Dr. J. (Hans) Blokland

Foto Dr. J. (Hans) Blokland Hans Blokland (1943) was in 1994-2009 lid van het Europees Parlement voor de GPV en later de ChristenUnie. De heer Blokland was onder meer wethouder in Capelle aan den IJssel en universitair docent. Hij was tien jaar voorzitter van het GPV. In het Europees Parlement was de heer Blokland actief op het gebied van milieuvraagstukken. Hij diende rapporten in over onder meer Europese normen voor afvalverwerking en -transporten, de handel in broeikasgas-emissierechten, de inzameling van lege batterijen, en geluiddempingsystemen voor vliegtuigen.

GPV, ChristenUnie
in de periode 1994-2009: partijvoorzitter, lid Europees Parlement

voornaam (roepnaam)

Johannes (Hans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Oegstgeest, 5 maart 1943

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie

Fractie Europees Parlement
 • Fractie Onafhankelijken voor het Europa van de Nationale Staten, van 1994 tot 1999
 • Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit, van juli 1999 tot juli 2004
 • Fractie Onafhankelijkheid en Democratie, vanaf juli 2004

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker NEI (Nederlands-Economisch Instituut), van 1969 tot 1976
 • ambtenaar RPD (Rijks Planologische Dienst), van 1976 tot 1980
 • ambtenaar CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), van 1980 tot 1982
 • lid gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, van 1 september 1974 tot september 1994
 • wethouder van Capelle aan den IJssel, van september 1982 tot april 1986
 • parttime docent milieu-economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1971 tot 1998 (gepensioneerd in maart 2008, na buitengewoon verlof)
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 1982 tot 1995
 • lid Europees Parlement, van 19 juli 1994 tot 14 juli 2009

partijpolitieke functies

vorige
 • eindredacteur "Ons Politeuma", nationaal-gereformeerd staatkundig tijdschrift ten dienste van het GPV en de Groen van Prinsterer Stichting, van 1982 tot 1984
 • voorzitter GPV, van 28 april 1984 tot 1994
 • covoorzitter van de Fractie van Onafhankelijken voor het Europa van de Nationale Staten in het Europees Parlement, van 1997 tot 1999
 • medevoorzitter Fractie Europa van Democratieën in Diversiteit in het Europees Parlement, van 1999 tot 2004

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker GPV Europese Verkiezingen 1979, van 1979 tot 1984
 • lijsttrekker RPF/GPV/SGP, Europese verkiezingen 1999, van 1999 tot 2004
 • lijsttrekker ChristenUnie/SGP, Europese verkiezingen 2004, van 2004 tot 2009

nevenfuncties

vorige
 • lid Adviescommissie Vreemdelingenzaken, van 1987 tot 1999

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, tot 1963

academische studie
 • economie, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, tot 1970

promotie
 • economische wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 25 maart 1976

