Ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings

foto Ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlingsvergrootglas

Enthousiaste Limburgse CDA'er, die jong Tweede Kamerlid was, daarna lid van het Europees Parlement en vervolgens minister van Verkeer en Waterstaat in het vierde kabinet-Balkenende. Ging al als achtjarige met zijn vader mee naar raadsvergaderingen en was op zijn twintigste zelf raadslid in Valkenburg. Als Tweede Kamerlid woordvoerder verkeer en buitenlandse zaken en in het Europees Parlement rapporteur over de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. Als minister van Verkeer en Waterstaat voortvarend bij plannen tot vergroting van de wegcapaciteit. Diende een wetsvoorstel in om ter vervanging van belasting van autobezit kilometerbeprijzing in te voeren, maar dat werd niet afgehandeld. Stapte in 2010 vrij onverwacht uit de politiek en werd per 1 april 2011 directeur van de KLM. Van 1 juli 2013 tot 16 oktober 2014 was hij daarvan president-directeur.

CDA
in de periode 1998-2010: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement

voornamen (roepnaam)

Camiel Martinus Petrus Stephanus (Camiel)

personalia

geboorteplaats en -datum
Valkenburg (gem. Valkenburg-Houthem), 16 september 1973

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

hoofdfuncties en beroepen

 • lid gemeenteraad van Valkenburg aan de Geul, van 12 april 1994 tot 14 april 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 20 juli 2004
 • lid Europees Parlement, van 20 juli 2004 tot 22 februari 2007
 • minister van Verkeer en Waterstaat, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • lid Raad van Bestuur N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), belast met de vrachtdivisie, van 1 april 2011 tot 1 juli 2013
 • voorzitter Raad van Bestuur N.V. KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), van 1 juli 2013 tot 16 oktober 2014
 • non-executive lid bestuur American Express Global Travel, vanaf januari 2015

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister (tot 23 februari 2010) in het bijzonder belast met het beleid over wegen, het hoofdrailnet (vervoer en beheer), het goederenvervoer over spoor en weg, luchtvaart en Schiphol, de havens van Rotterdam en Amsterdam (Mainport Rotterdam) en grote projecten (HSL-Zuid, Betuweroute)

