Dr. L.F. (Lodewijk) Asscher

foto Dr. L.F. (Lodewijk) Asschervergrootglas Lodewijk Asscher (1974) is sinds 5 november 2012 vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte II. Hij was in 2006-2012 wethouder van Amsterdam (sinds 2010 was hij belast met financiën, onderwijs en jeugdbeleid). Eerder deed hij onderzoek naar communicatiegrondrechten. In 2010 was hij enige maanden waarnemend burgemeester van Amsterdam.

PvdA
in de periode 2012-heden: minister, viceminister-president

voornamen (roepnaam)

Lodewijk Frans (Lodewijk)

personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 27 september 1974

opmerkingen over de naam en/of titel
Wordt vaak ten onrechte vermeld als Mr.dr.

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, tot mei 2002 
 • universitair docent en onderzoeker, Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam, van 2002 tot 1 januari 2006 
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 14 maart 2002 tot 26 april 2006 
 • wethouder (van economische zaken, financiën en luchthaven) van Amsterdam, van 26 april 2006 tot 23 maart 2010 
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 11 maart 2010 tot 23 maart 2010 
 • waarnemend burgemeester van Amsterdam, van 23 maart 2010 tot 7 juli 2010 (na het aftreden van M.J. Cohen) 
 • wethouder (van financiën, jeugdzaken, educatie en Project 1012) van Amsterdam, van 7 juli 2010 tot 5 november 2012 
 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en viceminister-president, vanaf 5 november 2012 

partijpolitieke functies

vorige
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van Amsterdam, van maart 2004 tot april 2006 
 • voorzitter WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 2010 tot november 2012 

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker PvdA gemeenteraadsverkiezingen, 2006 en 2010 

nevenfuncties

vorige
 • lid bestuur Stichting Hans Vonk, vanaf 2004 

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
lid Comité van Aanbeveling Stichting "Ly en Dak", vanaf 2009

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Gymnasium "Sorghvliet" te 's-Gravenhage, tot 1992 

academische studie
 • psychologie (propedeuse), Universiteit van Amsterdam, tot 1995 
 • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam, tot 1998 

promotie
 • rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, 23 mei 2002 

activiteiten

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2013 een wet (Stb. 331) tot wijziging van de Remigratiewet tot stand. De regeling voor remigratie op grond van deze wet geldt alleen nog voor de eerste generatie migranten van 55 jaar en ouder met een uitkering en in een uitzichtloze situatie. Verder kan pas na acht jaar verblijf in Nederland en na een periode van één jaar werkloosheid van de wet gebruik worden gemaakt. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Kamp. (33.085) 
 • Bracht in 2013 wet (Stb. 499) tot herziening van de Wet arbeid vreemdelingen tot stand. De wet wordt op een aantal punten aangescherpt. Werknemers van buiten de EU krijgen alleen een werkvergunning van het UWV als de werkgever kan aantonen dat er geen geschikte arbeidskrachten zijn binnen de EU. Vergunningen worden voor slechts één jaar verleend. (33.475) 
 • Bracht in 2014 de Wet werk en zekerheid (Stb. 216) tot stand. Deze wet regelt nader de positie van flexwerkers, het ontslagrecht en de werkloosheidsregelingen. De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd door een aantal maatregelen die het oneigenlijk en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moeten ontmoedigen. Werkgevers moeten er sneller toe overgaan werknemers met een tijdelijk arbeidscontract in vaste dienst te nemen. De bestaande ontslagroutes via het Uitvoeringsinstituut werk en inkomen (UWV) en de kantonrechter blijven in stand, maar dwingend wordt voorgeschreven in welke gevallen welke ontslagroute moet worden gevolgd. Verder wordt de ontslagvergoeding omgevormd tot een transitievergoeding. Deze is bedoeld als compensatie voor het ontslag en om de overgang naar nieuw werk te vergemakkelijken. De maximale duur van de WW wordt verkort en de werkloosheidsuitkeringen worden 'activerender' gemaakt voor het aanvaarden van werk. (33.818) 
 • Bracht in 2014 de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 227) tot stand. De bestaande kindregelingen (in o.a. Algemene Kinderbijslagwet, Wet op het kindgebonden budget, de Wet Werk en Inkomen en de Wet studiefinanciering) worden hervormd en versoberd; het stelsel wordt eenvoudiger en meer gericht op arbeidsparticipatie. De regelingen moeten inkomensondersteuning bieden waar het het hardst nodig is. (33.716) 
 • Bracht in 2014 een wet (Stb. 238) tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten tot stand waardoor vanaf 1 januari 2015 de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet meer worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese Unie. Als de verzekerde in het buitenland woont, maar het kind in Nederland, dan ontvangt de verzekerde ten behoeve van dit kind wél kinderbijslag. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door minister Kamp. (33.162) 
 • Bracht in 2014 de wet modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 565) tot stand. Hierdoor wordt het gebruik van verlofrechten en het aanpassen van de arbeidsduur eenvoudiger. Het gaat daarbij om zwangerschaps-, bevallings-, ouderschaps- en (langdurig) zorgverlof. De kring waarvoor zorgverlof kan worden verleend, wordt onder meer uitgebreid. Het wetsvoorstel was in 2011 ingediend door minister Kamp. (32.855) 

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn zus Jessica is gepromoveerd psychologe 
 • Zijn vader is advocaat, zijn moeder was hoogleraar arbeidsrecht in Nijmegen. 
 • De dirigent Hans Vonk was zijn oom 

woonplaats
Amsterdam

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Communicatiegrondrechten. Een onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving" (dissertatie, 2002) 
 • diverse wetenschappelijke publicaties over communicatiegrondrechten 

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Pinau, Jildau

kinderen
3 kinderen

familierelaties
Neef (oomzegger) van E. Asscher, Eerste Kamerlid

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.