Drs. M.J. (Martin) van Rijn

foto Drs. M.J. (Martin) van Rijnvergrootglas Martin van Rijn (1956) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II. Hij was in 2008-2012 lid van de raad van bestuur van de uitvoeringsorganisatie van pensioeninstelling PGGM. Daarvoor was hij topambtenaar op onder meer de ministeries van VROM, BZK en VWS. De heer Van Rijn is lid van de PvdA.

PvdA
in de periode 2012-heden: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Maarten Johannes (Martin)

personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 7 februari 1956

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • beleidsmedewerker directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1980 tot 1983
 • hoofd Stafbureau directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1984
 • hoofd afdeling Inspectie Woningcorporaties, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1984 tot 1987
 • hoofd hoofdafdeling Instelingen Volkshuisvesting, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1987 tot 1990
 • plaatsvervangend directeur Huurwoningen en Eigen Woningbezit, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1990 tot 1991
 • directeur Huurwoningen en Eigen Woningbezit, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1991 tot 1993
 • directeur Financiën, Strategie, Control, directoraat-generaal Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1993 tot 1995
 • plaatsvervangend directeur-generaal van de Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1995 tot 2000
 • directeur-generaal Management en Personeelsbeleid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 2000 tot 2003
 • directeur-generaal Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 2003 tot 1 januari 2007
 • voorzitter Raad van Bestuur uitvoeringsorganisatie, PGGM, van 1 januari 2008 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onder meer belast met de AWBZ, WMO en mantelzorg, zorgbeleid, jeugdbeleid, gezondheidsbevordering en oorlogsgetroffenen), vanaf 5 november 2012

nevenfuncties

vorige
 • lid Raad van Advies NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), vanaf januari 2008
 • lid Raad van Commissarissen Sanquin, vanaf 30 mei 2008
 • lid Raad van Commissarissen Rijnland Zorggroep te Alphen aan den Rijn/Leiderdorp
 • voorzitter Raad van Commissarissen Espria en Woonzorg Nederland, vanaf 1 mei 2009
 • voorzitter "De Groene Zaak", ondernemers voor een duurzame economie, vanaf juni 2011
 • voorzitter Raad van Toezicht UMC Utrecht, vanaf 1 juli 2012
 • lid bestuur Steun Stichting Alzheimercentrum, VUmc
 • voorzitter Raad van Commissarissen Cardea (jeugdzorg), tot januari 2012

opleiding

academische studie
 • economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, tot 1980

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in mei 2013 het Actieplan onvrijwillige zorg uit.
 • Bereikte samen met staatssecretaris Teeven in mei 2013 overeenstemming met gemeenten en provincies over invoering per 1 januari 2015 van een nieuw jeugdstelsel. De verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid wordt grotendeels de verantwoordelijkheid van gemeenten. Zij krijgen daarvoor een budget. Gezinnen met ernstige problemen krijgen één regisseur om ze te helpen.
 • Presenteerde in 2015 een Plan van Aanpak Kwaliteit verpleeghuizen. De positie van cliëntenraden wordt versterkt. De IGZ houdt toezicht vanuit het perspectief van de cliënt: waardigheid en kwaliteit van leven voor de bewoners moet voor op staan. Verder moet de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener worden verbeterd.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 473) van de Tabakswet tot stand. Hierdoor wordt de minimumleeftijd voor personen aan wie tabaksproducten mogen worden verkocht, verhoogd van 16 naar 18 jaar. Voor verkoop van tabak en alcohol geldt vanaf 2014 een zelfde leeftijdsgrens. (33.590)
 • Bracht in 2014 een nieuwe Jeugdwet (Stb. 105) tot stand. Deze wet moet vanaf 2015 het jeugdstelsel door decentralisatie eenvoudiger, efficiënter en effectiever maken. De verantwoordelijkheid voor alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden komt bij de gemeenten. Door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp moet complexere (en duurdere) hulp worden voorkomen. Er wordt een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening). Invoering wet geregeld via een afzonderlijke wet. (33.684 & 33.983)
 • Bracht in 2014 een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Stb. 280) tot stand. Gemeenten worden volledig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van hun inwoners. Zij moeten zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen ondersteunen. Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Als dat nodig is, voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. (30.131)
 • Bracht in 2014 de Wet langdurige zorg (WLZ) (Stb. 494) tot stand. Deze wet vervangt de AWBZ en heeft een beperkter reikwijdte dan die wet. De WLZ moet zorgen voor betere kwaliteit van zorg, voor maatwerk bij zorgverlening, voor terugdringing van institutionalisering van de zorg door een groter beroep op de mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving, en voor betere financiële houdbaarheid en beheersbaarheid van de langdurige zorg. (33.891)
 • Bracht in 2015 een wet tot wijziging van de Tabakswet tot stand, waardoor een nieuw strafmaximum wordt ingevoerd van € 19.500 voor overtreding van het rookverbod en voor overtreding inzake de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten (33.738)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Op 26 maart 2015 verwierp de Tweede Kamer een motie-Leijten over het opzeggen van het vertrouwen vanwege de voortdurende problemen bij de betalingen uit het pgb-trekkingsrecht. Voor de moties stemden SP, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren.
 • Op 4 juni 2015 verwierp de Tweede Kamer een motie-Leijten c.s. over het opzeggen van het vertrouwen vanwege het niet tijdig en volledig informeren over de voortgang en uitvoeringsproblemen van het pgb-trekkingsrecht. Voor de moties stemden SP, CDA, PVV, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Groep-Bontes/Van Klaveren.

uit de privésfeer
Zijn vader was timmerman, eerst in de scheepsbouw, later in de volkshuisvesting

ridderorden
Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 2008

overige onderscheidingen en prijzen
Overheidsmanager van het jaar, 2006

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

kinderen
2 kinderen

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.