Drs. J. (Jetta) Klijnsma

foto Drs. J. (Jetta) Klijnsmavergrootglas Jetta Klijnsma (1957) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij dat van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 in het kabinet-Balkenende IV. Van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Mevrouw Klijnsma trad in 2011-2012 op als 'kwartiermaker' van de nieuwe vakbeweging. Eerder was mevrouw Klijnsma medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en wethouder van welzijn en volksgezondheid en (sinds 2006) van cultuur en financiën voor de PvdA in Den Haag. Als Kamerlid hield zij zich bezig met kunst en cultuur en medisch-ethische vraagstukken.

PvdA
in de periode 2008-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

voornaam (roepnaam)

Jellejetta (Jetta)

personalia

geboorteplaats en -datum
Hoogeveen, 18 maart 1957

opmerkingen over de naam en/of titel
Werd thuis ook wel Jellejet of Jet genoemd

partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • medewerker PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 1982 (medewerker van onder anderen de Kamerleden Van der Louw, Marcel van Dam en Wöltgens) 
 • hoofd beleidsafdeling PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, tot 1998 
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1 mei 1990 tot mei 2002 
 • wethouder (van welzijn, volksgezondheid en emancipatie) van 's-Gravenhage, van 15 april 1998 tot 20 april 2006 
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 16 maart 2006 tot 20 april 2006 
 • wethouder (van cultuur en financiën) van 's-Gravenhage, van 20 april 2006 tot 18 december 2008 
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 januari 2008 tot 26 maart 2008 
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2008 tot 23 februari 2010 
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012 
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vanaf 5 november 2012 

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd. 

partijpolitieke functies

vorige
 • lid redactie "Ombofoon", tijdschrift van het Ombudsteam van de PvdA, van 1986 tot 1989 
 • penningmeester PvdA-afdeling, van 1986 tot 1988 
 • voorzitter ondernemingsraad, Stichting Ondersteuning PvdA-Tweede Kamerfractie, van 1987 tot 1990 
 • voorzitter PvdA-afdeling, van 1988 tot 1990 
 • vertrouwenspersoon Tweede Kamerfractie PvdA, van 1992 tot 1998 
 • fractievoorzitter PvdA-fractie, algemeen bestuur gewest "Haaglanden", van 1993 tot 1995 
 • fractievoorzitter PvdA gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 8 maart 2006 tot mei 2006 
 • voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur PvdA, van 2001 tot december 2008 
 • lid curatorium WBS (Wiardi Beckman Stichting), van 2001 tot december 2008 
 • secretaris personeel en organisatie, PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 2010 tot 20 maart 2012 

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker PvdA gemeenteraadsverkiezingen in 's-Gravenhage, 2006 
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst 

nevenfuncties

vorige
 • lid redactie historisch tijdsschrift "Groniek", van 1978 tot 1980 
 • lid bestuur "Gehandicapten Sportclub Groningen", van 1979 tot 1982 
 • lid Raad van Toezicht Aids Projectenbureau, van 1997 tot 1998 
 • voorzitter VNG-commissie Welzijn en Volksgezondheid, van 1998 tot april 2006 
 • voorzitter bestuur Stichting Korrelatie, van 2001 tot december 2008 
 • voorzitter Stichting Ondersteuning Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg in de centrumwijken van Den Haag 
 • lid bestuur Stichting "Sam-en" 
 • lid Adviesraad Armoedeproject, Haagse Rode Kruis 
 • voorzitter commissie ('kwartiermaker') "Nieuwe Vakbeweging", van 16 januari 2012 tot 23 juni 2012 
 • lid bestuur Startfoundation, tot november 2012 

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
 • ambassadeur Liliane Fonds, tot november 2012 
 • lid Comité van Aanbeveling "Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen in Den Haag", tot november 2012 
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Public Health Federatie, tot november 2012 

opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o. te Hoogeveen, van 1969 tot 1975 

hoger beroepsonderwijs
 • opleiding hogere bestuursambtenaar, Bestuursacademie Zuid-Holland, van 1986 tot 1990 

academische studie
 • geschiedenis: sociaal-economische geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, van 1975 tot 1983 

activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie 

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Kwam in 2009 samen met minister Donner met het voorstel om de AOW-leeftijd in twee stappen te verhogen naar 67 jaar. In 2020 moet de leeftijd waarop burgers AOW krijgen 66 jaar worden en in 2025 67 jaar. Werkgevers en werknemers moeten tijdens de eerste overgangstermijn een inzetbaarheidsbeleid invoeren om ervoor te zorgen dat werknemers in goede gezondheid hun werk kunnen blijven doen tot 67 jaar. De arbeidsparticipatie van ouderen moet worden verbeterd. 
 • Trok in 2014 het wetsvoorstel partnertoeslag AOW in, toen bleek dat er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor was. Het wetsvoorstel was in 2013 door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel beoogde het recht op de partnertoeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) voor hogere inkomens vanaf 2015 in drie jaar volledig te laten verdwijnen. (33.687) 

