze is gewaarborgd.

De BNC kan andere interdepartementale werkgroepen en adviesorganen vragen een advies uit te brengen ten behoeve van een BNC-fiche. Hieronder vallen de Werkgroep Interne Markt, de Coördinatiecommissie voor Internationale Milieuvraagstukken (CIM), de Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP), het Interdepartementaal Steun Overleg en de Interdepartementale Commissie Europees Recht.

2.

Samenstelling

De werkgroep BNC bestaat uit ambtenaren van de directie Internationale en/of EU-zaken van elk ministerie. De werkgroep komt onder voorzitterschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken bijeen, gecoördineerd en secretarieel ondersteund door de Directie Integratie Europa. Sinds september 2001 maken vertegenwoordigers van de koepels van decentrale overheden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Interprovinciaal Overleg) ook deel uit van de werkgroep BNC. Voordien werd de agenda van de werkgroep BNC besproken in het maandelijkse Europaoverleg.

3.

Vergaderingen

Deze werkgroep komt eens in de twee weken bijeen onder voorzitterschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

4.

Geschiedenis

De werkgroep BNC bestaat sinds 1989.