Eerste Kamercommissies

De Eerste Kamer heeft twaalf vaste commissies. Deze commissies houden zich met een bepaald beleidsterrein bezig. Zij spelen een belangrijke rol bij de behandeling van wetsvoorstellen. Er zijn ook bijzondere commissies. Daarnaast is er een Huishoudelijke Commissie, die alleen gericht is op de interne organisatie.

In de Eerste Kamer zijn alle fracties vertegenwoordigd in de commissies. De Kamervoorzitter benoemt de (plaatsvervangende) commissieleden, in overleg met de fracties in de Kamer.

Iedere commissie wordt bijgestaan door een griffier.

Vaste commisies

Vaste commissie hebben het beleidsterrein van een ministerie (soms twee) of een onderdeel van dat beleid als werkgebied.

De voornaamste taak van een commissie is wetsvoorstellen aan een voorbereidend onderzoek te onderwerpen door middel van het wisselen van schriftelijke stukken met de verantwoordelijke bewindslieden

De commissie kan mondeling overleggen met een bewindspersoon, maar in de praktijk van de Eerste Kamer komt dat zelden voor.

Bijzondere commisies

De Eerste Kamer kan bijzondere commissies instellen die worden belast met de voorbereiding van wetsvoorstellen en onderwerpen met een bijzonder karakter.

Huishoudelijke commissie

De Kamervoorzitter en de ondervoorzitters vormen samen de Huishoudelijke commissie. Zij stelt de ambtenaren van de Kamer aan, behalve de griffier en plaatsvervangende griffiers. De Huishoudelijke commissie bepaalt wel de taken en instructies van de (plaatsvervangende) griffiers. De commissie houdt ook toezicht op de leidinggevende taak van de griffier over de ambtelijke organisatie.

Tot slot stelt de Huishoudelijke commissie het ontwerp op voor de begroting voor de uitgaven van de Eerste Kamer (de zogenaamde 'raming').

Commissies

nr.naam
1College van Senioren (Eerste Kamer)
2Commissie voor de Geloofsbrieven (Eerste Kamer)
3Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning
4Eerste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
5Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken
6Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken
7Eerste Kamercommissie voor Financiën
8Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad
9Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening
10Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties
11Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
12Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
13Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
14Eerste Kamercommissie voor Verzoekschriften
15Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
16Huishoudelijke Commissie Eerste Kamer
17Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (Eerste Kamer)

Commissievergaderingen

Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. Commissievergaderingen vinden normaal plaats op dinsdagen.


Meer over