Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Taken

De provincies vervullen onder andere taken op de volgende gebieden:

  • ruimtelijke ordening (vaststellen van streekplannen voor de bestemming van de grond, en beoordelen of bestemmingsplannen van gemeenten niet strijdig zijn met de provinciale streekplannen);
  • natuur, milieu, water en landschap;
  • verkeer en vervoer (bijvoorbeeld de aanleg van wegen en fietspaden);
  • stimulering van de regionale economie;
  • welzijn en cultuur;
  • (met name financieel) toezicht op gemeenten;
  • toezicht op waterschappen.

2.

Bestuur

3.

Omvang, grenzen en aantal

De grootste provincies zijn Noord-Brabant en Gelderland, maar Zuid- en Noord-Holland zijn het dichtst bevolkt. Provincies hebben een eigen hoofdstad, waar het provinciaal bestuur is gevestigd.

Er zijn twaalf provincies. Dat aantal en de grenzen van hun grondgebied hebben een historische achtergrond, die teruggaat tot de tijd van de Republiek (vóór 1795). De provincie Holland werd in 1840 gesplitst in Noord- en Zuid-Holland. In 1986 werd de nieuwe provincie Flevoland gevormd, bestaande uit de Zuidelijke IJsselmeerpolders, de Noordoostpolder en Urk. Wijziging van grenzen is mogelijk bij wet. Momenteel is er een voorstel aanhangig om de grens tussen Gelderland en Utrecht te wijzigen. In 2002 ging de gemeente Vianen over van Zuid-Holland naar Utrecht. Voor wijziging van provinciegrenzen gelden wettelijke regels.

4.

Financiën

Provincies kunnen belastingen heffen en krijgen daarnaast voor de uitvoering van taken gelden uit het Provinciefonds. De verdeling van de gelden uit de fonds is geregeld in de Financiële-Verhoudingswet.


Meer over