Preambule

In naam van de volkeren van Europa,

 • overwegende dat een steeds hechtere unie tussen de Europese volkeren en het ontstaan van een Europese politieke identiteit in de lijn liggen van het integratieproces waartoe de eerste communautaire verdragen de aanzet hebben gegeven en passen in het perspectief van een federaal georiënteerde ontwikkeling,
 • overwegende dat het behoren bij de Unie zijn grondslag vindt in de waarden die de hiervan deel uitmakende volkeren gemeen hebben, met name de vrijheid, gelijkheid, solidariteit, menselijke waardigheid, democratie, eerbiediging van de mensenrechten en het primaat van de rechtsstaat,
 • geleid door de wens de solidariteit tussen deze volkeren te versterken, met inachtneming van hun diversiteit, hun geschiedenis, hun cultuur, hun taal en hun institutionele en politieke structuren,
 • rekening houdend met de noodzaak dat de besluiten die de burgers betreffen worden genomen op het dichtst bij hen staande niveau en dat bevoegdheden slechts aan hogere niveaus worden gedelegeerd in gevallen waarin zulks aantoonbaar het algemeen belang dient,
 • eraan herinnerend dat de Europese Unie streeft naar economische ontwikkeling, maatschappelijke vooruitgang, hechtere samenhang en actieve deelname van de regionale en plaatselijke overheden, met inachtneming van het milieu en het cultureel erfgoed,
 • wensend dat voor de burgers en degenen die in de Europese Unie woonachtig zijn betere levensomstandigheden en een actieve rol bij de economische en sociale ontwikkeling worden gewaarborgd,
 • verklarende dat de Europese Unie een doelmatige wijze bijdrage moet leveren tot de veiligheid van haar volkeren, de onschendbaarheid van haar buitengrenzen, de handhaving van de internationale vrede, de duurzame en billijke economische ontwikkeling voor alle volkeren ter wereld en de passende bescherming van het milieu in de wereld,
 • bevestigende dat de Europese Unie open staat voor alle Europese landen die wensen toe te treden en die dezelfde waarden delen, dezelfde beginselen nastreven en de communautaire verworvenheden aanvaarden,
 • zich aansluitend bij de gedachte dat meerdere lid-staten in het kader van het integratieproces sneller en verder kunnen gaan dan de andere, maar desalniettemin van mening dat die mogelijkheid open moet blijven voor alle lid-staten die zich daarbij wensen aan te sluiten en dat de nagestreefde doelen verenigbaar moeten blijven met de huidige Europese Unie,

hebben de lid-staten en het Europees Parlement de Grondwet van de Europese Unie aangenomen, ten einde:

 • de doelstellingen van de Unie nader te omschrijven,
 • de doeltreffendheid, de transparantie en de democratische roeping van haar instellingen te vergroten,
 • haar besluitvormingsprocedures te vereenvoudigen en verduidelijken,
 • de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op het juridische vlak te waarborgen.