Plenaire vergadering Tweede Kamer

De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Tweede Kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal.

De vergaderzaal bevat een publieke tribune. Daarnaast zijn de plenaire vergaderingen live op internet te volgen. Alle plenaire vergaderingen zijn dus openbaar.

Plenaire vergaderingen worden in de regel gehouden op dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Er wordt onder meer gesproken over:

De plenaire vergadering wordt bijeengeroepen door de Voorzitter of op (gemotiveerd) verzoek van ten minste dertig leden. Om te mogen vergaderen, moeten ten minste 76 leden de presentielijst hebben getekend (het quorum). Een stemming kan alleen plaatsvinden als ten minste 76 leden aanwezig zijn.

Vergaderdagen

Tot 1875 vergaderde de Tweede Kamer (plenair) ook op zaterdagen en tot 1888 tevens op maandagen. Na reglementswijzigingen in genoemde jaren gebeurde dat alleen nog incidenteel. Sinds 1954 wordt als regel evenmin op vrijdagen vergaderd, vanwege de vergadering van de ministerraad op die dag. In de jaren zestig kwamen vrijdagvergaderingen echter nog wel incidenteel voor tijdens de begrotingsbehandeling.

Vanaf 1875 begonnen de vergaderingen op maandag niet voor één uur 's middags. Later werd elf uur het aanvangstijdstip. Sinds 1974 beginnen de vergaderingen als regel op dinsdag om 14.00 uur en op woens- en donderdagen om 10.15 uur (na voltooiing van de begroting op woensdagen vaak ook vanaf 13.00 uur).

Tot mei 1994 was voor voortzetting van de vergadering in de avond of voor het houden van een avondvergadering een besluit van de Kamer vereist. Dat geldt nu alleen nog voor voortzetting van de vergadering na 23.00 uur. In 1974 was al besloten dat in principe niet na 23.00 uur wordt vergaderd, met name vanwege bezwaren van de stenografische dienst. Nachtelijke vergaderingen komen niettemin nog sporadisch voor.

Reces

De Tweede Kamer kent een aantal (vaste) recesperiodes: rond de Kerst, in het voorjaar, in de zomer en rond verkiezingen. Reces betekent dat Kamer en Kamercommissies niet vergaderen. Dat gebeurt dan alleen in spoedgevallen.

Behandeling

Belangrijke documenten bij plenaire vergaderingen in de Tweede Kamer zijn, onder andere:

Tijdens plenaire vergaderingen kunnen Tweede Kamerleden wijzigingen voorstellen op een wetsvoorstel, het zogenaamde recht van amendement. Na het indienen van een amendement kan de regring het amendement overnemen. Ook kunnen Kamerleden moties indienen.

Nadat een wetsvoorstel door de plenaire vergadering is behandeld, volgt de stemming hierover.

Reglement van orde

Voor de gang van zaken in de plenaire vergadering (spreken, wijze van stemmen, de orde) gelden vaste regels. Die staan in het Reglement van Orde.