Artikel 9: Jaarlijkse rapportage over toepassing van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel

8
Artikel 9
1

De Commissie brengt jaarlijks aan de Europese Raad, aan het Europees Parlement, aan de Raad en aan de nationale parlementen verslag uit over de toepassing van artikel I-11 van de Grondwet. Dit jaarverslag wordt ook aan het Comité van de Regio's en aan het Economisch en Sociaal Comité toegezonden.