Dr. C. (Kees) Boertien

foto Dr. C. (Kees) Boertienvergrootglas

Antirevolutionair Tweede Kamerlid en minister van christelijk-gereformeerden huize (als eerste), die als werkstudent de meesterstitel verwierf en later promoveerde. Was voor hij Kamerlid werd onder meer werkzaam bij de organisatie van accountants en bedrijfsjurist bij Philips in Eindhoven. In de Tweede Kamer onder meer woordvoerder justitie, politie en verkeer. Minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten-Biesheuvel. Degelijk en bescheiden bestuurder, die zelden aanleiding tot lachen gaf. Eindigde zijn eervolle loopbaan als Commissaris van de Koningin in Zeeland.

ARP
in de periode 1965-1992: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement (vóór 1979), Commissaris van de Koning(in)

voornaam (roepnaam)

Cornelis (Kees)

personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 26 juli 1927

overlijdensplaats en -datum
Vlissingen, 30 mei 2002

levensbeschouwing
Christelijk-gereformeerd

opmerkingen over de naam en/of titel
uitspraak achternaam: klemtoon op 'Boer'

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • bediende drukkerijkantoor te Zwolle, van 1943 tot 1944
 • bediende drukkerijkantoor te Zwolle, van 1946 tot 1947
 • medewerker verzekeringsmaatschappij te Utrecht, van 1947 tot 1952 (als werkstudent)
 • adjunct-secretaris NIVA (Nederlands Instituut van Accountants) te Amsterdam, van 1952 tot 1 september 1960
 • bedrijfsjurist N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, van 1 september 1960 tot 1 oktober 1965
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 18 mei 1965 tot 6 juli 1971
 • lid Europees Parlement, van 8 mei 1967 tot 6 juli 1971 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • minister zonder portefeuille, belast met ontwikkelingssamenwerking, van 6 juli 1971 tot 11 mei 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 7 maart 1973
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 28 mei 1973 tot 16 januari 1975
 • Commissaris van de Koningin in Zeeland, van 16 januari 1975 tot 1 augustus 1992 (benoemd bij K.B. van 13 december 1974)

partijpolitieke functies

 • vicevoorzitter ARJOS (Anti-Revolutionaire Jongeren Studieclubs), omstreeks 1958 en nog in 1962
 • lid bestuur ARP kiesvereniging Diemen, tot 1960
 • lid Centraal Comité van ARP-kiesverenigingen, tot 1960
 • vicefractievoozitter Christen-Democratische fractie, Europees Parlement
 • voorzitter studiecommissie ARP over oorlog en vrede
 • voorzitter werkgroep ARP/KVP ter voorbereiding initiatiefvoorstel over abortus
 • lid programmacommissie CDA-verkiezingsprogramma 1977 ('Niet bij brood alleen'), van 20 juni 1975 tot 23 maart 1976

nevenfuncties

 • lid commissie buitenlandse pleegkinderen (commissie-Van Gilse), vanaf december 1967
 • lid Raad van Bijstand Vrije Universiteit, omstreeks 1970
 • lid Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie, van september 1974 tot januari 1975
 • lid Interparlementaire Beneluxraad, van september 1974 tot januari 1975
 • voorzitter Provinciale Planologische Commissie
 • voorzitter Raad van Commissarissen/aandeelhoudersvergadering n.v. Provinciale Zeeuwse brug Maatschappij
 • voorzitter Raad van Commissarissen/aandeelhoudersvergadering n.v. Westerschelde Oeververbindingen
 • voorzitter bestuur Stichting "Zeeuws Tijdschrift"
 • voorzitter Anjerfonds/Prins Bernhardfonds Zeeland
 • voorzitter Stichting Nederlands UNICEF Comité, omstreeks november 1984
 • lid Commissie Vervoervergunningen, omstreeks november 1984
 • lid bestuur Radio Nederland Wereldomroep, tot juli 1994
 • voorzitter curatorium Nederlandse Politie Academie
 • lid Raad van Commissarissen SHELL Nederland B.V., omstreeks november 1984
 • voorzittter landelijke beraadgroep Reorganisatie Rampenbestrijding, omstreeks november 1984
 • voorzitter "Franklin en Eleanor Roosevelt Stichting"
 • lid Nederlandse delegatie Bijzondere Commissie voor de ruimtelijke ordening, sub-commissie "West"
 • lid Raad van Advies Stichting Kunst met gehandicapten
 • secretaris Internationaal Reformatorisch Verbond, afdeling Nederland
 • lid commissie Algemene Hulpverlening
 • voorzitter Stichting raadgevend bureau inzake publiciteit en propaganda ten dienste van instellingen en maatschappelijk werk
 • voorzitter stuurgroep Organisatie en werkwijze vreemdelingendiensten
 • lid bestuur Provinciale VVV Zeeland
 • lid bestuur Bond van Nederlandse Militaire oorlogsslachtoffers, afdeling Zeeland
 • voorzitter voorlopige Raad voor het Ouderenbeleid, vanaf 1988
 • voorzitter studiecommissie over dijkverzwaring, van 1992 tot januari 1993 (adviseerde tot een Deltaplan grote rivieren)
 • voorzitter werkgroep inzake maatregelen tegen overstromingen in het rivierengebied in Limburg en Gelderland, 1994 (n.a.v. overstromingen december 1993)
 • voorzitter Permanent Overleg waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden, van 1 oktober 1996 en nog in 1 oktober 2000

