Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Logo VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afgekort VNG, is een belangenbehartiger van alle gemeenten in Nederland. Ze heeft tot doel om de trend te bepalen in binnenlands bestuur en zichtbaar resultaat te behalen voor de gemeentelijke raad, college en ambtenaren.

De taken van de VNG zijn:

  • belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. Tweede Kamer, Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke gesprekspartners;
  • dienstverlening: advisering aan alle leden over ontwikkelingen (op eigen initiatief) en advisering aan individuele leden (op verzoek);
  • platformfunctie: wordt uitgeoefend via de VNG-commissies, provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen.

De VNG is de belangrijkste organisatie voor de belangenbehartiging van gemeenten. Behalve de Nederlandse gemeenten zijn ook een groot aantal gewesten, kaderwetgebieden en de Nederlandse Antillen en Aruba lid van deze organisatie. Burgemeester Van Zanen van Utrecht is de huidige voorzitter van de VNG. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, de voorzitters van de vaste beleidscommissies en elf leden.

Steeds meer beleid wordt beďnvloed door de Europese Unie. De VNG heeft een directie Europa/Internationaal opgericht om ook op dat niveau de lokale belangen te kunnen behartigen. De directie moet invloed uitoefenen op de inhoudelijke voorbereiding van het beleid en de activiteiten van de Europese instellingen. Hiertoe heeft de organisatie een vestiging geopend in Brussel, als onderdeel van het European House of Cities, Municipalities and Regions.