Eerste Kamerlid

De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. De leden worden indirect gekozen: eerst kiezen burgers leden van de Provinciale Staten. Zij kiezen daarna de Eerste Kamerleden.

Eerste Kamerleden zijn lid van de fractie van de partij waarvoor zij zijn gekozen. Zij stemmen zonder 'last' en zijn in die zin onafhankelijk. Bij hun oordeel spelen politieke afwegingen echter een belangrijke rol.

Eerste Kamerleden kunnen niet worden vervolgd of voor de rechter gedaagd voor hetgeen zij in de Eerste Kamer, mondeling of schriftelijk, te berde brengen. Ministers en staatssecretarissen mogen geen lid zijn van de Eerste Kamer.

Gekozen volksvertegenwoordigers

De Staten-Generaal (het Nederlandse parlement) bestaan uit een Eerste en een Tweede Kamer die het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigen. De Eerste Kamer heeft 75 leden die via een systeem van evenredige vertegenwoordiging indirect gekozen worden. Eerste Kamerleden zijn dus, net als Tweede Kamerleden, gekozen volksvertegenwoordigers.

Wie mag Eerste Kamerlid zijn?

Eerste Kamerleden moeten de Nederlandse nationaliteit hebben, minimaal 18 jaar oud zijn en mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Voor uitsluiting van het kiesrecht is een rechterlijke uitspraak nodig; het hebben van een strafblad betekent nog niet dat iemand is uitgezonderd van het kiesrecht. De vereisten voor het lidmaatschap zijn gelijk aan die voor de Tweede Kamer.

Een Eerste Kamerlid mag volgens de Grondwet niet tegelijkertijd één van de volgende functies vervullen:

  • Tweede Kamerlid;
  • minister of staatssecretaris;
  • lid van de Raad van State, lid van de Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman of substituut ombudsman;
  • lid van of procureur-generaal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

In de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement is vastgelegd dat Kamerleden geen plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad mogen zijn.

Daarnaast mogen parlementariërs tijdens hun Kamerlidmaatschap niet tegelijkertijd één van de volgende functies uitoefenen:

  • commissaris van de Koning(in);
  • militair ambtenaar in werkelijke dienst;
  • ambtenaar bij de Raad van State, de Algemene Rekenkamer of het bureau van de Nationale ombudsman;
  • ambtenaar bij een ministerie of daaronder vallende instellingen, diensten en bedrijven;
  • lid van de Raad van bestuur of de Raad van advies van de Centrale organisatie werk en inkomen, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank;
  • lid van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Toelating tot de Eerste Kamer

Eerste Kamerleden worden op basis van de verkiezingsuitslag benoemd door de voorzitter van het centraal stembureau. Deze verstrekt de benoemde een schriftelijke verklaring, die met een aantal andere schriftelijke verklaringen (de zogenaamde geloofsbrieven) moet worden ingeleverd bij de Eerste Kamer.

Een ad hoc-commissie voor de Geloofsbrieven onderzoekt vervolgens of de benoeming tot Eerste Kamerlid terecht is, gelet op de stembusuitslag en de geldende regels over wie Eerste Kamerlid mag zijn. De gekozene wordt officieel Eerste Kamerlid nadat hij of zij de daarvoor benodigde eed of belofte heeft afgelegd.

Zittingsduur

De Eerste Kamer wordt voor een periode van vier jaar gekozen. Zittende Kamerleden kunnen zich wel laten herverkiezen bij nieuwe Eerste Kamerverkiezingen. De verkiezing moet binnen drie maanden na de verkiezing voor de Provinciale Staten plaatsvinden.

Het komt soms voor dat individuele Eerste Kamerleden tussentijds hun Kamerlidmaatschap beëindigen, bijvoorbeeld omdat ze elders een andere functie hebben aanvaard. Het komt ook voor dat het lidmaatschap wordt beëindigd wegens bijvoorbeeld ziekte of overlijden.

Tussentijds opgestapte of overleden Kamerleden worden opgevolgd door de eerstvolgende op de kandidatenlijst van de partij waar ook het vertrokken of overleden Kamerlid op stond, voor zover de rechthebbende de benoeming tot Kamerlid intussen nog wil aanvaarden. Zo niet, dan wordt de dan volgende op de lijst rechthebbend.