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2008 samen met minister Donner een wet tot wijziging van de structuur van de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) in het Staatsblad (Stb. 600). Er komt één organisatie voor werk en inkomen om tot betere arbeidsparticipatie te komen. De dienstverlening van CWI en UWV wordt geïntegreerd. Het wetsvoorstel was mede-ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Aboutaleb. (31.514) 
 • Bracht in 2008 de Wet participatiebudget in het Staatsblad (Stb. 588). Hierdoor krijgen gemeenten één specifieke uitkering voor volwasseneneducatie, inburgeringsvoorzieningen en reïntegratie. Het wetsvoorstel was ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Aboutaleb. (31.657) 
 • Bracht in 2009 samen met staatssecretaris Van Bijsterveldt de Wet investeren in jongeren (Stb. 282) tot stand. Doel van deze wet is jongeren dan wel te laten werken, dan wel te laten leren, of een combinatie van beide. Hiermee moet duurzame en substantiële arbeidsparticipatie van jongeren tot 27 jaar worden bevorderd en verhoogd. Alleen in de situatie dat een werkleeraanbod wegens in de persoon van de jongere gelegen of niet verwijtbare omstandigheden zijnerzijds geen optie is, of dit aanbod onvoldoende inkomsten genereert, is een inkomensvoorziening gegarandeerd. De uitvoering van de wet berust bij de gemeenten. Het wetsvoorstel was in 2007 (mede)ingediend door staatssecretaris Aboutaleb. (31.775) 
 • Bracht in 2013 de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Stb. 302) tot stand. Hierdoor worden de regels voor de governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen gewijzigd. Deskundigheid en het intern toezicht worden versterkt, alle risicodragers (ook pensioengerechtigden) worden vertegenwoordigd in het (paritair) bestuur en knelpunten bij het toezicht door verschillende organen worden weggenomen. Bij de wijziging speelde een advies de commissie-Frijns uit 2010 een belangrijke rol. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door minister Kamp. (33.182) 
 • Bracht in 2014 een wijziging (Stb. 269) van de Wet werk en bijstand tot stand, waardoor bijstandsgerechtigden meer worden aangesproken op inzet van de eigen mogelijkheden. De diverse arbeidsverplichtingen om de naleving te verbeteren worden geuniformeerd, waarbij tegelijkertijd gemeenten de ruimte krijgen voor maatwerk. In de nu Participatiewet geheten wet staat het vangnetkarakter van de bijstand centraal. (33.801) 
 • Bracht in 2014 de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 270) tot stand. De wet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samen tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Doel van de wet is eenvoudiger toe- of herintreden tot de arbeidsmarkt en vermindering van bureaucratie en regeldruk. Er komen werkbedrijven in de 35 arbeidsmarktregio's, waarin sociale partners samenwerken. De uitvoering van de wet komt bij de gemeenten. De Wet Werk en bijstand gaat Participatiewet heten, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt 'Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten'. Het wetsvoorstel was in 2012 ingediend door staatssecretaris De Krom. (33.161) 
 • Bracht in 2014 de Wet aanpassing financieel toetsingskader (FTK) (Stb. 567) tot stand. Door wijziging van de pensioenwetgeving moeten pensioenfondsen in staat worden gesteld financiële schokken gespreid in de tijd te verwerken. Het FTK biedt voor pensioenfondsen ruimte voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen. Tegelijkertijd wordt voorkomen dat te snel wordt overgegaan tot indexatie. (33.972) 
 • Bracht in 2015 de Wet taaleis Wet werk en bijstand tot stand. Hierdoor wordt aan de voorwaarden voor bijstandverlening de eis van beheersing van de Nederlandse taal toegevoegd. Dit om de kans op arbeidsparticipatie te vergroten, (33.975) 

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in een ARP-gezin 
 • Haar vader was directeur van een steenhouwerij 
 • Is licht gehandicapt vanwege spastistische benen en zat op haar dertiende een jaar in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag. 
 • Werd in Den Haag als wethouder met een tandem opgehaald om naar haar werk te gaan 

woonplaats
's-Gravenhage

ridderorden
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 17 maart 2002

overige onderscheidingen en prijzen
 • ereburger van 's-Gravenhage, 17 december 2008 
 • ereprijs Fonds GGZ 
 • David Lopez Diazprijs 

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Brian van der Bol, "Een doorzetter die steeds hoger klimt. Jetta Klijnsma, de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken (PvdA)", NRC Handelsblad, 24 november 2008 
 • Klaas Broekhuizen en Ria Cats, "Jetta Klijnsma 'Ik moest van mijn ouders alles doen wat mijn zussen ook deden; ik had dan niet hun lijf, wel hun hersenen'", Het Financieele Dagblad, 27 december 2008 
 • Jan Tromp: "'We laten wel heel veel mensen aan hun lot over'", De Volkskrant, 18 juli 2009 
 • Jelle Brandsma, "Aaibaar en spijkerhard tegelijk", Trouw 7 februari 2014 

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.