Wetsvoorstellen gekozen burgemeester naar Raad van State

donderdag 1 juli 2004, 9:00

De wetsvoorstellen voor de gekozen burgemeester zullen voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. De ministerraad heeft op voorstel van de ministers de Graaf en Remkes hier mee ingestemd. Met het advies van de Raad van State start het wetgevingsproces. Het kabinet streeft er naar komend najaar de wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen.

Nadat De Graaf in november 2003 zijn hoofdlijnennotitie uitbracht, hebben tien adviesorganen en belangenorganisaties hun visie op het concept-voorstel van het kabinet kunnen geven. Ook in de Tweede Kamer werd al over de gekozen burgemeester gesproken. Struikelblok daar bleek vooral het collectief ontslag van alle burgemeesters in 2006 te zijn. De Tweede Kamer had eveneens moeite met de constructie dat de gekozen burgemeester ook voorzitter van de eveneens gekozen gemeenteraad zou zijn. Maar om dat te veranderen is een Grondwetsherziening nodig.

Minister de Graaf heeft naar aanleiding van de reacties zijn voorstel op een aantal punten aangepast. De belangrijkste liggen op het vlak van de benoeming van de gemeentesecretaris, in de ontslagprocedure van de gekozen burgemeester en in de kandidaatstelling. Het wordt nu ook mogelijk zowel kandidaat voor de gemeenteraad als voor het burgemeesterschap te zijn. Ook is de regeling voor de campagnefinanciering aangescherpt.

Het kabinet blijft echter vasthouden aan een collectief ontslag in 2006. In een brief aan de Tweede Kamer geven de ministers de Graaf en Remkes aan dat er eigenlijk geen ander voor de hand liggend alternatief is. Als enige mogelijkheid noemen de ministers een gefaseerde invoering: een deel in 2006 en een deel in 2010. Daar willen zij graag met de Kamer over praten, maar in het wetsvoorstel wordt uitgegaan van invoering ineens in 2006.

In dezelfde brief aan de Tweede Kamer kondigen de ministers aan dat het kabinet een grondwetswijziging zal voorbereiden. Met die wijziging zal de bepaling dat de burgemeester de gemeenteraad voorzit geschrapt worden.

bron: persbericht Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 29 juni 2004


meer over

documenten