Drs. E.I. (Edith) Schippers

foto Drs. E.I. (Edith) Schippersvergrootglas Edith Schippers (1964) is sinds 14 oktober 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2003-2010 en in 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Schippers was daarvoor secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van VNO-NCW en daarvoor fractiemedewerker. In de Kamer was zij woordvoerster en volksgezondheid en ontwikkelingssamenwerking. Van maart 2006 tot oktober 2010 was mevrouw Schippers vicefractievoorzitter. Zij was tevens lid van de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel.

VVD
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, minister

voornamen (roepnaam)

Edith Ingeborg (Edith)

personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 25 augustus 1964

levensbeschouwing
niet-kerkelijk

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1991

hoofdfuncties en beroepen

 • persoonlijk medewerker VVD-Tweede Kamerlid drs. D.J.D. Dees, van 1993 tot 1994
 • medewerker volksgezondheid, welzijn en sport, VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1994 tot 1997
 • secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt, VNO/NCW, van 1997 tot 2001
 • secretaris ruimtelijke ordening, VNO/NCW, van 2001 tot 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vanaf 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid campagneteam VVD, Provinciale Statenverkiezingen 2015

vorige
 • lid werkgroep uit de partijcommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ter advisering inzake SUWI, van 1998 tot 1999
 • secretaris VVD-commissie volksgezondheid, van 1998 tot 2000
 • secretaris organisatie (portefeuille: inhoudelijke discussie), hoofdbestuur VVD, van 2000 tot 2002
 • vicefractievoorzitter VVD Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 maart 2006 tot 12 oktober 2010

nevenfuncties

vorige
 • vrijwilliger Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland, 1992
 • lid bestuur "Benedictus de Spinoza Stichting", van 1996 tot 1998 (medeoprichter)

afgeleide functies, presidia etc.
lid tijdelijke commissie parlementair onderzoek financieel stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 2009 tot oktober 2010

opleiding

lager onderwijs
 • Openbare lagere school te Dordrecht

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o., Rijksscholengemeenschap te Coevorden
 • v.w.o., Rijksscholengemeenschap te Coevorden, van 1983 tot 1985

academische studie
 • politicologie, Rijksuniversiteit Leiden, van 1985 tot 1991
 • studie, Jawaharlal Nehru University te New Delhi (India), 1990 (half jaar)

overige opleidingen
 • cursus presenteren in een zakelijke omgeving, ondernemer en media Managamentscentrum VNO-NCW
 • cursus economie van de gezondheidszorg
 • curussen bij de Tweede Kamer over het reglement van orde, begroting en wetgeving
 • liberale filosofie, Prof.Mr. B.M. Teldersstichting
 • internationale veiligheid, Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael"

activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2008 samen met haar fractiegenote Anouchka van Miltenburg een fractienota ('Dichtbij Betere Zorg') uit over de Nederlandse gezondheidszorg in de komende tien jaar.