Onafhankelijkheid en onschendbaarheid

Artikel 67, lid 3 van de Grondwet bepaalt dat leden van de Staten-Generaal in de Kamer stemmen zonder last. Hoewel Eerste Kamerleden gekozen worden via de kieslijst van een politieke partij, hebben zij als Kamerlid officieel een onafhankelijke positie ten opzichte van die partij.

Eerste Kamerleden kunnen volgens de Grondwet niet worden vervolgd of voor de rechter worden aangesproken voor wat zij in vergaderingen van de Staten-Generaal hebben gezegd of in commissieverband hebben gezegd of geschreven.

Wetenswaardigheden

Inkomen

Een 'gewoon' Eerste Kamerlid ontvangt per 1 januari 2016 een bruto vergoeding van ruim 29 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Daar komen vervolgens nog wel enkele onkostenvergoedingen bij. De voorzitter van de Eerste Kamer ontvangt een aanzienlijk hogere honorering, omdat deze gebaseerd is op een halve werkweek.

Huidige leden

nr.PartijFotoNaam Eerste Kamerlid
1VVDAfbeelding Broekers-Knol, Mr. A.Broekers-Knol, Mr. A.
2VVDAfbeelding Bruijn, Prof.Dr. J.A.Bruijn, Prof.Dr. J.A.
3VVDAfbeelding Duthler, Dr. A.W.Duthler, Dr. A.W.
4VVDAfbeelding Grave, Mr. F.H.G. deGrave, Mr. F.H.G. de
5VVDAfbeelding Huijbregts-Schiedon, W.H.Huijbregts-Schiedon, W.H.
6VVDAfbeelding Jorritsma-Lebbink, A.Jorritsma-Lebbink, A.
7VVDAfbeelding Kappen, F.E. vanKappen, F.E. van
8VVDAfbeelding Klip-Martin, Drs. T.Klip-Martin, Drs. T.
9VVDAfbeelding Knip, Drs. M.A.J.Knip, Drs. M.A.J.
10VVDAfbeelding Krikke, P.Ch.Krikke, P.Ch.
11VVDAfbeelding Schaap, Prof.Dr.ing. S.Schaap, Prof.Dr.ing. S.
12VVDAfbeelding Schouwenaar, J.M.Schouwenaar, J.M.
13VVDAfbeelding Ven, Mr. M.P.M. van deVen, Mr. M.P.M. van de
14SPAfbeelding Apeldoorn, Dr. E.B. vanApeldoorn, Dr. E.B. van
15SPAfbeelding Don, Drs. H.M.Don, Drs. H.M.
16SPAfbeelding Gerkens, A.M.V.Gerkens, A.M.V.
17SPAfbeelding Köhler, F.Köhler, F.
18SPAfbeelding Kox, M.J.M.Kox, M.J.M.
19SPAfbeelding Meijer, M.P.Meijer, M.P.
20SPAfbeelding Overbeek, Prof.Dr. H.W.Overbeek, Prof.Dr. H.W.
21SPAfbeelding Ruers, Dr. R.F.Ruers, Dr. R.F.
22SPAfbeelding Wezel EMoC, Mr. A.M.T.Wezel EMoC, Mr. A.M.T.
23SGPAfbeelding Dijk, Mr. D.J.H. vanDijk, Mr. D.J.H. van
24SGPAfbeelding Schalk, P.Schalk, P.
25PVVAfbeelding Dercksen, R.G.J.Dercksen, R.G.J.
26PVVAfbeelding Faber-van de Klashorst, M.H.M.Faber-van de Klashorst, M.H.M.
27PVVAfbeelding Hattem, A.W.J.A. vanHattem, A.W.J.A. van
28PVVAfbeelding Kok, C.J.Kok, C.J.
29PVVAfbeelding Kops, A.Kops, A.
30PVVAfbeelding Markuszower, Mr. G.Markuszower, Mr. G.
31PVVAfbeelding Popken, G.J.F.Popken, G.J.F.
32PVVAfbeelding Strien, Ir.Drs. G.A. vanStrien, Ir.Drs. G.A. van
