Regeerakkoord 1977

Het regeerakkoord van 1977 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen CDA en VVD en vormde de basis voor het kabinet-Van Agt I. Dit regeerakkoord telde 108 pagina's. Centraal in het akkoord stond het grenzen stellen aan overheidsbemoeienis.

Dit waren een aantal van de belangrijkste beleidsafspraken uit het regeerakkoord:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Sociaal-economisch

 • Terugdringen van de werkloosheid tot een niveau van 150.000 werklozen.
 • Inflatie beperken tot 1 procent per jaar.
 • Bij de onteigening van grond de schadeloosstelling baseren op de verkeerswaarde hiervan.
 • De sociale zekerheid zeer gematigd laten stijgen om het begrotingstekort in toom te houden.

2.

Onderwijs

 • Tot stand brengen van een basisschool voor 4- tot 12-jarigen.
 • Ontwikkeling en vernieuwing van een middenschool voor 12- tot 16-jarigen.
 • Instelling nieuwe wet studiefinanciering voor het hoger onderwijs.

3.

Sociaal-cultureel

 • Introductie van een wetsvoorstel voor een aanvaardbare regeling voor het toestaan van abortus.
 • Instelling van een Ombudsvrouw ten aanzien van problemen betreffende de emancipatie van de vrouw.

4.

Klimaat en milieu

 • Inzetten op zoveel mogelijk besparen van energie in de samenleving door o.a. subsidie voor isolatie en energiebesparende investeringen in het bedrijfsleven.
 • Opschorten plannen voor de bouw van drie kerncentrales.

5.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

 • Een minimum norm stellen van 1.5 procent van het netto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking.
 • Inzetten op versterking en verdieping van de Europese Gemeenschap, met meer zeggenschap voor het Europees Parlement.
 • Internationaal inzetten op het beëindigen van de apartheid in Zuid-Afrika.

6.

Bestuurlijke vernieuwing

 • Grenzen stellen aan overheidsbemoeienis, extra taken laten oppakken alleen wanneer er daarmee maatschappelijke nood is of onrecht moet worden opgeheven.
 • Nastreven van decentralisatie van bestuurlijke verantwoordelijkheden.

7.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over