G. (Gerda) Verburg

foto G. (Gerda) Verburg
bron: Ministerie van LNV

Boerendochter, die via functies bij het CNV (onder andere als voorzitter van de CNV-Jongeren) voor het CDA in de Tweede Kamer kwam. Behoorde als woordvoerster sociale zaken, met dossiers als inkomensbeleid, v.u.t. en prepensioen en WAO, tot de prominente fractieleden en werd later ook vicefractievoorzitter. Was verder enige tijd eerste ondervoorzitter van de Kamer. Stemde, zelf lesbiënne zijnde, anders dan haar fractie vóór het mogelijk maken van het homohuwelijk. In het kabinet-Balkenende IV kreeg zij als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder meer te maken met de uitbraak van Q-koorts en verder speelden zaken als de hervorming van het Europees landbouwbeleid en de ontpoldering van de Hedwigepolder. Keerde in 2010 terug in de Kamer als woordvoerster energiebeleid en voorzitter van de commissie voor Europese Zaken. In 2011-2015 was zij permanent vertegenwoordiger bij de wereldvoedselorganisatie (FAO). Sinds 2016 is zij coördinator van het VN-programma tegen ondervoeding.

CDA
in de periode 1998-2011: lid Tweede Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Gerritje (Gerda)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zwammerdam (Z.H.), 19 augustus 1957

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 1 maart 1993

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 22 februari 2007
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 30 juni 2011
 • permanent vertegenwoordiger bij de FAO (Food and Agriculture Organisation) te Rome, van 1 juli 2011 tot december 2015
 • coördinator SUN (Scaling Up Nutrition) Movement, vanaf maart 2016 (bestrijding ondervoeding)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Nationaal Park 'De Hoge Veluwe', vanaf 1 maart 2020

vorige (2/19)
 • voorzitter VN-commissie voedselzekerheid, van oktober 2013 tot 2015
 • voorzitter VN-commissie Global Agenda Council for Food and Nutrition Security, WEF (World Economic Forum), van 2014 tot 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 26 juli 2002 tot 7 april 2004
 • voorzitter vaste commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 30 juni 2011

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Werd in 2005 met Cees Vendrik (GroenLinks) medeverdedigster van een initiatiefwetsvoorstel dat beoogde ondernemingsraden inzicht te geven in de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van de onderneming. Dit voorstel werd in 2006 wet. Het initiatiefvoorstel was oorspronkelijk ingediend door Ab Harrewijn (GL).
 • Was in de periode 2010-2011 woordvoerster Europese zaken, energie en telecommunicatiebeleid

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/9)
 • Bracht in 2009 een brief uit over het natuurherstel in de Westerschelde na de vaarwegverruiming. Nadat was gebleken dat dit herstel buitendijks niet mogelijk was, is besloten vast te houden aan het oorspronkelijke voornemen tot ontpoldering van de Hedwigepolder. Dit is overeenkomstig het met Vlaanderen gesloten Scheldeverdrag. Vlaanderen dreigde bij niet naleving met een inbreukprocedure door de Europese Commissie.
 • Besloot in december 2009 samen met minister Klink vanwege de ook voor mensen besmettelijke Q-koorts tot ruiming van alle drachtige dieren en alle mannelijke dieren op besmette melkgeiten- en schapenbedrijven (28.286)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2009 een wet (Stb. 18) tot stand tot wijziging van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Hiermee moet nationale wetgeving beter aansluiten bij Europese richtlijnen, zonder dat administratieve lasten voor beheerders meer toenemen dan noodzakelijk is om aan Europese verplichtingen te voldoen. Het gaat hierbij met name om regulering van bestaand gebruik (landbouw, recreatie, bedrijventerreinen en infrastructuur). De rol van het beheerplan wordt steviger wettelijk verankerd. (31.038)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2003 kandidaat voor het Tweede Kamervoorzitterschap, maar werd verslagen door de aftredende Kamervoorzitter Weisglas. Kreeg bij de eerste stemmingsronde 47 en bij de tweede stemmingsronde 49 van de 145 stemmen.
 • In 2010 sprak de Tweede Kamer treurnis uit over het verschijnen van de glossy 'Gerda', omdat de Kamer vond dat in dit blad ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het ministerie de persoon van de minister te veel centraal stond. Zij betreurde zelf dat dit beeld in de Kamer en in de buitenwereld was ontstaan en sprak van een inschattingsfout.

uit de privésfeer
 • Werd op 3 september 2009 tijdens een Tweede Kamerdebat over verdieping van de Westerschelde onwel. Zij gaf later aan te weinig te hebben gegeten.

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 nummer 4 op de CDA-kandidatenlijst
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.