Dr. W. (Wim) Drees jr.

foto Dr. W. (Wim) Drees jr.vergrootglas

Voorman van DS'70 en Rekenkamerlid. Maakte carrière als (kundig) ambtenaar op Financiën en als hoogleraar openbare financiën. Stapte in 1971 de politiek in als aanvoerder van DS'70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. Bekend als 'de jonge Drees' en als 'zoon van' verwierf hij een zekere populariteit. Zijn partij kwam de Kamer binnen met acht zetels en werd regeringspartij. Drees zelf werd minister van Verkeer en Waterstaat. Zette zich in voor bevordering van het openbaar vervoer. Was feitelijk meer ambtenaar dan politicus. Beschikte over 'droge' humor en was overtuigd van eigen gelijk (dat hij overigens soms ook had). Vanaf 1973 fractieleider in de Tweede Kamer, die met veel interne verdeeldheid te maken kreeg. Besloot zijn bestuurlijke loopbaan als lid van de Algemene Rekenkamer, een functie waarvoor hij geknipt was.

DS'70
in de periode 1971-1984: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, lid Algemene Rekenkamer

voornaam (roepnaam)

Willem (Wim)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 24 december 1922

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 5 september 1998

levensbeschouwing
geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
 • SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), van 1945 tot 9 februari 1946
 • PvdA (Partij van de Arbeid), van 9 februari 1946 tot juni 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), vanaf juni 1970

hoofdfuncties en beroepen

 • hoofdcommies afdeling Globaal Plan, CPB (Centraal Planbureau), van 1945 tot 1946
 • ambtenaar afdeling Geldwezen, departement van Financiën te Batavia (Ned.-Indië), van 1946 tot september 1947
 • econoom IMF (Internationaal Monetair Fonds), onder andere belast met Zuid-Afrika en de Britse koloniën, van november 1947 tot april 1950
 • hoofd afdeling Financiële Zaken (rang: financieel raad), Hoge Commissariaat te Djakarta, van 5 augustus 1950 tot juni 1953
 • hoofd afdeling Multilaterale Betrekkingen, ministerie van Financiën, van juni 1953 tot 1 januari 1955
 • adjunct-directeur CPB (Centraal Planbureau), van 1 januari 1955 tot 1 maart 1956
 • directeur Rijksbegroting, ministerie van Financiën, van 1 maart 1956 tot 1 oktober 1969
 • buitengewoon hoogleraar openbare financiën, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van september 1963 tot 14 juli 1971 (één dag per week)
 • thesaurier-generaal, ministerie van Financiën, van 1 oktober 1969 tot 11 mei 1971 (met buitengewoon verlof sinds 12 januari 1971)
 • fractievoorzitter DS'70 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 29 april 1971 tot 6 juli 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 6 juli 1971
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 6 juli 1971 tot 21 juli 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 september 1972 tot 20 augustus 1977
 • fractievoorzitter DS'70 Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 mei 1973 tot 20 augustus 1977
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 3 september 1974 tot 15 augustus 1975
 • lid Algemene Rekenkamer, van 4 oktober 1977 tot 1 januari 1984 (benoemd bij K.B. bij 27 augustus 1977)

partijpolitieke functies

 • lid curatorium WBS (Wiardi Beckman Stichting), vanaf 1956
 • voorzitter PvdA afdeling 's-Gravenhage XII, vanaf 1956
 • lid partijraad PvdA, omstreeks 1966
 • lid hoofdbestuur DS'70, van 1973 tot 1977
 • lid strategiecommissie DS'70, van 20 juni 1974 tot 5 oktober 1974
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 3 september 1974 tot 15 augustus 1975

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker DS'70 Tweede Kamerverkiezingen 1971, van 30 januari 1971 tot 28 april 1971
 • lijsttrekker DS'70 Tweede Kamerverkiezingen 1972, van 15 september 1972 tot 29 november 1972
 • lijsttrekker DS'70 Tweede Kamerverkiezingen 1977, van 18 december 1976 tot 25 mei 1977

nevenfuncties

 • lid Raad van Commissarissen papier- en kartonfabrieken "Gebr. De Jong" te Zaandam, van 1955 tot 1962
 • lid commissie Herziening Comptabiliteitswet, van 1956 tot 1960
 • lid Raad van Commissarissen twee vennootschappen van Gescher en Kemper, vanaf 1965
 • lid Raad van Commissarissen N.V. KLM (namens het ministerie van Financiën)
 • lid Groupe de Travail (problemes de planification), Europese Gemeenschappen te Brussel
 • lid algemeen bestuur Stichting IOO (Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven) te 's-Gravenhage
 • lid bestuur VOF (Vereniging voor Openbare Financiën)
 • voorzitter commissie financiering oudedagsvoorziening, van 1986 tot 1987

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 20 augustus 1978

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Openbare lagere school, van 1928 tot 1934

voortgezet onderwijs
 • Openbaar "Gymnasium Haganum" te 's-Gravenhage, van 1934 tot 1940

academische studie
 • economie: staatkundig economische richting, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 28 augustus 1940 tot 12 december 1946

promotie
 • economische wetenschappen, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, 26 mei 1955

