J.J. (Joop) Atsma

foto J.J. (Joop) Atsmavergrootglas Joop Atsma (1956) is sinds 9 juni 2015 Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij was van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte I. Van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010 was hij Tweede Kamerlid. De heer Atsma was eigenaar van een pers- en publiciteitsbureau en was 12 jaar voorzitter van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie). Daarnaast was hij lid van Provinciale Staten van Friesland. In de Kamer hield hij zich bezig met sport, landbouw, voedselkwaliteit, media en de Waddenzee. Hij was voorzitter van de vaste commissise voor Verkeer en Waterstaat en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013-2015 was hij voorzitter van het Productschap van Vee en Vlees.

CDA
in de periode 1998-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Johannes Jan (Joop)

personalia

geboorteplaats en -datum
Surhuisterveen (gem. Achtkarspelen, Frl.), 6 juli 1956

levensbeschouwing
Protestants

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1980

hoofdfuncties en beroepen

 • journalist, onder andere werkzaam voor ANP, NOS, Friesch Dagblad, Nieuwsblad van het Noorden, Omrop Fryslân, van 1978 tot 1998
 • p.r.-adviseur
 • directeur/eigenaar p.r.- en organisatiebureau "Atsma", tot 1998
 • lid Provinciale Staten van Fryslân, van 15 april 1991 tot 13 april 1999
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (belast met waterbeleid, milieu en luchtvaart), van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • voorzitter Productschap van Vee en Vlees, van 1 maart 2013 tot 1 januari 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 9 juni 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende: a. water (met uitzondering van de vaarwegen); b. milieu; c. luchtvaart; d. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI); e. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem werd toevertrouwd.

partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter CDA Provinciale Staten van Fryslân, van 1991 tot 1998
 • lid fractiebestuur CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2003 tot mei 2010
 • voorzitter commissie Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Tweede Kamerfractie CDA
 • waarnemend vicefractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 12 oktober 2010
 • voorzitter programacommissie CDA Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân 2015

nevenfuncties

huidige
 • voorzitter raad voor professioneel wielrennen, UCI (Union Cycliste International), vanaf februari 2013
 • onafhankelijk voorzitter Raad van Commissarissen "De Lotto", vanaf 20 februari 2013
 • voorzitter Raad van Commissarissen ijsstadion "Thialf" te Heerenveen, vanaf oktober 2013
 • voorzitter Votob (Vereniging van Onafhankelijke Tankopslagbedrijven), vanaf 1 januari 2014
 • informateur vorming dagelijks bestuur, wetterskip Fryslân, vanaf maart 2015

vorige
 • chef d'équipe wielrennen, Olympische Spelen te Seoel (1988), Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000) en Athene (2004)
 • voorzitter sectie amateurwielrennen, KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie), van 1989 tot 1994
 • voorzitter KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielrenunie), van 1994 tot 29 mei 2006
 • voorzitter damescommissie, UCI (Union Cycliste International), van 1995 tot 1997
 • lid bestuur Stichting Wereldkampioenschap wielrennen in Limburg, van 1997 tot 1998
 • voorzitter Stichting Team Tine Trial
 • voorzitter Klankbordgroep informatievoorziening, IPO (Interprovinciaal Overleg)
 • lid externe begeleidingscommissie evaluatie werkzaamheden, Raad Landelijk Gebied 2001-2004, tot november 2004
 • lid bestuur Verenigde Spaar- en voorschotbank te Surhuisterveen, vanaf 1998 (nog in 2005)
 • lid bestuur Munt- en Penningkabinet Spaar- en Voorschotbank te Surhuisterveen (nog in 2005)
 • voorzitter Stuurgroep Schoolfruit (een initiatief om het gebruik van groente en fruit op school te stimuleren,), tot februari 2009
 • lid bestuur Stichting Machiavelli
 • lid hoofdbestuur UCI (Union Cycliste International), vanaf 1 oktober 2005
 • vicevoorzitter Nederlandse delegatie IPU (Inter Parlementaire Unie) (nog in 2005)
 • voorzitter wegcommissie, UCI (Union Cycliste International), vanaf 1 oktober 2005
 • voorzitter Friese Plattelands Alliantie, vanaf 1 maart 2006
 • lid bestuur Vereniging SpaVo Surhuisterveen
 • lid bestuur Wielercomité Surhuisterveen
 • lid dagelijks bestuur Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
 • lid bestuur Stichting Christelijke Pers
 • lid bestuur Stichting Munt en Penningkabinet
 • gedelegeerde bij de Olympische Spelen te Beijing, 2008
 • lid Raad van Advies Vuelta (komst Vuelta naar Assen en organisatie van het wielerevenement in 2009)
 • lid Raad van Advies "Boomers Top Generation"
 • voorzitter Raad van Toezicht NNO (Noord Nederlands Orkest)
 • lid Raad van Advies vervoersbedrijf "Arriva"
 • voorzitter delegatie Nederlandse groep, IPU (Interparlementaire Unie)

