Drs. C.P. (Ella) Vogelaar

foto Drs. C.P. (Ella) Vogelaarvergrootglas Vakbondsvrouw die in het kabinet-Balkenende IV als minister de projectportefeuille Wonen, Wijken en Integratie had. Begon haar loopbaan in het vormingswerk en werd daarna bestuurder van de onderwijsvakbond. Was drie jaar vicevoorzitter van de FNV en stapte toen over naar overheid en bedrijfsleven. Maakte zich als minister vooral sterk voor een geïntegreerde aanpak van problemen in (stedelijke) wijken. Toonde daarbij ook een grote persoonlijke betrokkenheid. Onzekerheid over de financiering van de wijkaanpak verstoorde haar relatie met PvdA-leider Bos. Ongelukkig mediaoptredens ondermijnden daarnaast haar gezag. Op 14 november 2008 trad zij af, nadat de partijleiding het vertrouwen in haar had opzegd.PvdA
in de periode 2007-2008: minister

voornamen (roepnaam)

Catharina Pieternella (Ella)

personalia

geboorteplaats en -datum
Steenbergen (N.Br.), 23 december 1949

partij/stroming

partij(en)
 • CPN (Communistische Partij Nederland) (in haar studententijd)
 • PvdA (Partij van de Arbeid)

hoofdfuncties en beroepen

 • vormingswerker werkende jongeren te Gouda
 • adjunct-directeur vormingswerk werkende jongeren
 • bezoldigd bestuurslid ABOP (Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel), FNV-Onderwijsbond, tot maart 1988
 • voorzitter ABOP (Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel), van maart 1988 tot januari 1994
 • vicevoorzitter FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), van januari 1994 tot 1 juni 1997
 • landelijk procesmanager SWI (Samenwerking Werk en Inkomen), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 1997 tot 2000
 • projectleider Taskforce Inburgering, van 2000 tot 2002 (ingesteld door minister Van Boxtel in juni 2000)
 • zelfstandig adviseur/interimmanager, van 1 juli 2000 tot februari 2007
 • voorzitter branchevereniging voor reïntegratiebedrijven BoaBorea (aanvankelijk Borea), van september 2000 tot februari 2007
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 22 februari 2007 tot 14 november 2008
 • zelfstandig adviseur/interimmanager op het gebied van wonen, arbeidsmarktbeleid, sociale zekerheid, zorg, inburgering en onderwijs, vanaf 2010

takenpakket (bewindspersoon)
 • programmaminister voor integratie en inburgering (inclusief 'ceremonie'), coördinatie integratie minderheden, antidiscriminatie, Grotestedenbeleid, wonen, huisvesting, huurbeleid/huurtoeslag, buurtbudgetten, bestrijden van lokale overlast en bevorderen buurtgerichte veiligheid

nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Toezicht Resto VanHarte (opzetten van sociale restaurants in steden), vanaf oktober 2009
 • voorzitter LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn), vanaf december 2009
 • lid Raad van Commissarissen woningcorporatie "Mitros"
 • voorzitter bestuur Nisa for Nisa (vrouwencentrum Amsterdam-Slotervaart)
 • lid Raad van Advies Fourstar Groep (Europees reintegratiebedrijf)
 • lid Klachtencommissie Governance en beloning MBO
 • lid Adviesraad RAI Vereniging
 • lid Raad van Advies Anko (Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie)
 • lid Raad van Commissarissen MN services (pensioenuitvoerder), vanaf februari 2011
 • lid visitatiecommissie voormalige rijksmusea