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid aanvankelijk vooral bezig met verkeer en waterstaat, en was later woordvoerder buitenlandse zaken
 • Diende in 2000 samen met Gerrit Valk (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in betreffende het telefoneren vanuit de auto. Dit voorstel werd in 2002 ingetrokken, omdat het kabinet met een regeling kwam. (27.202)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Nam in 2007 het besluit enkele snelwegen rond Amsterdam te verbreden en af te zien van een tunnel langs het Naardermeer. Er worden tevens verbeteringen van het openbaar vervoer in de regio-Amsterdam aangekondigd.
 • Bracht in 2007 het Programma Randstad Urgent uit, dat in samenwerking met het bestuur in de regio, moet zorgen voor betere bereikbaarheid, verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat en een klimaatbestendige delta. Over uitvoering van het programma werden (harde) bestuurlijke afspraken gemaakt. (31.089)
 • Besloot in 2007 vanwege een ongunstige kosten-batenanalyse af te zien van aanleg van de Zuiderzeelijn, die Groningen via Flevoland met de Randstad moest verbinden. In plaats daarvan werd geïnvesteerd in mobiliteitsprojecten ten behoeve van Noord-Nederland en de Noordoostpolder. In juni 2008 werd daarover een convenant gesloten met de drie noordelijke provincies en (noordelijk) Flevoland. (27.658)
 • Bracht in 2007 samen met de Nederlandse Spoorwegen het Actieplan 'Groei op het spoor' uit. Daarin staan voorstellen om het spoor aantrekkelijker te maken. Het gaat onder meer om betere reisinformatie, betere parkeermogelijkheden en bevorderen van reizen in daluren. Vanaf 2012 zal er 4,5 miljard euro worden geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding op drukke corridors. (32.404)
 • Kondigde in 2007 aan dat weggebruikers op alle Nederlandse wegen een kilometerprijs gaan betalen. De vaste autobelastingen worden vervangen door kilometerbeprijzing (niet meer, maar anders betalen). Op 30 mei 2008 werd dit voornemen uitgewerkt en geconcretiseerd. Vanaf 2012 wordt kilometerbeprijzing ingevoerd. De BPM, de aanschafbelasting voor auto's en de motorrijtuigenbelasting worden tot 2018 geleidelijk afgeschaft. De kosten voor invoering van de kilometerheffing worden gefinancierd door het rijk. In november 2009 nam het kabinet een besluit over de kilometerprijs en tevens werd het wetsvoorstel kilometerprijs ingediend. (32.216)
 • Bracht in 2008 samen met de ministers Cramer en Verburg de Structuurvisie Randstad 2040 uit. Daarin staan plannen om het hoofd te bieden aan de achteruitgang van leefbaarheid, klimaatverandering, bereikbaarheidsproblemen en toenenemde ruimtevraag. Speerpunten zijn onder meer versterking van de kust en van de dijken bij de grote rivieren in verband met de gevolgen van de klimaatverandering, opneming van het Groene Hart in een Groenblauwe Delta met aansluitingen op het IJsselmeer, de Noordzee en de Zeeuwse wateren, opneming van de grote steden in het netwerk van internationale hogesnelheidstreinen en aanleg van een adequate infrastructuur, onder meer via een snel regionaal openbaarvervoernetwerk. De samenwerking tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam moet worden versterkt. (31.089)
 • Bereikte in 2008 overeenstemming met zijn Belgische collega over de aanleg van de goederenspoorlijn tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied via Nederland ('IJzeren Rijn'). Naast een omleiding rond Roermond komen er een tunnel onder natuurgebied De Meinweg en inpassingsmaatregelen langs het hele tracé.
 • Bracht in 2009 een kabinetsstandpunt uit over een evaluatie van de spoorwegwetgeving ('Spoor in beweging'). Er is geen fundamentele wijziging van wetgeving nodig, maar wel worden verbeteringen aangekondigd zoals het bevorderen van zelfregulering en modernisering van regels rond lokaal en bijzonder spoor.
 • Maakte in 2009 samen met minister Cramer een besluit bekend over aanleg van de laatste 7 kilometer van de A4 tussen Delft en Schiedam. Er wordt afgezien van verbreding van de A13. Het wegdeel zal verdiept worden aangelegd. Omliggende gemeenten, provincie, hoogheemraadschap en belangenorganisaties sluiten een convenant (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam).
 • Bereikte in 2009 samen met minister Cramer overeenstemming met de regio Utrecht over aanpak van de Ring Utrecht (verbreding van de A27 en de A12 en verbetering van de Noordelijke Randweg Utrecht.
 • Bracht in 2009 met minister Cramer en staatssecretaris Huizinga een brief uit inzake het kabinetsbesluit over de ontwikkeling van Almere tot vijfde stad van Nederland. Tot 2030 moeten er 60.000 nieuwe woningen komen. Er wordt daarnaast geïnvesteerd in natuur, recreatie en onderwijs. Spoor- en wegverbindingen worden verbeterd.
 • Bracht in 2009 samen met minister Cramer de Luchtvaartnota ('een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie') uit. Hierin staat een beleidsagenda voor de luchtvaart. Het streven is te komen tot een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie en een duurzame leefomgeving. Optimale internationale bereikbaarheid door de lucht is daarvoor een voorwaarde. Internationale samenwerking moet de netwerkkwaliteit van Nederland versterken. Luchthaven Schiphol is de eerste klimaatneutrale mainport van de wereld. Andere luchthavens worden eveneens duurzamer. Capaciteitsuitbreiding van Schiphol wordt gecombineerd met vermindering van geluidshinder. Het aantal vliegbewegingen op Schiphol wordt in 2020 maximaal 510.0000, waarvan maximaal 32.000 in de nacht. Op andere vliegvelden (Eindhoven en Lelystad) worden dat er 70.000. Er komt een nieuw normen- en handhavingsstelsel. Er komen convenanten over hinderbeperking en betere omgevingskwaliteit. (31.936)

