Mr. J. (Jacob) Kohnstamm

foto Mr. J. (Jacob) Kohnstammvergrootglas

Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. Keerde in 1986 terug in de Tweede Kamer en was daarvan een gerespecteerd lid dat onder meer een initiatiefvoorstel over euthanasie verdedigde. Hield zich als Kamerlid verder bezig met politie, justitie en binnenlands bestuur. In 1994 staatssecretaris van onder meer het grotestedenbeleid in het kabinet-Kok I . Eindigde zijn politieke loopbaan als senator. Was voorzitter van de Autoriteit Persoonsgevens (tot 2016 College Bescherming Persoonsgegevens). Humanist met grote culturele belangstelling.

D66
in de periode 1981-2004: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris, lid Staatscommissie parlementair stelsel

Voornaam (roepnaam)

Jacob (Jacob)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wassenaar, 14 november 1949

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1970 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

Hoofdfuncties/beroepen

 • kandidaats-assistent juridische faculteit, Universiteit van Amsterdam, van 1975 tot 1977
 • advocaat en procureur (advocatenkantoor Boekel, Van Empel en Drilling) te Amsterdam, van 1 februari 1978 tot 1 mei 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 1981 tot 16 september 1982
 • advocaat en procureur te Amsterdam, van 1 januari 1983 tot 1 juni 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast met onder meer grotestedenbeleid, veiligheid, kiesrecht en het informatievoorzieningsbeleid), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • ambteloos, sabbatical year (ging zeilen op de Middellandse Zee)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1999 tot 7 september 2004
 • associé BCG ("Boer & Croon") Proces Managers B.V., vanaf 1999
 • voorzitter Regieraad ICT en Politie, vanaf december 1999
 • voorzitter Autoriteit Persoonsgevens (tot 1 januari 2016 College Bescherming Persoonsgegevens), van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2016

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. het beleid ten aanzien van de grote steden; 2. het beleid ten aanzien van de sociale vernieuwing; 3. het algemeen informatievoorzieningsbeleid; 4. het beleid inzake reisdocumenten; 5. de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens; 6. het integraal veiligheidsbeleid; 7. de Algemene wet bestuursrecht; 8. de Kieswet; 9. de Wet nationale ombudsman; 10. de sanering van adviesorganen; 11. de verdragen van de Raad van Europa inzake streektalen en talen van minderheden en inzake deelname van buitenlanders aan het openbare leven; 12. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder binnenlandse zaken, justitie, politie en volksgezondheid van de D66-Tweede Kamerfractie
 • Interpelleerde op 21 april 1988 minister Van Dijk over de gevolgde procedure bij de benoeming van de burgemeester van Tilburg (oud-staatssecretaris Brokx)
 • Verdedigde in 1993 zonder succes een initiatiefwetsvoorstel (oorspronkelijk ingediend door Elida Wessel-Tuinstra) inzake de euthanasie. De Tweede Kamer verwierp het voorstel. (18.331 )
 • Diende in 1993 een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van de verplichte medische aanstellings- en verzekeringskeuringen. Dit voorstel werd, verdedigd door Roger van Boxtel, in 1997 wet. (23.259 )
 • In de Eerste Kamer hield hij zich onder meer bezig met justitie, buitenlandse zaken, volksgezondheid en Europese samenwerking

opvallend stemgedrag
 • In 1982 stemden hij en Louise Groenman als enigen van hun fractie tegen een wijziging van de Algemene Bijstandswet inzake verhaalsrecht van gemeenten i.v.m. verleende bijstand