activiteiten

op het gebied van de EU
 • Diende in juli 1995 een verslag in over een Rapport van de Europese Commissie inzake economische groei en milieu. Bepleitte hierin onder meer een groter aandacht voor duurzame energie, instelling van een ecotax op CO2-uitstoot, en ontwikkeling van een beleid gericht op hergebruik, recycling en milieubescherming in handel en industrie.
 • Diende in april 1999 en november 2000 verslagen in over een Europese richtlijn voor het verbranden van afval, waarmee de gezondheid van mensen die in de nabijheid van afvalverbrandingsinstallaties wonen beter beschermd moet worden tegen (onder meer) de uitstoot van dioxines (medebeslissingsprocedure).
 • Diende in maart 2000 een ontwerpresolutie in over vliegtuigen met geluiddempingssystemen.
 • Diende in mei 2001 een verslag in over het integreren van milieu-aangelegenheden in de economische politiek (niet-wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in september 2001 en juli 2002 een verslag en aanbeveling in over Europese standaarden voor afvalstatistieken (medebeslissingsprocedure, eerste en tweede lezing).
 • Diende in september 2002 een verslag in over een EU-kader voor geluidsclassificering van civiele subsonische vliegtuigen met het oog op de berekening van geluidsheffingen (medebeslissing, eerste lezing).
 • Was in oktober 2002 rapporteur voor advies inzake de invoering van de handel in broeikasgas-emissierechten. Pleitte voor duidelijkheid inzake rechten en plichten; met het oog op haalbaarheid voor het bedrijfsleven en vrije concurrentiedoelstellingen. Betreurde dat geen overeenkomst bestond over de toewijzing van rechten na 2008.
 • Diende in november 2002 een verslag in over de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in november 2002 een verslag in over toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van Rotterdam inzake de internationale handel in gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Rapporteerde in juli 2003 over het jaarverslag 2002 van de Europese Centrale Bank (initiatief-procedure).
 • Diende in november 2003 een verslag in over de voortgang van de kaderrichtlijn afval.
 • Diende in november 2003 en oktober 2005 verslagen in over een EU-richtlijn inzake afvaltransporten (medebeslissingsprocedure, eerste en tweede lezing).
 • Diende in december 2003 een verslag in over een wijziging van de EU-richtlijn voor uitvoeringsbepalingen op BTW-gebied (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in april 2004 en oktober 2005 verslagen in over de inzameling van lege batterijen en accu's in de Europese Unie (medebeslissingsprocedure, eerste en tweede lezing, Blokland was EP-onderhandelaar tijdens de conciliatie in mei 2006). Constateerde dat de inname van alle soorten batterijen slechts plaatsvindt in Nederland, Belgë, Duitsland en Oostenrijk, op vrijwillige basis. Bepleitte onder meer een volledig verbod op cadmium in batterijen, en de invoering van inzamelverplichting per land op basis van de verkoopcijfers van batterijen van twee jaar eerder.
 • Diende in juli 2005 een verslag in over een VN-protocol dat beoogt informatie aan burgers beschikbaar te stellen inzake de uitstoot van verontreinigende stoffen door installaties via registers en rapportages (wetgevende raadplegingsprocedure).
 • Diende in juli 2005 een verslag in over de gratis toegang van burgers tot een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR) conform het VN-protocol hierover (medebeslissingsprocedure, eerste lezing).
 • Diende in juli 2006 een verslag in over een nieuwe rechtsgrondslag waarmee de EG deelneemt aan het Verdrag van Rotterdam, die regels stelt voor de internationale handel van chemische stoffen en pesticiden (raadplegingsprocedure)
 • Diende in december 2006 een verslag in over een thematische strategie voor afvalverwijdering
 • Diende in juni 2007 een verslag in over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad om een eerdere richtlijn inzake (afgedankte) batterijen en accu's te wijzigen (medebeslissingsprocedure).
 • Diende in oktober 2007 een verslag in over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (medebeslissingsprocedure). Stelde dat de criteria op grond waarvan transporten van chemische producten zonder uitdrukkelijke toestemming doorgang kunnen vinden zouden moeten worden aangescherpt
 • Diende in november 2007 een verslag in over het voorstel van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten betreffende de sluiting van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Marokko. Stelde een positief advies voor. (raadplegingsprocedure)
 • Diende in maart 2008 een voorstel in voor de invoering van Euro VI voor zware vrachtwagens
 • Diende in april 2008 een verslag in over het Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen (initiatiefverslag)
 • Diende in juni 2008 een verslag in over over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van een richtlijn inzake batterijen en accu's (medebeslissingsprocedure)
 • Diende in juli 2008 een verslag in over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 betreffende afvalstoffenstatistieken, wat de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden betreft (medebeslissingsprocedure)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was voorzitter van de provinciale enquêtecommissie bodemverontreiniging in Zuid-Holland die werd ingesteld naar aanleiding het schandaal rond de bodemvervuiling van de Coupépolder met chemisch afval (in Alphen aan de Rijn, eind jaren '80)
 • Stemde tegen de invoering van de euro (formeel: tegen de ingang van de derde fase van de EMU met elf landen), mei 1998.
 • Kwam in mei 2004 onder vuur te liggen vanwege de wijze waarop hij zijn reiskosten declareerde. Deze zou niet hebben voldaan aan de door hemzelf ondertekende gedragscode voor Nederlandse europarlementariërs. Een onderzoeksrapport van accountantsbureau Deloitte in opdracht van het ChristenUnie-partijbestuur wees uit dat Blokland geen fraude had gepleegd. Stortte 3100 euro aan overgebleven kilometervergoedingen uit de periode 2000-2003 terug aan het Europees Parlement.
 • Vroeg tijdens het partijcongres van de ChristenUnie op 13 november 2004 om vergeving voor zijn fouten omtrent het declaratiegedrag, waarne een motie van de kiesvereniging Reeuwijk welke het congres had opgeroepen om hem weg te sturen, werd ingetrokken.
 • Werd in september 2008 genomineerd als Europarlementslid van het jaar 2008 door het Brusselse vakblad The Parliament. Blokland werd geprezen voor zijn werk op het gebied van milieu en klimaat.

verkiezingen
 • Behaalde op 24 januari 2004 een nipte overwinning op zijn concurrent Peter van Dalen, tijdens de verkiezingen voor het ChristenUnie-lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen van juni 2004. De leden van het congres van de ChristenUnie gaven Blokland 159 stemmen, en Van Dalen 146.

woonplaats
Capelle aan den IJssel

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 8 september 2009

overige onderscheidingen en prijzen
erepenning in zilver, gemeente Capelle aan den IJssel, 1994

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Milieu en economie" (red., 1974) (met P. Nijkamp)
 • "Continuous consumer equivalence scales: item-specific effects of age and sex of household members in de budget allocation model" (dissertatie, 1976)

literatuur/documentatie
 • "Algemeen Dagblad", 3 juni 2004
 • Interview door Mark Kranenburg, "'Europa wordt geen breekpunt in de formatie', Hans Blokland (ChristenUnie) jubileert" in: NRC Next, 19 januari 2007
 • Interview door Marie Verheij, "De valstrikken van Europa. Hans Blokland over deelname ChristenUnie-SGP aan omstreden groep in Brussel" in: Nederlands Dagblad, 12 mei 2007

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
Welmoet

kinderen
3 kinderen

Europese (parlements)commissies e.d.

Geen actieve lidmaatschappen (38 in het verleden)

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.