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Besloot in november 2010 het rookverbod voor kleine eenmanscafé's op te heffen
 • Bracht in 2011 een brief uit over de beloning van ziekenhuizen naar prestaties. Hiermee wordt de overgang van een aanbod- naar een vraaggestuurd zorgstelsel verder doorgevoerd. Er komen meer financiële stimulansen en mogelijkheden voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders om afspraken te maken over het toepassen van doelmatiger werkwijzen en over het verbeteren van kwaliteit, rekening houdend met wensen van patiënten. Vanaf 2012 zal 70 procent van de zorg vallen onder de vrije prijsvorming. De bestaande ziekenhuisbudgetten worden afgeschaft en de DiagnoseBehandelingCombinaties worden vervangen door een nieuwe productstructuur (DOT). (32.620, nr.6)
 • Bracht in 2011 de Nota 'Gezondheid dichtbij' uit waarin de landelijke prioriteiten voor het gezondheidsbeleid worden benoemd. Die moeten aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid. Kernpunten zijn: waarborging van gezondheidsbescherming, zorg en sport dichtbij in de buurt en keuzevrijheid over leefstijl. Er komt een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Herkenbare en toegankelijke zorgvoorzieningen in de buurt en betere digitale bereikbaarheid (eHealth) worden bevorderd. (32.793)
 • In 2011 verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier). Het wetsvoorstel was in 2008 ingediend en in 2009 door haar voorganger minister Klink door de Tweede Kamer geloodst. (31.466)
 • Bracht in 2012 samen met de ministers Opstelten en Spies en met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten het actieplan "Veilig werken in de zorg" uit. Hierin staan diverse maatregelen om agressie tegen zorgverleners terug te dringen. Zo moet de politie bij melding van agressie tegen zorgverleners altijd actie ondenemen, ook als de dader een patiënt is en moet altijd assistentie worden verleend aan de zorgverleners. Verder zal vaker snelrecht worden toegepast, moet de weerbaarheid van zorgverleners worden vergroot en is het staken van zorgverlening bij agressie in sommige gevallen geoorloofd. Voor het actieplan wordt 6,4 miljoen euro uitgetrokken.
 • Bracht in 2013 een beleidsbrief uit over een andere organisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De rol van de huisarts bij ondersteuning van mensen met psychische problemen wordt versterkt. Er komt een Generalitsiche Basis GGZ, onder meer voor stabiele chronische problemen; gespecialiseerde zorg gaat zich richten op patiënten met complexe problemen.
 • Sloot in 2013 een zorgakkoord met ziekenhuizen, artsen en verzekeraars over beheersing van de kosten. Ziekenhuizen, huisartsen en ggz-instellingen mogen in 2014 1,5 procent meer uitgeven dan in 2013 en vanaf 2015 1 procent meer. Huisartsen gaan meer zorg voor chronische patiënten op zich nemen. Eenvoudige reguliere handelingen moeten zoveel mogelijk door de eerstelijnszorg worden verricht. De voorgenomen bezuiniging op behandelingen en medicijnen uit het basispakket wordt sterk verminderd.
 • In 2014 verwierp de Eerste Kamer met 38 tegen 33 stemmen het door haar verdedigde wetsvoorstel waardoor zorgverzekeraars een (goedkopere) polis konden aanbieden waarin zij alleen behandelingen vergoeden door zorgaanbieders met wie zij een contract hebben (Wet verbod verticale integratie). De vrije artsenkeuze zou bij zo'n polis worden beperkt. (33.362)
 • Presenteerde in 2015 een alternatief pakket van maatregelen om zowel te komen tot kwaliteitsverbetering als besparing op de zorgkosten. Onder andere wordt de mogelijkheid voor verzekeraars om hun verzekerden een korting te geven op het eigen risico wanneer deze naar gecontracteerde zorgaanbieders gaan, gestimuleerd. Verder wordt de compensatie voor verzekeraars zo veranderd dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en ouderen richten. Verzekeraars moeten zorg gaan inkopen aan de hand van vastgestelde kwaliteitseisen.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 111) van de AWBZ in het Staatsblad inzake de opsporing van onverzekerden. Tevens worden maatregelen genomen om dubbele verzekering tegen te gaan. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend en in 2010 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Klink. (32.150)
 • Bracht in 2011 een wijziging (Stb. 596) van de Wet marktordening gezondheidszorg tot stand waardoor deze wordt aangevuld met instrumenten voor prestatiebekostiging. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Klink. (32.393)