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Presenteerde in 1994 de hoofdlijnen van een nieuw adviesstelsel. Daarbij werd aangesloten bij het advies van de commissie-De Jong (vraagpunten adviesorganen). Als adviesraden worden voorgesteld: de VROM-raad, de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de Raad voor het Openbaar Bestuur, de Onderwijsraad, de Raad voor Cultuurbeleid, de Raad voor de Zorgsector, de Raad versterking technologische ontwikkeling en de Algemene Energieraad. De WRR en de SER blijven bestaan. (23.725 )
 • Ontwikkelde in 1994 een grotestedenbeleid dat gericht was op het benutten en vergroten van kansen in plaats van het bestrijden van achterstanden. Koos daarbij voor een geïntegreerde aanpak voor specifieke delen van de stad. Met de 4 grote en 24 middelgrote steden werden hierover convenanten gesloten. Er kwam geld voor projecten gericht op bestrijding van langdurige werkloosheid, leefbaarheid en bestrijding van overlast. (21.062 )
 • Bracht in 1995 de Nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 uit. Daarin worden maatregelen aangekondigd voor het terugdringen van onveiligheid veroorzaakt door jongeren, bestrijding van overlast door drugsgebruik en vergroting van de veiligheid in de leefomgeving. Behalve voor de overheid is hierbij ook een taak weggelegd voor burgers (ouders), maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. (24.225 )
 • Bracht in 1995 een notitie uit over hervorming van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer. Kern daarvan was invoering van een tweestemmenstelsel, waarbij de helft van de leden landelijk en de andere helft in vijf districten zouden worden gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. (21.427 , 21.427 , 21.427 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1995 een wijziging (Stb. 302) van de Algemene Wet Bestuursrecht tot stand, waardoor in die wet regels betreffende het taalgebruik in het bestuurlijk verkeer worden opgenomen. Het gebruik van de Nederlandse taal is regel. Een uitzondering kan worden gemaakt voor het Fries of wanneer gebruik van een andere taal van belang is voor goede contacten met personen die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Fries is de enige taal die krachtens de wet een andere positie heeft dan het Nederlands. (23.543 )
 • Bracht in 1995 samen met minister Sorgdrager de Wet afschaffing adviesverplichting (Stb. 355) tot stand. Het vragen van advies door de rijksoverheid, zoals opgenomen in diverse wetten, vervalt. Tevens wordt er een dwingende termijn opgenomen waarbinnen advisering moet plaatsvinden. Door aanneming van een amendement-B.M. de Vries vervalt ook de verplichte advisering door de Sociaal-Economische Raad. (23.983 )
 • Bracht in 1996 de Herzieningswet adviesstelsel (Stb. 377) en de Kaderwet adviescolleges (Stb. 378) tot stand. Vaste adviescolleges worden voortaan als regel bij wet ingesteld, waarbij de adviestaak wordt omschreven. Een adviescollege bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negentien leden. Zij worden voor ten hoogste vier jaar benoemd en kunnen twee keer worden herbenoemd. Adviescolleges adviseren op schriftelijk verzoek van een minister of van één van de Kamers der Staten-Generaal, maar kunnen ook uit eigen beweging adviseren. De Kaderwet bepaalt dat jaarlijks vóór 1 april een verslag moet worden uitgebracht aan de minister en de beide Kamers. (24.232 , 24.503 )
 • Bracht in 1997 samen met staatssecretaris Van de Vondervoort een wijziging (Stb. 132) van de Gemeentewet tot stand, waardoor de burgemeester de bevoegdheid krijgt om panden van waaruit overlast plaatsvindt (drugspanden) te sluiten. Een afzonderlijke wettelijke regeling was nodig vanwege strijdigheid van regeling via gemeentelijke verordening met de Grondwet. (24.699 )
 • Bracht in 1997 twee wijzigingen (Stbb. 298 en 299) van de Kieswet tot stand. De voorkeursdrempel bij verkiezingen wordt verlaagd van 50 naar 25 procent van de kiesdeler en stembureaus blijven in plaats van tot 19.00 tot 20.00 uur open. (25.221 , 25.227 )
 • Bracht in 1997 een wet (Stb. 527) tot stand tot aanpassing van Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en tot aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid. Actief kiesrecht voor gemeenteraden zal alleen toekomen aan vreemdelingen die op de dag van de kandidaatstelling en de vijf voorafgaande jaren aan verblijfsrechtelijke voorwaarden hebben voldaan. Illegalen worden zodoende uitgesloten van kiesrecht. (25.343 )
 • Bracht in 1998 een wijziging (Stb. 356) van de Wet Nationale Ombudsman en De Wet openbaarheid van bestuur tot stand. De bevoegdheidsomschrijving van de Nationale Ombudsman wordt aangepast en dit opent de mogelijkheden van vrijwillige aansluiting door gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij de klachtvoorziening die de Wet Nationale Ombudsman biedt. (25.456 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was rector van een Universitair Instituut en Europees ambtenaar

woonplaats
Amsterdam

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.