Nationale Boeren-, Tuinders- en Middenstandspartij

De NBTMP was een belangenpartij, die wilde opkomen voor boeren en middenstanders. Zij was de voortzetting van de Plattelandersbond. De grote man van die partij, A. Braat, die in 1933 ook leider was van de NBMTP, werd in 1933 bij toeval echter niet gekozen. In zijn plaats trad C. Vervoorn op als enige Kamerlid voor de NBTMP.

De partij richtte zich op het wegnemen van de achterstand van het platteland, die in haar ogen bestond. Anders dan de Plattelandersbond wilde de NBTMP nadrukkelijk ook opkomen voor middenstanders. Zij was bijvoorbeeld voorstander van goedkopere kredietverlening aan bedrijven en van een wettelijke regeling van reclame.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Beginselen

De NBMTB wilde een partijorganisatie zijn voor de gehele Nederlandse land- en tuinbouw en middenstand. Land- en tuinbouw en veeteelt en de daarmee samenhangende bedrijven werden gezien als de voornaamste bron van welvaart. De middenstand werd beschouwd als schakel tussen voortbrenger en verbruiker.

Bevordering van een rendabele landbouw, het verzekeren van een redelijk inkomen voor de boeren, handhaving van het eigendom en beperking van regelgeving op het gebied van arbeid werden nagestreefd.

Als bijzondere programmapunten had de partij

  • instelling van een ministerie van Landbouw
  • invoering van een staatspensioen voor 65-plussers
  • afschaffing van de zomertijd
  • vermindering van het aantal ambtenaren
  • tegemoetkoming aan de wens tot autonomie in de koloniën
  • ontslag van ambtenaressen bij huwelijk
  • afschaffing van kindertoeslagen aan ambtenaren
  • gelijke beloning van gelijk werk, geen onderscheid tussen gehuwden en ongehuwden
  • verlaging van de accijns op suiker en afschaffing van de accijns op vlees
  • ondersteuning van internationale ontwapening

2.

Persoonlijkheden

Bij de verkiezingen trad het Tweede Kamerlid Braat in de voormalige Plattelandersbond in het grootste deel van het land op als lijsttrekker. Mr. C. Vervoorn was alleen lijsttrekker in de kamerkringen Leeuwarden, Groningen en Assen. Vooral in Drenthe kreeg de NBTMP veel stemmen, en mede daardoor kwam Vervoorn toch in de Kamer.

Vervoorn was een advocaat en herenboer uit het Gelderse Herwijnen. Hij was voorzitter geweest van de Plattelandersbond.

3.

Electoraat

De NBTMP had haar aanhang vooral op het platteland, waarbij behalve Drenthe ook Gelderland, de Zuid-Hollandse eilanden en de Kop van Noord-Holland goed scoorden. In totaal kreeg de NBTMP in 1933 ruim 47.000 stemmen (1,2%). In 1937 keerde de partij niet terug in de Kamer.


Meer over


Bent u als journalist of wetenschapper op zoek naar statistische gegevens over personen uit het biografisch archief, bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd, ervaring, herkomst, beroep, m/v of zittingsduur? De redactie van PDC kan deze gegevens onder voorwaarden beschikbaar stellen voor wetenschappelijk onderzoek en journalistieke publicaties. Neem voor meer informatie contact op.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.