vorige
 • lid SER (Sociaal-Economische Raad)
 • lid bestuur Stichting van de Arbeid
 • vicevoorzitter CBA (Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening)
 • lid Raad van Commissarissen Uitzendbureau Start
 • voorzitter bestuur CINOP (Centrum voor Innovatie van Opleidingen)
 • lid Raad van Toezicht Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden
 • vicevoorzitter bestuur Stichting UW Bedrijven Utrecht
 • lid Adviescommissie Dagarrangementen
 • voorzitter MDW werkgroep "Doelmatigheid van de scholingsmarkt"
 • lid bestuur VNO-NCW
 • lid Raad van Advies GVB (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf) Amsterdam
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Havenbedrijf Rotterdam
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Electrabel Nederland
 • lid Raad van Commissarissen Elivio Holding B.V.
 • lid bestuur NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie)
 • lid bestuur NCB (Nederlands Centrum Buitenlanders)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Unilever Nederland B.V., van 1 januari 2003 tot 22 februari 2007
 • voorzitter Novib, van 1 juni 2004 tot 22 februari 2007
 • lid bestuur Nationale Reis Opera, tot 22 februari 2007
 • lid Raad van Toezicht Voedingscentrum, tot 22 februari 2007
 • voorzitter bestuur Stichting Tolerance Unlimited, tot 22 februari 2007
 • lid curatorium Willem Drees-lezing, tot 22 februari 2007
 • voorzitter Spiegelgroep Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, tot 22 februari 2007
 • lid bestuur Stichting Artra Arbeidsmarkttrainingen, tot 22 februari 2007
 • lid Adviescommissie Normering Inburgeringseisen (commissie-Franssen), tot 22 februari 2007
 • voorzitter Raad van Commissarissen Cition (parkeerbeheer Amsterdam), tot januari 2012 (stapte op vanwege openbare aanbesteding parkeerbeheer)

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, Rijks Hogere Burgerschool te Zierikzee, tot 1967

hoger beroepsonderwijs
 • Sociale Academie "De Horst" te Driebergen, tot 1972

academische studie
 • onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam, tot 1987

