Prof.Dr. P. (Pieter) Winsemius

foto Prof.Dr. P. (Pieter) Winsemius

Natuurkundige die afkomstig was uit het bedrijfsleven (McKinsey). Dwong als betrekkelijk jonge VVD-minister in het eerste kabinet-Lubbers alom respect af door belangrijke milieuwetgeving tot stand te brengen, waaronder een regeling voor de milieu-effectrapportage. Gaf verder een wettelijke basis aan de planologische kernbeslissing. Toen hij in 1986 niet in aanmerking bleek te komen voor het ministerschap op Economische Zaken, omdat zijn partijgenoot De Korte die post zou gaan bezetten, keerde hij terug naar McKinsey. Was tevens voorzitter van een grote natuurorganisatie en lid van de WRR. In het najaar van 2006 werd hij onverwacht opnieuw minister in het derde kabinet-Balkenende. Beschouwende man, die een goede relatie had met zowel het parlement als maatschappelijke organisaties.

VVD
in de periode 1982-2007: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Pieter (Pieter)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Voorburg, 7 maart 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf november 1982 (kort voor ministerschap)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/7)

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 4 november 1982 tot 14 juli 1986
 • bijzonder hoogleraar management van duurzame ontwikkeling, Katholieke Universiteit Brabant (sinds 2001 Universiteit van Tilburg), van oktober 1999 tot 1 september 2012 (vanwege de Sustainability Challenge Foundation; onderbroken tijdens ministerschap 2006-2007)
 • lid WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), vanaf 1 januari 2003 (met onderbreking tijdens ministerschap in 2006-2007)
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 26 september 2006 tot 22 februari 2007

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/23)
 • voorzitter Raad van Toezicht Platform31
 • lid bestuur Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig Centrum)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/10)
 • Verdedigde in 1986 samen met minister Braks in 1984 in de Tweede Kamer de door hen ingediende Meststoffenwet. De wet werd door Braks en minister Nijpels in het Staatsblad gebracht. (18.271)
 • Diende in 2006 het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in. Dit voorstel werd door minister Cramer in 2008 in het Staatsblad gebracht. (30.844)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/9)
 • Bracht in 2006 een nieuwe Wet ruimtelijke ordening in het Staatsblad (Stb. 566). Deze wet verving de Wet op de ruimtelijke ordening uit 1965 en zorgde voor vereenvoudiging van procedures bij ruimtelijke plannen. De PKB (van het Rijk) en provinciale streekplannen werden vervangen door structuurvisies. Daarin werd het strategisch omgevingsbeleid vastgelegd. Het juridisch bindende, normatieve beleid werd vastgelegd in bestemmingsplannen en in algemeen verbindende voorschriften van provincies en Rijk. De duur van de bestemmingsplanprocedure ging terug van 58 tot 22 a 24 weken. De handhaving van het ruimtelijke-ordeningsbeleid werd verbeterd. Het wetsvoorstel was in 2003 ingediend door minister Kamp en in 2006 door minister Dekker in de Tweede Kamer verdedigd. (28.916)
 • Bracht in 2006 de Wet instelling van een Waddenfonds (Stb. 729) tot stand. Door deze wet werd een begrotingsfonds ingesteld, het Waddenfonds, ter financiering van extra investeringen in het Waddengebied waarmee de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee en het behoud van het unieke open landschap werden beoogd. De beoogde doelen van het fonds waren: verbetering van de natuur, vermindering van extreme bedreigingen, duurzame economische ontwikkeling en verbeteren van de kennishuishouding. Verder regelde de wet de looptijd en de inkomsten- en uitgavenkant van het fonds. Het wetsvoorstel was ingediend door minister Dekker. (30.594)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Keerde in 1986 niet terug als minister, omdat, naar zijn zeggen, de samenstelling van het kabinet hem niet aanstond. Bekend was dat Lubbers hem als minister van Economische Zaken en vicepremier wenste. Die post ging echter naar Rudolf de Korte. Hijzelf was niet in voor een andere post (Defensie).

uit de privésfeer
 • Zijn zus Ankie (Aeyelts Averink-Winsemius) was wethouder van Krimpen aan den IJssel

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1989 lijstduwer van zijn partij en kreeg 74.000 voorkeurstemmen.

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, juli 1986 (geweigerd)
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, augustus 1994 (geweigerd)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.