33PVVAfbeelding Weerdenburg, Mr. V.D.D. vanWeerdenburg, Mr. V.D.D. van
34PvdAAfbeelding Barth, Drs. M.A.M.Barth, Drs. M.A.M.
35PvdAAfbeelding Beuving, Dr. J.Beuving, Dr. J.
36PvdAAfbeelding Nooren, Drs. J.E.A.M.Nooren, Drs. J.E.A.M.
37PvdAAfbeelding Postema, Drs. A.Postema, Drs. A.
38PvdAAfbeelding Schrijver, Prof.Dr. N.J.Schrijver, Prof.Dr. N.J.
39PvdAAfbeelding Sent, Prof.Dr. E.M.Sent, Prof.Dr. E.M.
40PvdAAfbeelding Sini, M.Sini, M.
41PvdAAfbeelding Verheijen, Drs. L.H.J.Verheijen, Drs. L.H.J.
42Partij voor de DierenAfbeelding Koffeman, Drs. N.K.Koffeman, Drs. N.K.
43Partij voor de DierenAfbeelding Teunissen, Drs. Ch.Teunissen, Drs. Ch.
44OSFAfbeelding Hoeve, Drs. H. tenHoeve, Drs. H. ten
45GroenLinksAfbeelding Ganzevoort, Prof.Dr. R.R.Ganzevoort, Prof.Dr. R.R.
46GroenLinksAfbeelding Lintmeijer, Drs. F.C.W.C.Lintmeijer, Drs. F.C.W.C.
47GroenLinksAfbeelding Strik, Dr. M.H.A.Strik, Dr. M.H.A.
48GroenLinksAfbeelding Vos, Ir. M.B.Vos, Ir. M.B.
49D66Afbeelding Backer, Jhr. Mr. J.P.Backer, Jhr. Mr. J.P.
50D66Afbeelding Bredenoord, Dr. A.L.Bredenoord, Dr. A.L.
51D66Afbeelding Engels, Prof.Mr. J.W.M.Engels, Prof.Mr. J.W.M.
52D66Afbeelding Graaf, Mr. Th.C. deGraaf, Mr. Th.C. de
53D66Afbeelding Pijlman, Drs. H.J.Pijlman, Drs. H.J.
54D66Afbeelding Prast, Prof.Dr. H.M.Prast, Prof.Dr. H.M.
55D66Afbeelding Rinnooy Kan, Dr. A.H.G.Rinnooy Kan, Dr. A.H.G.
56D66Afbeelding Schaper, Prof.Drs. H.A.Schaper, Prof.Drs. H.A.
57D66Afbeelding Schnabel, Prof.Dr. P.Schnabel, Prof.Dr. P.
58D66Afbeelding Stienen, Drs. C.P.W.J.Stienen, Drs. C.P.W.J.
59ChristenUnieAfbeelding Bikker, Mr. M.H.Bikker, Mr. M.H.
60ChristenUnieAfbeelding Ester, Prof.Dr. P.Ester, Prof.Dr. P.
61ChristenUnieAfbeelding Kuiper, Prof.Dr. R.Kuiper, Prof.Dr. R.
62CDAAfbeelding Atsma, J.J.Atsma, J.J.
63CDAAfbeelding Bijsterveld, Prof.Dr. S.Ch. vanBijsterveld, Prof.Dr. S.Ch. van
64CDAAfbeelding Brinkman, Mr.Drs. L.C.Brinkman, Mr.Drs. L.C.
65CDAAfbeelding Flierman, Dr. A.H.Flierman, Dr. A.H.
66CDAAfbeelding Hoekstra, Mr. W.B.Hoekstra, Mr. W.B.
67CDAAfbeelding Kesteren, Mr. N.J.J. vanKesteren, Mr. N.J.J. van
68CDAAfbeelding Knapen, Dr. H.P.M.Knapen, Dr. H.P.M.
69CDAAfbeelding Martens, Drs. M.J.Th.Martens, Drs. M.J.Th.
70CDAAfbeelding Oomen-Ruijten, M.G.H.C.Oomen-Ruijten, M.G.H.C.
71CDAAfbeelding Rij, Mr. M.L.A. vanRij, Mr. M.L.A. van
72CDAAfbeelding Rombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.Rombouts, Mr.Dr. A.G.J.M.
73CDAAfbeelding Vries-Leggedoor, G. deVries-Leggedoor, G. de
7450PLUSAfbeelding Nagel, J.G.Nagel, J.G.
7550PLUSAfbeelding Rooijen, Drs. M.J. vanRooijen, Drs. M.J. van

Eerdere leden


Meer over