1.

Verkiezingsprogramma 2017

Het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij richtte zich vooral op de invloed van digitalisering op onze samenleving. De kernpunten van het programma zijn burgerrechten, een transparantere en effectievere overheid, democratie en de invloed van de burger en de vrijheid van informatie.

Speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 waren:

Onderwijs

 • - 
  onderwijs op alle niveau's is een burgerrecht. Mensen moeten ook op latere leeftijd gelijke en gemakkelijke toegang hebben tot onderwijs. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van economische of culturele achtergrond.
 • kinderen moeten door lessen over de omgang met internet en andere media beter voorbereid worden op de globaliserende wereld. ICT-onderwijs op de basisschool en verplichte Engelse les vanaf groep 4.
 • volgen van thuisonderwijs makkelijker maken. Wel met toetsing om te garanderen dat kinderen het vereiste niveau hebben.
 • vrije toegang tot onderwijs(materiaal) en kennis. Lesmateriaal moet zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk zijn, hetzelfde geldt voor colleges.

Economie/begroting

 • het uitwerken van een muntunie met gelijk fiscaal beleid met landen die cultureel en economisch op Nederland lijken.
 • geldcreatie onderbrengen bij een onafhankelijk, transparant werkend orgaan zonder commercieel belang.
 • banken dienen zich op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappelijke gevolgen failliet kunnen gaan.
 • belastingafspraken met multinationals worden verboden.
 • uitvoeren van pilots met het onvoorwaardelijk basisinkomen. Mochten deze pilots slagen dan de invoering hiervan.
 • vrije keuze van pensioenfonds.
 • woningcorporaties krijgen als primaire taak het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare huurwoningen.
 • hypotheekrenteaftrek aftoppen bij een plafond van 1.000.000 euro, om vervolgens dit plafond geleidelijk te verlagen.

Zorg

 • ontwikkeling van geneesmiddelen moet terug naar de overheid, zodat ook minder winstgevende medicijnen op de markt worden gebracht. Het patent op medicijnen moet worden afgeschaft.
 • eigen risico moet worden afgeschaft.
 • het beschikbare budget voor jeugdzorg moet omhoog en er moet betere controle komen op dit soort zorg. De privacy van jeugdige patiënten moet beter beschermd worden.
 • gegevens van en over de patiënten blijven altijd eigendom van de patiënt zelf.

Veiligheid en justitie

 • politie moet terug naar het ministerie van Binnenlandse Zaken.
 • er moet meer worden geïnvesteerd worden in fiscale recherche om belastingfraude aan te pakken.
 • BOA's mogen geen geweld meer gebruiken en geen wapens meer dragen.
 • uitbreiding Team High Tech Crime om cybercrime tegen te gaan. Daarnaast moet de aanpak cybercrime een integraal deel worden van de politieopleiding.
 • in verband met identiteitsfraude moet het makkelijker zijn om je BSN te veranderen.
 • speciale terrorismewetgeving dient te worden afgeschaft. Huidige strafrechtelijke wetgeving is afdoende om criminele organisatie aan te pakken.
 • drugsbezit moet uit het strafrecht gehaald en gedecriminaliseerd worden. Cannabis wordt volledig gelegaliseerd.

Europa

 • om het democratisch gebrek van de EU op te vangen dient het Europees Parlement wetgevende macht te krijgen en eindverantwoordelijk voor EU-beleid te worden.
 • burgers worden direct bij EU-wetgeving betrokken via E-democracy en burgertoppen.
 • elke afspraak tussen een lobbyist en een lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie komt in een openbaar te raadplegen agenda.
 • onderhandelingen over TTIP, CETA en TiSA dienen stopgezet te worden. Zij worden herstart als nieuwe transparante onderhandelingen. Burgers dienen inspraak te hebben in deze onderhandelingen door middel van E-democracy en burgertoppen. Nederland zal handelsverdragen pas ondertekenen nadat zij zijn goedgekeurd door de bevolking in een referendum.

Overig

 • instelling van een ministerie van Digitale Infrastructuur en de instelling van een staatssecretaris van Gegevensbescherming.
 • wetenschappelijke publicaties moeten altijd vermelden wie de financierder van het onderzoek is, daarnaast moet alle publicaties vrij toegankelijk worden gemaakt. Alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek dient te worden gepubliceerd, ook niet significante resultaten.
 • Nederland moet Edward Snowden politiek asiel verlenen.

Letterlijke tekst


Meer over