Mr. A. (André) Rouvoet

foto Mr. A. (André) Rouvoet
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra

Voorman van de ChristenUnie, die zijn partij in 2007 in het kabinet-Balkenende IV tot regeringsdeelname bracht. Hijzelf was in dat kabinet minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president. Maakte zich sterk voor betere toegankelijkheid van gezinsondersteuning. Werd in november 2002 als jonge jurist politiek leider van zijn partij, na in 1994 voor de RPF Tweede Kamerlid te zijn geworden. Verwierf snel gezag als goed debater en vanwege zijn dossierkennis. Hij was voordien vijf jaar directeur van de Marnix van Sint Aldegonde Stichting, het wetenschappelijk bureau van de RPF. In 2010 was hij tevens acht maanden minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In april 2011 verliet hij de politiek om voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland te worden.

RPF, ChristenUnie
in de periode 1994-2011: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, minister, viceminister-president

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
André (André)

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 4 januari 1962

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RPF (Reformatorische Politieke Federatie), van 1985 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 19 mei 1998 tot 13 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/13)

 • directeur "Marnix van St. Aldegonde Stichting", wetenschappelijk instituut RPF, van 1 januari 1989 tot 17 mei 1994
 • freelance docent politicologie/staatsinrichting, Evangelische School voor Journalistiek te Amersfoort, van 1 september 1989 tot 1 juli 1993
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 22 februari 2007
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 november 2002 tot 22 februari 2007
 • minister zonder portefeuille (minister voor Jeugd en Gezin) en tweede viceminister-president, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2010 tot 28 april 2011
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 19 mei 2011
 • voorzitter bestuur ZN (Zorgverzekeraars Nederland), van 1 februari 2012 tot 1 februari 2020
 • voorzitter GGD-GHOR Nederland, vanaf 1 juli 2020 (belangenorganisatie publieke gezondheidszorg)

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister belast met a. Integraal jeugdprogramma; b. Integraal toezicht jeugd en Jeugdmonitor, elektronisch kinddossier; c. Zorg in gemeentelijk en preventieve domein (o.a. centra jeugd en gezin en zorg in de school); d. Zorg in provinciale domein o.m. bureaus jeugdzorg; e. AWBZ: Jeugd GGZ, JVG, LVG; f. Jeugdgerelateerd deel WMO; g. Gezinsvoogdij; h. Integratie indicatiestellingen; i. Jeugdbescherming; j. Pilots onwillige jongeren; k. Jeugddeel arbeidsmarkt; l. Kindgerelateerde financiële regelingen waaronder het kindgebondenbudget; m. Gezinsbeleid, gezinsnota.
 • Had medebetrokkenheid bij het beleid ten aanzien van de WMO, AWBZ, Kinderopvang, voorschoolse opvang, jeugddetentie en jeugdreclassering, leerling gebonden financiering, de TOG-regeling en preventie SZW

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Espria, vanaf april 2020
 • lid Wetenschappelijke Adviesraad Nationale Politie, vanaf september 2023

vorige (2/34)
 • voorzitter Adviescollege Code VIG (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen), van januari 2020 tot juni 2022
 • voorzitter werkgroep reikwijdte en preventie (Hervormingsagenda Jeugd), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van oktober 2021 tot januari 2022

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • vicevoorzitter tijdelijke commissie uitvoering aanbevelingen enquêtecommissie opsporingsmethoden (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 1 december 1998 tot 16 december 1999
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 september 2002 tot februari 2007

