Artikel 217: Mandaat voorzitter

216
Artikel 217
218
 • 1. 
  De Commissie vervult haar opdracht met inachtneming van de door haar voorzitter vastgestelde politieke richtsnoeren; de voorzitter beslist over de interne organisatie van de Commissie, teneinde de samenhang, de doeltreffendheid en het collegiale karakter van haar optreden te waarborgen.
 • 2. 
  De taken van de Commissie worden door de voorzitter gestructureerd en over de leden van de Commissie verdeeld. De voorzitter kan de taakverdeling tijdens de ambtstermijn wijzigen. De leden van de Commissie oefenen de hun door de voorzitter toegewezen taak uit onder diens gezag.
 • 3. 
  De voorzitter benoemt na goedkeuring van het college vice-voorzitters uit de leden van de Commissie.
 • 4. 
  Een lid van de Commissie dient zijn ontslag in, indien de voorzitter hem daarom na goedkeuring van het college verzoekt.

1.

Toelichting

Artikel gewijzigd bij het Verdrag van Nice.