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 433) van de Wegenverkeerswet 1994 in het Staatsblad, waardoor er een puntenstelsel voor rijbewijzen wordt ingevoerd. Bij herhaling binnen vijf jaar van bepaalde bij AMvB aan te wijzen verkeersdelicten (bijvoorbeeld rijden onder invloed), is de rechter verplicht om aan de bestuurder een rijontzegging voor een bepaalde periode op te leggen. Het rijbewijs is definitief en van rechtswege ongeldig indien de rijontzegging een bepaalde duur overstijgt. Er is dan een nieuw rijexamen nodig om een nieuw rijbewijs te verwerven. Het wetsvoorstel was in 2005 ingediend door de ministers Donner en Peijs en in de Tweede Kamer door de ministers Peijs en Hirsch Ballin verdedigd. (30.324)
 • Bracht in 2008 de Wet wegvervoer goederen (Stb. 492) tot stand. Deze wet regelt het goederenvervoer over de weg met vrachtauto's. Doel is het verminderen van administratieve lasten en betere handhaafbaarheid van de regelgeving. De Wet goederenvervoer over de weg wordt ingetrokken. (30.896)
 • Bracht in 2008 een wijziging (Stb. 561) van de Wet luchtvaart (regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens) tot stand. Hiermee komt er een nieuw stelsel voor alle luchthavens in Nederland behalve Schiphol. Het gaat daarbij om regels over milieu en externe veiligheid, zowel ten aanzien van gebruik van de luchthaven voor vliegverkeer als voor de ruimtelijke indeling in de nabijheid van luchthavens. Het geldende stelsel voor militaire luchthavens wordt gemoderniseerd. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Peijs. (30.452)
 • Bracht in 2009 de Wet versnelling besluitvorming wegprojecten (Stb. 189) tot stand. Hierdoor kunnen wegprojecten waarvan de besluitvorming vooral door problemen rond de luchtkwaliteit is vertraagd of stil is komen te liggen, alsnog versneld worden uitgevoerd. De onderzoekslast voor de besluitvorming over wegprojecten wordt vereenvoudigd. (31.721)
 • Bracht in 2010 een wijziging (Stb. 259) van de Wegenverkeerswet tot stand tot invoering van een alcoholslotprogramma voor alcoholovertreders. Bij zware alcoholovertreders wordt voor een periode van twee jaar een alcoholslot in de auto ingebouwd. Dit apparaat zorgt ervoor dat de auto pas kan starten, nadat via een ademtest is vastgesteld dat het alcoholpromillage niet te hoog is. (31.896)

op het gebied van de EU
 • Diende in december 2004 een rapport in over de mogelijke toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Op Eurlings kritische rapport kwamen 525 wijzigingsvoorstellen van zijn collega-europarlementariërs, waarna comprommissen werden bereikt over de wijziging van dertig passages die de strenge toon van het rapport afzwakken. Eurlings' stellingname dat Turkije eerst aan politieke criteria voor toetreding moet voldoen voordat over andere zaken gesproken kan worden, haalde het niet.
 • Leidde een EP-delegatie die in Turkije het proces tegen de schrijver Orhan Pamuk onderzocht; Pamuk werd beschuldigd van "belediging van de Turkse nationale identiteit" wegens de aandacht die hij vestigde op de Armeense genocide in 1915. Het proces had moeten plaatsvinden op 16 december 2005, maar de Turkse rechter verdaagde de zitting tot februari 2006. Op 22 januari 2006 werd het strafproces door de Turkse overheid geannuleerd.
 • Diende in september 2006 een rapport in over de voortgang die Turkije boekte op weg naar lidmaatschap van de Europese Unie. Het verslag is uiterst kritisch over de naleving van de mensenrechten en spreekt teleurstelling uit over het feit dat de vooruitgang traag verloopt

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Kwam in 2015 in opspraak door een mishandeling in Valkenburg. Trof in 2017 een schikking met Justitie om aan vervolging te ontkomen.
 • Zijn vader, M.J.A. Eurlings, was Gedeputeerde van Limburg en burgemeester van Valkenburg aan de Geul

woonplaats
Valkenburg aan de Geul

publicaties/bronnen

lijst van publicaties
"Europa inzetten op talent, technologie en tolerantie", Het Financieele Dagblad, 10 mei 2004

literatuur/documentatie
 • Algemeen Dagblad, 8 juni 2004
 • Alain van der Horst, "Via Turkije naar Den Haag", HP/De Tijd, 6 januari 2006
 • Wouter Bax, "Altijd haantje-de-voorste. Profiel Camiel Eurlings", Trouw, 'de Verdieping', 25 april 2008
 • Paul van der Steen en Oscar Vermeer, "Op weg naar boven", NRC Weekblad, 13-19 februari 2010
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.