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter commissie voor de Rijksuitgaven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 oktober 2002 tot 18 maart 2003
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 maart 2003 tot 15 april 2004
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 26 augustus 2003 tot 15 april 2004
 • voorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 28 april 2004 tot 10 april 2007
 • voorzitter vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 4 november 2008 tot 14 oktober 2010

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
lid Comité van Aanbeveling Next, Special Olympics, Nationaal Team Bewegen en Sport in het MBO, Nationaal Jeugdsportfonds, Zesdaagse Rotterdam, Zesdaagse Maastricht, Grenzen verleggen in Cyberspace, Tema 2006, 75 jaar COVS, Tibet by Handbike, Tour Utrecht 2009, Ronde van Noord-Holland, GP Gerrie Knetemann, Stichting Actief voor Afrika, Stichting Ronde van het Groene Hart, Gelre Tour

opleiding

voortgezet onderwijs
 • atheneum-a, Chr. Scholengemeenschap "Liudger" te Drachten, tot 1974

academische studie
 • geschiedenis (niet voltooid), Rijksuniversiteit Groningen, van 1974 tot 1978

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 1999 met Paul Rosenmöller (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over de strafbaarstelling van zwarte handel in voetbalkaartjes. Dit voorstel werd in 2000 door de Tweede Kamer verworpen. (26.892)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dit voorstel beoogt vaste kortingen in te voeren bij het niet naleven van voorschriften inzake bestrijding en preventie van dierziekten. Daarmee moet de drempel voor ziektemeldingen worden verlaagd. Het voorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat een regeringsvoorstel was aangenomen. (28.367)
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over de regionale publieke omroep ('Stemmen uit de regio') (31.788)
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over het fietsbeleid ('Fietsen in Nederland ... een tandje erbij. Voorstellen voor een actief fietsbeleid in Nederland') (31.796)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Sloot in 2011 een Bestuursakkoord met provincies (IPO), gemeenten (VNG), waterschappen (Unie van Waterschappen) en drinkwaterbedrijven (Vewin) over doelmatiger waterbeheer. Er komt een structurele besparing oplopend tot 750 miljoen euro in 2020 op waterbeheer en een beperkte lastenstijging. Aanleg en verbetering van dijken en duinen wordt voortaan niet alleen door het Rijk, maar voor de helft door waterschappen gefinancierd. Provincies zullen niet langer een rol spelen bij de toetsing van dijken en duinen en toetsing vindt plaats om de twaalf jaar in plaats van om de zes jaar. (32.749)
 • Bracht in 2011 een beleidsbrief uit over de Kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020. Aangesloten wordt bij de Europese doelstelling van 20% reductie van broeikasgassen. Het beleid is er op gericht om economische kansen bij het klimaatbeleid te benutten en is niet alleen gericht op klimaat, maar richt zich ook op economische voordelen zoals kostenvermindering en energie-onafhankelijkheid. (32.813)
 • Was in 2011 verantwoordelijk voor het besluit om de Afsluitdijk stapsgewijs te versterken en om de spui- en schutsluizen te renoveren. Dit is nodig omdat het veiligheidsniveau daarvan ver onder de wettelijke norm ligt. Door de aanpassingen moet de veiligheid van de Afsluitdijk tot 2050 worden gegarandeerd.
 • Bracht in 2011 de Lokale Klimaat Agenda, die een programma bevat voor kansrijke klimaatinitiatieven te realiseren op decentraal niveau. Het betreft verduurzaming van gebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijven, energie en stad en regio. (32.813)
 • Vertegenwoordigde in december 2011 de Nederlandse regering op de VN-klimaatconferentie in Durban

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 de Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening (Stb. 604) tot stand. Hierdoor komt er een jaarlijks op te stellen en te herzien deltaprogramma in het kader van de te verwachten zeespiegelstijging ten gevolge van verwachte klimaatveranderingen. Het programma moet planning en financiering bevatten van maatregelen tot voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Ter financiering komt er een Deltafonds en de (reeds benoemde) deltacommissaris krijgt een wettelijke basis. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door staatssecretaris Huizinga-Heringa. (32.304)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Legde de eed als Tweede Kamerlid in het Fries af

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote is orthoptiste
 • Zijn vader was boer (melkveehouder)

anekdotes en citaten
 • Vanwege zijn slechtziendheid vroeg de griffie van de Tweede Kamer aan Kamerleden eventueel in te dienen moties ook in extra groot lettertype aan te leveren

woonplaats
Surhuisterveen

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 7 december 2012

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Buitenpost, 16 december 1982

vader
P. Atsma, Pieter (Piet)

moeder
T. van der Meer, Tjitske (Tjik)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.