Wetgevend Lichaam 1801-1805

In plaats van een Vertegenwoordigend Lichaam komt er in 1801 een Wetgevend Lichaam (Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest), dat uit 35 leden bestaat. Dat is een getrapt gekozen nationaal parlement, met beperkte bevoegdheden.

Het Wetgevend Lichaam is ingesteld door een nieuwe Staatsregeling, die op 16 oktober 1801 in werking trad. De Staatsregeling was eerder die maand via een referendum goedgekeurd.

De gewone zittingen van Wetgevende Lichaam werden jaarlijks in twee perioden gehouden, van 15 april tot 1 juni en van 15 oktober tot 15 december. Er konden door het Staatsbewind buitengewone zittingen worden uitgeschreven. Een commissie van twaalf beraadslaagde over de door het Staatsbewind ingediende wetsvoorstellen, waarna alle leden van het Wetgevend Lichaam erover stemden. Een verworpen voorstel kon nog eenmaal opnieuw in bespreking komen.

 

Wetgevend Lichaam

 

aantal leden

35 leden

wijze van verkiezing

via 8 departementen (grondvergaderingen per 500 kiezers kiezen afgevaardigden)

actief kiesrecht

mannen van 20 jaar en ouder, mits ingeschreven als kiezer en lees- en schrijfvaardig. Verplichte eed van trouw aan de Grondwet. Uitgesloten o.a. huisbedienden, bedeelden, door rechtelijk besluit uitgeslotenen.

passief kiesrecht

via afzonderlijke wet geregeld

bevoegdheden

behandeling wetgeving (incl. belastingen) op voordracht van het Staatsbewind; benoeming leden Nationale Rekenkamer; vaststellen Jaarlijkse Rekening

Leden

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de leden.

Latere benoemingen

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van latere benoemingen.

Voorzitters

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de voorzitters.


Meer over