Advies Raad van State

De Raad van State geeft in een advies aan wat hij vindt van een wetvoorstel. De regering is verplicht de Raad om advies te vragen over alle wetsvoorstellen, Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB) en de goedkeuringswetten voor internationale verdragen. Ook initiatiefvoorstellen worden voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De Raad let voor zijn advies op de beleidsmatige, de juridische en de wetstechnische kwaliteit van een voorstel. Eind juni 2021 vulde de Raad van State deze drie toetsen aan met een vierde toets, voor digitaliseringsaspecten in wetgeving.

Aan het slot van het advies geeft de Afdeling advisering haar eindoordeel over het wetsvoorstel, het dictum. Sinds 1 oktober 2018 geeft de Raad ook een eindoordeel over initiatiefwetsvoorstellen.

Het eindoordeel (dictum) kan zijn:

 • 1. 
  geen opmerkingen, geen bezwaar tegen indiening
 • 2. 
  aantal opmerkingen, waarmee rekening moet worden gehouden voordat het voorstel wordt ingediend
 • 3. 
  bezwaren en het advies om pas in te dienen na aanpassing
 • 4. 
  ernstige bezwaren en het advies om niet in te dienen

De Raad brengt een niet-bindend (maar natuurlijk wel zwaarwegend) advies uit. De regering beantwoordt het advies met een zogenoemd Nader Rapport. De regering kan naar aanleiding van dit advies wijzigingen aanbrengen, of het wetsvoorstel onveranderd bij de Tweede Kamer indienen. Vroeger was het advies van de Raad van State geheim, tegenwoordig is het openbaar.

De Tweede en Eerste Kamer kunnen de Afdeling ook om voorlichting verzoeken.


Meer over