 • Bracht in 2012 samen met minister Opstelten een wijziging (Stb. 237) van de Drank- en Horecawet tot stand met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren en de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde. Gemeenten krijgen op experimentele basis de mogelijkheid om een alcoholafdeling van een supermarkt te sluiten als die supermarkt voor de derde keer in één jaar drank verkoopt aan jongeren onder de 16 jaar. Daarnaast mogen jongeren onder de 16 jaar geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op de openbare weg en op alle plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn, zelfs als dat is tegen betaling of op bepaalde tijdstippen of voor een beperkt publiek. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend door de ministers Klink, Ter Horst en Rouvoet. (32.022)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 522) van de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet cliëntenrechten zorg tot stand over invoering van een concentratietoetsing in de zorgsector. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt de bevoegdheid om regels te stellen waardoor risico's voor de continuïteit van zorg (met name faillissement van zorgverleners) tijdig worden gesignaleerd. De NZa kan goedkeuring onthouden aan concentratievoornemens van zorgaanbieders als uit een concentratie-effectrapportage blijkt dat cliënten en personeel niet zorgvuldig bij de fusie zijn betrokken geweest. (33.253)
 • Bracht in 2013 een wijziging (Stb. 578) van de Wet cliëntenrechten zorg tot stand, waardoor bestaande taken en verantwoordelijkheden op het gebied van goede zorg worden ondergebracht bij het College voor zorgverzekeringen. De naam daarvan wordt gewijzigd in Nederlands Zorginstituut (NZi). De taken op het gebied van de kwaliteit van de zorg worden uitgevoerd door het Kwaliteitsinstituut, dat een aparte sectie van het NZi wordt. (33.243)
 • Bracht in 2014 een wijziging (STb. 447) van de Tabakswet tot stand over verduidelijking van de rookverboden, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33.791)
 • Bracht in 2015 de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Stb. 407) tot stand. De rechtspositie van zorgcliënten wordt versterkt en de regels over de relatie tussen cliënt en zorgaanbieder worden in één wettelijke regeling opgenomen. Dat moet tevens betere handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg mogelijk maken. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend als Wet cliëntenrechten zorg, maar de onderdelen over goed bestuur, medezeggenschap, behandelovereenkomst en toelating zorginstellingen werd uit het voorstel gehaald. (32.402)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was bij de kabinetsformatie in 2010 secondant van VVD-fractievoorzitter Rutte
 • Werd tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op 15 december 2011 bijna getroffen door een lamp die uit het plafond viel
 • In 2012 bekritiseerde een deel van de Tweede Kamer haar, omdat zij de Kamer onvolledig zou hebben geïnformeerd over de kosten van het door Nederland in 2028 organiseren van de Olympische Spelen. Een motie van wantrouwen van Leijten (SP) en Ouwehand (PvdD) werd verworpen.
 • In 2012 verwierp de Tweede Kamer een door Marianne Thieme (PvdD) tegen haar en staatssecretaris Bleker ingediende motie van wantrouwen vanwege het inzake de Q-koorts gevoerde beleid
 • In 2013 verwierp de Tweede Kamer een door Reinette Klever (PVV) ingediende motie van wantrouwen vanwege de aanpak van fraude in de zorg. De motie kreeg alleen steun van de fracties van PVV en SP.

verkiezingen
 • Was in 2010 en 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de VVD-kandidatenlijst

woonplaats
Baarn

hobby's
 • politiek, verre reizen, lezen
 • tennis

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Hester Jansen, "'In Nederland heet iets wel erg snel ruzie'. De politieke visie en persoonlijke ambities van VVD-vice-fractievoorzitter Edith Schippers" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 4 mei 2006
 • Klaas Broekhuizen, "Scherp debater, altijd vanuit liberale logica", Het Financieele Dagblad, 10 augustus 2010
 • Barbara Rijlaarsdam en Derk Stokmans, "De koel-zakelijke klusjesvrouw van Mark Rutte", NRC Handelsblad, 23 augustus 2010
 • Yoeri Albrecht, "'Mijn grootste taak is de zorg betaalbaar houden'", Leidraad, najaar 2013

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 24 augustus 1995

kinderen
1 dochter

beroep grootvader (moederskant)
burgemeester

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.