Mr. N.A. (Ella) Kalsbeek

foto Mr. N.A. (Ella) Kalsbeek
Fotopersburo Dijkstra

Gewaardeerde justitiewoordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie die ook korte tijd staatssecretaris was in het kabinet-Kok II. Begon als beleids- en stafmedewerkster van de PvdA-fractie en ging in het najaar van 1989 zelf deel uitmaken van die fractie. Leidde onder meer de commissie die uitvoering van de aanbevelingen van de IRT-enquêtecommissie onderzocht. Hield zich behalve met justitie en sociale zaken ook bezig met zaken rond het koninklijk huis en met het jeugdbeleid. Maakte zich sterk voor verbetering van de (justitiële) jeugdzorg. Sprak haar gedegen redevoeringen in de Kamer altijd tamelijk snel uit.

PvdA
in de periode 1989-2006: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Neeltje Adriana (Ella)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 5 januari 1955

3.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 2 januari 2001
 • staatssecretaris van Justitie (belast met personen- en familierecht, juridische beroepen, asiel en migratie en jeugdbescherming), van 2 januari 2001 tot 22 juli 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 30 november 2006
 • voorzitter Raad van Bestuur "Altra" (instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs) te Amsterdam, van 1 maart 2007 tot 1 augustus 2007
 • voorzitter LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), van 1 augustus 2014 tot 1 april 2021

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met de behandeling van zaken die lagen op het terrein van 1. asiel en immigratie; 2. personen- en familierecht; 3. jeugdzorg, jeugdbescherming, Justitiële Jeugd Inrichtingen en jeugdreclassering 4. juridische beroepen; 5. kansspelen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • voorzitter advies over regeling voor huishoudelijke hulp, vanaf mei 2013
 • voorzitter raad van commissarissen Huisartsen Utrecht Stad (HUS), januari 2022

vorige (2/19)
 • voorzitter commissie lesbisch ouderschap en adoptie, van juni 2007 tot oktober 2007
 • lid en voorzitter Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), van 20 oktober 2011 tot 2015 (benoemd na het tijdelijk terugtreden van de zittende Raad van Toezicht)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van januari 2003 tot 30 november 2006
 • voorzitter algemene commissie voor het Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 6 december 2005 tot 30 november 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 1998 samen met haar fractiegenoot Peter van Heemst een initiatiefwetsvoorstel in met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten (tegengaan van zgn. zinloos geweld). Dit voorstel werd in 2002 overgenomen door Jo Horn (PvdA) en Theo Rietkerk (CDA) en in 2003 ingetrokken. (26.295)
 • Presenteerde in 2005 samen met haar fractiegenoot Jeroen Dijsselbloem het rapport "Tussen Regels en Realiteit" over een praktijkonderzoek naar de publieke dienstverlening. Dit onderzoek betrof de uitvoering in de Jeugdzorg, Sociale Dienst en bij Verpleeghuizen.

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht ingrijpende wijzigingen in het AMA-beleid (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) tot stand, alsmede een hernieuwd landen- en terugkeerbeleid. Naast de eerder tot stand gekomen wijziging van de Vreemdelingenwet leidde dit in 2002 tot een daling van de instroom van asielzoekers met ruim 20.000 ten opzichte van 2000.
 • Bracht in 2002 de Nota "Vasthoudend en effectief" uit over bestrijding van de jeugdcriminaliteit. In de nota staan onder meer voorstellen als het instellen van niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning en verplichte nazorg voor iedere jongere die een vrijheidsstraf of andere zware sanctie heeft ondergaan. Er komt meer accent op resocialisatie en heropvoeding. Met het oog op 'veelplegers' wordt aan maatregelen als individuele trajectbegeleiding en nachtdetentie gedacht. (28.292)

als bewindspersoon (wetgeving) (2/4)
 • Bracht in 2001 een wijziging (Stb. 468) van het Burgerlijk Wetboek tot stand in verband met de automatische verkrijging van het gezamenlijk gezag tijdens geregistreerd partnerschap door een ouder en de partner die niet de (juridische) ouder is bij de geboorte van een kind. Hiermee wordt voorkomen dat na de geboorte het gezag niet wordt uitgeoefend als de ouder die het gezag heeft overlijdt. Dit gezamenlijk gezag is zowel van toepassing op een kind geboren tijdens het geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen als tussen een man en een vrouw. Het wetsvoorstel was in 2000 ingediend door staatssecretaris Cohen. (27.047)
 • Bracht in 2002 de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Stb. 240) tot stand. Hiermee komt er een regeling voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van afstammingsgegevens van donoren bij kunstmatige bevruchting. De donorgegevens worden gedurende 80 jaar centraal opgeslagen en bewaard door een Stichting. De gegevens mogen afzonderlijk of in combinatie niet herleidbaar zijn tot de individuele donor. Het voorstel was in 1993 ingediend door staatssecretaris Kosto. Het werd in 2001 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Cohen. (23.207)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in augustus 2000 door Duivesteijn verslagen in de strijd om het vicefractievoorzitterschap

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.