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/5)
 • lid Comité van aanbeveling Vereniging Bartiméus
 • ambassadeur Programma Scheiden zonder schade, vanaf juni 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • In april 2001 verwierp de Tweede Kamer een door hem, De Hoop Scheffer (CDA) en Van der Vlies (SGP) ingediende motie van afkeuring in tegen minister Borst omdat zij zich onzorgvuldig zou hebben uitgelaten over verdere verruiming van de recent aanvaarde Euthanasiewet. (27.681)
 • Diende in 2006 samen met José Smits (PvdA) en Naima Azough (GroenLinks) een initiatiefwetsvoorstel in over het tegengaan van discriminatie op grond van een handicap bij examens in het primair en voortgezet onderwijs. Het voorstel werd in 2008 ingetrokken, nadat de inhoud ervan was genomen in een regeringsvoorstel. (30.570)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Bracht in 2007 samen met de ministers Klink en Ter Horst de Hoofdlijnenbrief Alcoholbeleid uit. Daaraan staan maatregelen om overmatig drankgebruik door jongeren tegen te gaan. Vooral de verkoop van sterke drank aan jongeren wordt verder beperkt. Gemeenten krijgen de mogelijkheid het beleid aan te passen aan plaatselijke omstandigheden. (27.565)
 • Bracht in 2008 een Gezinsnota ('De kracht van het gezin') uit. Daarin wordt beleid aangekondigd om de positie van gezinnen te versterken. Het ouderschapsverlof voor beide ouders wordt verruimd naar 26 weken en er komt een ouderschapsverlofkorting. Met organisaties van werkgevers en werknemers zal worden ingezet op flexibeler werktijden, telewerken en schooltijdbanen. Er komen cursussen conflicthantering voor ouders, met name om scheidingen te voorkomen. De kennis over de risico's van ouderschap op latere leeftijd moet worden vergroot. (30.512)
 • Bracht in 2009 de notitie Jeugdzorg: 'Onze jeugd van tegenwoordig' uit over de leefwereld en de leefstijl van jongeren. Daarin komen onder meer zaken aan de orde als: vrijetijdsbesteding, sporten, uitgaan, alcohol, overgewicht, seksueel gedrag en media (incl. internet). Doel van de notitie is dat bij de beleidsvorming de vraag wordt gesteld onder welke randvoorwaarden de ontwikkeling van alle jongeren en hun opvoeders tot gezond en goed burgerschap gestimuleerd en versterkt kan worden. Dit alles in blijvende dialoog met jongeren en hun opvoeders. (31.839)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/5)
 • Bracht in 2007 samen met minister Hirsch Ballin een wijziging (Stb. 578) van Wet op de jeugdzorg inzake de gesloten jeugdzorg tot stand. De wet maakt behandeling en opvoeding in een gesloten accommodatie mogelijk, na het verkrijgen van een indicatie van het bureau jeugdzorg en een machtiging voor gesloten behandeling van de kinderrechter. Tevens wordt het mogelijk voor een gesloten jeugdzorgaanbieder om in een hulpverleningsplan vrijheidsbeperkende maatregelen op te nemen en deze in voorkomende gevallen toe te passen. Er kan hiermee een einde komen aan de ongewenste situatie dat jeugdigen op strafrechtelijk en civielrechtelijke titel bij elkaar worden geplaatst. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Donner. (30.644)
 • Bracht in 2010 de Wet verwijsindex risicojongeren tot stand. Hiermee wordt een landelijke verwijsindex ingevoerd waarin jeugdigen kunnen worden gemeld die bepaalde risico's lopen. Zij kunnen dan zonodig hulp, zorg of bijsturing krijgen. In de verwijsindex worden de meldingen van hulpverleners over risicojongeren tot 23 jaar geregistreerd. (31.855)
 • Bracht in 2010 een wet tot stand waardoor het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jongeren afhankelijk wordt gemaakt aan het volgen van een volledig onderwijsprogramma dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hiermee moet de schooluitval voor deze groep worden bestreden. (31.890)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2002 en 2004 enkele keren fungerend Kamervoorzitter
 • Speelde in 2005 een belangrijke rol in de nee-campagne tegen de Europese Grondwet

uit de privésfeer
 • Voetbalde in zijn jeugd bij de Hilversumse zaterdagvoetbalvereniging "Altius"

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Raymond van den Boogaard, "Terug naar de bron", NRC Handelsblad, 11 november 2002
 • René Moerland, "'Tolerantie doet pijn'. André Rouvoet over godslastering, Theo van Gogh en de islam.", NRC Handelsblad, Zaterdag Bijvoegsel, 20-21 november 2004
 • Antoinette Reerink en Sandra Heerma van Voss, "'Geloof is een andere vorm van wetenschap'", NRC Handelsblad, 26 juli 2008
 • B. van Nieuwenhuizen (red.), "André Rouvoet" (2008)
 • "Christelijk Hardhout", De Volkskrant, 16 juli 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.