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Trok in 2007 het wetsvoorstel Modernisering huurbeleid 2007 in, dat in 2006 door de Tweede Kamer was aanvaard. Het wetsvoorstel was ingediend door minister Dekker en in de Kamer verdedigd door minister Winsemius en beoogde de slechte verhouding tussen prijs en kwaliteit van huurwoningen aan te pakken. De woningen met de hoogste marktwaarde zouden onder meer worden geliberaliseerd. (30.595)
 • Trok in 2007 het wetsvoorstel Aanvullende maatregelen inzake onder meer de terugzending van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren in, vanwege twijfel over de effectiviteit en doelmatigheid (30.962)
 • Bracht in 2007 het Actieplan Krachtwijken uit. Het in het project 'van probleemwijk naar prachtwijk' aankondigde beleid richt zich op bestrijding van de maatschappelijke problemen in veertig stadswijken (later 'Vogelaarwijken' genoemd) in grote en middelgrote gemeenten en op verbetering van de positie van de inwoners van deze wijken. Thema's die daarbij centraal staan zijn wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid. Een programmadirectie bestaande uit ambtenaren van de betrokken ministeries ondersteunt dit project. (30.995)
 • Sloot in 2007 een principeakkoord met de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties "Aedes" over de financiering van de wijkenaanpak. Jaarlijks dienden de corporaties tien jaar lang 250 miljoen euro te storten in een investeringsfonds. De minister zou gelden uit dat fonds toewijzen voor de verbetering van veertig door het kabinet gekozen urgentiewijken. Doordat de regeling algemeen verbindend zou worden, zouden corporaties zich er niet aan kunnen onttrekken. Het lukte daarna echter niet om een voorstel voor een investeringsfonds uit te werken, omdat de voorwaarde dat 750 miljoen euro aan een investeringsfonds moest worden overgedragen, door Aedes werd afgewezen. Zij besloot daarop in januari 2008 de corporaties buiten de 40 wijken een heffing van 75 miljoen euro op te leggen. Het kabinet maakte in mei 2008 157 miljoen extra vrij voor het wijkenbeleid.
 • Bracht in 2007 de Integratienota 2007-2011 'Zorg dat je erbij hoort!' uit. Met het integratiebeleid wil het kabinet de burgers aanspreken op gemeenschappelijke belangen. De toenemende polarisatie in Nederland moet een halt worden toegeroepen. Integratie kan alleen tot stand komen wanneer allochtonen en autochtonen onze samenleving als hun samenleving accepteren. Burgers moeten worden aangesproken op rechten en plichten. Net als van autochtonen wordt van allochtonen verwacht dat ze hun best doen om zich een plaats in die samenleving te veroveren, door de taal te leren, een opleiding te volgen en af te maken, een inkomen te verwerven, verantwoordelijkheid te nemen voor de opvoeding van hun kinderen. Actief burgerschap is daarbij essentieel. (31.268)
 • Verdedigde in 2008 in de Tweede Kamer met succes een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet inburgering, waardoor gemeenten mogelijkheid krijgen alle inburgeringsplichtigen een inburgeringsvoorziening aan te bieden. Het wetsvoorstel werd door minister Van der Laan in het Staatsblad gebracht. (31.318)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Bereidde als voorzitter van de (linkse) ABOP de fusie voor met het (liberale) Nederlands Genootschap van Leraren in de Algemene Onderwijsbond
 • Was in 2003 de eerste vrouw die president-commissaris van een beursgenoteerde onderneming werd
 • Leidde in 2005 de onderhandelingen tussen stakende huisartsen, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS over het inkomen van de huisartsen en wist een akkoord te bereiken
 • Deed op 13 juli 2007 in dagblad Trouw dat de opmerkelijke uitspraak dat de islamitische cultuur zich zo diepgaand in de Nederlandse samenleving nestelt, dat op de lange duur kan worden gesproken van een land dat uitgaat van een 'joods-christelijke-islamitische traditie'. Een door Wilders ingediende motie van wantrouwen kreeg alleen steun van de PVV-fractie.
 • Op 6 november 2008 verwierp de Tweede Kamer een door SP'er Jansen ingediende motie van wantrouwen vanwege de gang van zaken rond een miljarden project van een Rotterdamse woningcorporatie (s.s. Rotterdam). Alleen de fracties van SP, PVV en Verdonk steunden de motie.
 • Kondigde op 13 november 2008 na overleg met partijleider Bos, fractievoorzitter Hamer en partijvoorzitter Ploumen haar aftreden aan, nadat het vertrouwen in haar was opgezegd. De partijtop vond dat op zij op de beleidsterreinen waarvoor zij verantwoordelijk was onvoldoende resultaten had bereikt en dat zij ook onvoldoende gezag had om dat in de komende periode wel te bereiken.
 • Bij haar gedwongen vertrek speelde de (negatieve) beeldvorming rond haar persoon een belangrijke rol. Vooral dagblad 'De Telegraaf' en de website 'Geen Stijl' voerden een campagne tegen haar en haar integratiebeleid. Tijdens een uitzending van het programma 'Pauw & Witteman' werd zij overdonderd door felle kritiek van de schrijfster Heleen van Roijen en uitgever Jort Kelder. De affaires rond de s.s. Rotterdam en de invoering van een registratiesysteem voor Antilliaanse probleemjongeren bekoelden in 2008 de relatie met de Tweede Kamer, en meer in het bijzonder met haar geestverwanten in die Kamer
 • Kreeg in de grootstedelijke wijken waarvoor zij zich als minister inzette veel waardering voor haar grote betrokkenheid met de problemen

uit de privésfeer
Haar vader had een veeteeltbedrijf op Sint Philipsland

publicaties/bronnen

publicaties
"Twintig maanden knettergek. Dagboek van een ministerschap" (samen met Onno Bosma, 2009)

literatuur/documentatie
 • Ron Meerhof en John Wanders, "De onzekerheid voorbij. Interview Ella Vogelaar", De Volkskrant, 7 april 2007
 • Coen Verbraak, "Altijd authentiek gebleven", De Volkskrant, 15 november 2008

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
samenwonend

echtgeno(o)t(e)/partner
O. Bosma, Onno

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.