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1973 met zijn fractiegenoot Jan Berger een initiatiefwetsvoorstel inzake de leningsbevoegdheid van de PTT. Hierdoor moesten de investeringsmogelijkheden van de PTT worden vergroot om aan de zeer grote vraag naar telefoonaansluitingen te kunnen voldoen. Het voorstel werd in 1975 door de Tweede Kamer verworpen. (12.710)
 • Pleitbezorger van het autovrij maken van het Binnenhof
 • Diende in 1975 met zijn fractiegenoot Henk Staneke een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Dit beoogde de pensioenregeling voor politieke ambtsdragers aan de normale pensioenwetgeving aan te passen. Het voorstel werd in 1976 door de Tweede Kamer verworpen. (13.612)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Zijn beleid was er op gericht te komen tot sturing van de mobiliteit via een geïntegreerd verkeer- en vervoersbeleid. Bij ruimtelijke plannen moest meer rekening worden gehouden met bestaande of in voorbereiding zijnde infrastructuur. Openbaar vervoer moest worden gestimuleerd vanwege de nadelen van (individueel) autoverkeer (beslag op de ruimte, grondstofverbruik, nadelen voor het leefklimaat).
 • Diende in 1972 samen met minister Nelissen het wetsvoorstel Wet regeling financiële positie N.V. Nederlandse Spoorwegen in. De verliezen in het goederenvervoer van de N.S. worden deels omgezet in een vordering van de N.S. op de staat en deels door N.S. zelf gefinancierd via het aangaan van door de staat gegarandeerde leningen. Het wetsvoorstel werd in 1976 door minister Westerterp door het parlement geloodst. (11.648)
 • Nam het besluit tot aanleg van de Zoetermeerstadslijn
 • Nam in het Rijkswegenfonds een bedrag op voor spoorwegaanleg

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht samen met minister Udink een wet tot stand over onteigening ten behoeve van de inrichting van een buisleidingenstraat van Pernis naar de Schelde. Hierdoor kunnen buizenbundels worden aangelegd voor het vervoer van olie, chemische producten, drinkwater en afvalwater vanaf het Botlekgebied via Moerdijk naar de Schelde. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door de ministers Bakker en Schut. (11.355)

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij was tijdens de Bezetting actief in de illegaliteit
 • Bij het CPB was H.J. Witteveen souschef van de afdeling waar hij werkte

anekdotes en citaten
 • Zijn onderkoeldheid bleek na het uitbreken van de kabinetscrisis in 1972. Hij zei toen: "Er is naast het komkommernieuws en het wielrennen nog enig politiek nieuws."

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"De lachende vulpen" (bijnaam die journalisten hem gaven)

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, tot 1946
 • Batavia (Ned.-Indië), van 1946 tot 1947
 • Washington (VS), van 1947 tot april 1950
 • Djakarta (Ind.), van april 1950 tot juni 1953
 • 's-Gravenhage, Beeklaan 393, van juni 1953 tot 1958
 • 's-Gravenhage, Wildhoeflaan 35, van 1958 tot 1993
 • 's-Gravenhage, flat in het Benoordenhout, van 1993 tot 1998

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Ambtenarenbond NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), vanaf 1945
 • lid WNF (Wereld Natuurfonds)

publicaties/bronnen

publicaties
 • "On the level of government expenditures in the Netherlands after the war" (dissertatie, 1955)
 • "Inkomensverdeling en overheidsuitgaven" (inaugurele rede, 1963)
 • "Overheidsuitgaven in theorie en praktijk" (met drs. F.Th. Gubbi, 1968)
 • "Ontwrichting; budgettaire chaos van Nelissen tot Kok" (1995)
 • "Gespiegeld in de tijd. De nagelaten autobiografie" (2000)
 • pre-adviezen over inflatiebestrijding (1957) en over overheidsuitgaven (1963) voor de Vereniging voor Staathuishoudkunde
 • preadviezen over conjunctuurpolitiek (1964) en over toetsing van zin en omvang van overheidsuitgaven (1966) voor het "Institut International de Finances Publiques"
 • artikel in: "Fiscaal-economische opstellen, aangeboden aan Prof.Dr. B. Schendstok" (1966)
 • diverse artikelen in onder andere "Economisch-Statistische Berichten", "Socialisme & Democratie", "Maatschappijbelangen" en "Hollands Maandblad"

literatuur/documentatie
 • Jan-Joost Lindner, "Ideeën van Drees jr. waren te afwijkend", De Volkskrant, 8 september 1998
 • Willem Breedveld, "De lachende vulpen", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2001, 129
 • Ned. Patriciaat, 1975

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 3 februari 1947

echtgeno(o)t(e)/partner
Drs. A.E. Gescher, Anna Erica (Erica)

kinderen
1 zoon en 4 dochters (onder wie een tweeling)

vader
Dr. W. Drees, Willem

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 5 juli 1886

moeder
C. Hent, Catharina (To)

geboorteplaats en/of -datum
Amsterdam, 6 mei 1888

familierelaties
 • Zoon van W. Drees sr., Tweede Kamerlid, minister-president
 • Schoonvader van J. Wallage, Tweede Kamerlid

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.