Gezondheidsraad

Logo van de Gezondheidsraad: Een hoofdletter G met daarin een kleine letter R

Dit onafhankelijke orgaan adviseert ministers en parlement over de stand van wetenschap op het gebied van volksgezondheid, zodat zij de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen. De Gezondheidsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is de volksgezondheidszorg te verbeteren.

De Gezondheidsraad is opgericht in 1902 naar aanleiding van de invoering van de eerste Gezondheidswet. De Gezondheidsraad komt niet plenair bijeen, maar werkt per advies in ad hoc-commissies. Die commissies bestaan uit raadsleden die gespecialiseerd zijn op het terrein in kwestie en daarnaast uit deskundigen die geen lid zijn van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad probeert haar doelstelling te bereiken door zich bezig te houden met vragen over gezondheid en zorg. Binnen het werkterrein van de Gezondheidsraad buigt de Gezondheidsraad zich daarnaast over de relatie tussen gezondheid en voeding en de relatie tussen gezondheid en omgeving. Dit orgaan wordt gefinancierd door de rijksoverheid.


Meer over