Trots op Nederland en Tweede Kamerverkiezingen 2010

Trots op Nederland / Lijst Rita Verdonk behaalde bij de verkiezingen op 9 juni 2010 onvoldoende stemmen om in aanmerking te komen voor een zetel in de Tweede Kamer. TROTS ging de verkiezingen in onder leiding van Rita Verdonk.

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Uitslag

Trots haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 52.937 (0,6%) van de 9.416.001 uitgebrachte stemmen. De partij haalde hiermee geen zetels.

2.

Verkiezingsprogramma 2010

Trots ging de Tweede Kamerverkiezingen in met met het programma 'Vertrouwen en handhaven'.

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 waren:

Aanpak economische crisis

 • instellen van een Nationale Investeringsbank voor kredietvoorziening ondernemers
 • splitsing van banken in investerings- of zakenbanken en spaarbanken; geen overheidssteun meer voor noodleidende banken
 • reële bevriezing van alle uitkeringen exclusief de AOW
 • afschaffen van alle niet-essentiële subsidies, bijv. op het openbaar vervoer
 • het omroepbestel vervangen voor één televisie- en één radiozender
 • het terugbrengen van het aantal ambtenaren tot 70% van het huidige ambtenarentotaal; reële bevriezingen van ambtenarensalarissen bij het Openbaar bestuur

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • invoering van een vlaktaks van 25% met een belastingvrije voet van €3.000
 • behoud AOW-leeftijd op 65 jaar; behoud hypotheekrenteaftrek
 • afschaffen vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting
 • afschaffen BPM en Motorrijtuigenbelasting en verlaging brandstofaccijnzen zodat enkel de uitgaven aan het hoofdwegennet nog precies gedekt worden

Zorg

 • meer marktwerking bij minder urgente en cosmetische zorg
 • afschaffing van het rookverbod voor caféhouders
 • afslanking van de AWBZ; AWBZ moet zich vooral richten op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten

Veiligheid

 • verruiming mogelijkheden tot gebruik van het recht op zelfverdediging bij inbraak en/of diefstal
 • invoering van minimumstraffen; bij herhaling wordt de strafmaat verdubbeld
 • omvorming van politie organisatie tot één nationale politie; salarisverhoging van 20% voor de politie
 • handhaving van het verbod op verkoop softdrugs tenzij in EU-verband legalisatie mogelijk blijkt
 • rechters worden niet meer voor het leven benoemd, ze krijgen eens in de vijf jaar een functioneringsgesprek en bij disfunctioneren volgt ontzegging uit de rechterlijke macht

Onderwijs

 • ouders worden gekort op de kinderbijslag of beboet als hun kinderen structureel spijbelen of wangedrag vertonen
 • er komen doorlopende lesroosters en kinderen worden geacht de hele dag op school door te brengen voor lessen, huiswerk en sport
 • invoering van maatschappelijke stages van minimaal een half jaar

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • gezinshereniging wordt gekoppeld aan het Nederlanderschap
 • het leren van de Nederlandse taal staat centraal bij inburgering van nieuwkomers
 • asielzoekers worden bij voorkeur in regio van het land van herkomst opgevangen
 • asielzoekers zonder identiteitspapieren en asielzoekers die tijdens hun procedure een misdrijf plegen waarop gevangenisstraf staat worden direct teruggestuurd; illegaliteit is strafbaar even als het helpen van illegalen
 • subsidies voor etnische en religieuze organisaties worden afgeschaft; subsidies uit het buitenland worden tegengegaan

Overig

 • invoering bindend referendum
 • verlaging van het aantal Tweede Kamerleden tot 75; invoering van districtenstelsel, minister-president en rechtstreeks gekozen burgemeester
 • provincies, deelraden en waterschappen worden opgeheven; gemeenten krijgen een grotere eigen belastinggrondslag
 • invoering van recht op toetsing aan de Grondwet
 • hervorming koningshuis; Koning heeft slechts nog ceremoniële taken

Letterlijke tekst

3.

Kandidatenlijst

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de kandidaten.


Meer over