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel wijzigiging artt. 1195-1639j (bescherming pensioenrechten werknemers) Burgerlijk Wetboek (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 april 1967 tot maart 1968
 • voorzitter bijzondere commissie voor wijzigingen van de Politiewet (samenwerking rijks- en gemeentepolitie op snelwegen/overgang rijkspolitie naar gemeentepolitie) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 april 1968 tot oktober 1968
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet wettelijke aansprakelijkheid kernenergie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 november 1968 tot september 1969
 • voorzitter bijzondere commissie voor de ontwerp-Wet op de accountants voor het midden- en kleinbedrijf (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 december 1968 tot 6 juli 1971
 • ondervoorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met Suriname en de Nederlandse Antillen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 16 januari 1975
 • voorzitter bijzondere commissie voor het voorstel van wet van de leden Westerterp en Bos over verkiezing van de leden van Europees Parlement (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 juni 1973 tot 16 januari 1975

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erevoorzitter Nederlandse Rode Kruis, afdeling Zeeland

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.-b te Zwolle, tot 1943
 • h.b.s.-b te Zwolle, van 1945 tot 1946

academische studie
 • Nederlands en Indisch recht, Rijkuniversiteit Utrecht, tot 13 december 1952

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit te Amsterdam, 13 april 1962

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie (onder andere vennootschapsrecht, medisch-ethische vraagstukken, kansspelen, burgerlijk recht, bestraffing vliegtuigkapingen), politie en verkeer (internationaal vervoer, PTT). Hield zich aanvankelijk ook bezig met zaken betreffende het Koninklijk Huis en met pensioenwetgeving.
 • Was in 1973-1975 woordvoerder buitenlandse zaken en defensie. Voerde in november 1974 namens zijn fractie het woord over het vervolgingsbeleid inzake abortus provocatus.

opvallend stemgedrag
 • Behoorde in 1971 tot de minderheid van zijn fractie die vóór het initiatiefwetsvoorstel stemde over de mogelijkheid van vervroeging van Prinsjesdag

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1971 een vierjarenplan voor ontwikkelingssamenwerking uit, waarin was afgestapt van de gedachte om 1% van het nationaal inkomen ter beschikking te stellen voor ontwikkelingshulp
 • Weigerde in maart 1972 goedkeuring aan een door de NCO (dat onder voorzitterschap stond van prins Claus) verleende subsidie aan het Angola-comité voor ondersteuning van de boycotactie van koffie uit Angola.
 • Bracht in 1972 samen met minister Langman een nota uit over de Nederlandse reactie op UNCTAD III. Nederland zal streven naar betere toegankelijkheid van grondstoffen uit de Derde Wereld op de Europese markt.

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in december 1974 tegen de zin van de CDA-Statenfractie benoemd tot Commissaris van de Koningin. Die fractie had een voorkeur voor Rinse Zijlstra, nadat eerder Biesheuvel voor de functie had bedankt.
 • Kwam in 1992 enigszins in opspraak door het declaratiegedrag van enkele Gedeputeerden, maar kon - in tegenstelling tot die Gedeputeerden - wel aanblijven

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof.mr. W.F. de Gaay Fortman
 • Werd in december 1985 getroffen door een lichte hartaanval en was enige maanden op non-actief
 • Zijn broer Herman was raadslid in Lelystad; zijn broer Maas was hoogleraar Hebreeuwse- en Aramese taal- en letterkunde in Amsterdam en zijn broer Ben onder meer directeur van PGGM.
 • Twee ooms waren raadslid in Apeldoorn en Harderwijk
 • Had vele Christelijk-Gereformeerde predikanten in zijn familie (zwagers Velema)
 • Zijn vader was woninginrichter te Zwolle

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Zwolle
 • Geldrop, Heibeekstraat 33, van 1961 tot 1968
 • Geldrop, Nieuwendijk 73, van 1968 tot 1975
 • Middelburg, Abdij 1, van 1975 tot januari 1985
 • Veere, Ravelijn 3, van januari 1985 tot 2002

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 8 juni 1973
 • Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1982
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 25 mei 1992

overige onderscheidingen en prijzen
Rijkspolitie Award, november 1988

publicaties/bronnen

publicaties
"De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de openbare accountant naar Engels en Nederlands recht" (dissertatie, 1962)

literatuur/documentatie
 • F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)
 • W. Op den Brauw, "Een spitse bestuurder zonder engagement", NRC Handelsblad, 1990

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd, 1954

echtgeno(o)t(e)/partner
J.B. Velema, Johanna Barbara

kinderen
3 kinderen

vader
E. Boertien, Egbert

geboorteplaats en/of -datum
Zwolle, 14 augustus 1890

moeder
J. van den Brink, Jannetje

geboorteplaats en/of -datum
Veenendaal, 22 mei 1896

beroep grootvader (vaderskant)
pakhuisknecht

beroep grootvader (moederskant)
fabrieksarbeider

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.